ΠΟΙΟ ΣΕΤ ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ Test χειμεριν?ν ελαστικ?ν: Δοκιμ?ζουμε 51 σετ 245/45 R 18

Δοκιμ?ζουμε 51 χειμεριν? ελαστικ? διαστ?σεων 245/45 R 18 σε πραγματικ?? οδηγικ?? συνθ?κε? και κ?θε επιφ?νεια. Ποια προκρ?θηκαν στην τελικ? 20?δα και τι πρ?πει να προσ?ξουμε;

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 5+1 λ?θη κατ? την αλλαγ? ελαστικ?ν αυτοκιν?του

Κατ? τη δι?ρκεια ζω?? εν?? οχ?ματο?, ε?ναι αρκετ?? οι φορ?? κατ? τι? οπο?ε? θα χρειαστε? να αλλαχθο?ν τα λ?στιχ? του αυτοκιν?του. Κ?τι που για πολλο?? μπορε? να αποτελε? σχεδ?ν ρουτ?να, κρ?βει αρκετ?? πιθαν?τητε? να γ?νει κ?ποιο λ?θο?, με δι?φορε? επιπτ?σει? στην τσ?πη ? και την υγε?α μα?.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ?ΣΥΝΘΗΚΕΣ? ΟΔΗΓΗΣΗΣ Test Φθαρμ?νων Ελαστικ?ν

Π?σο επικ?νδυνο ε?ναι να κυκλοφορο?με με φθαρμ?νο π?λμα ελαστικ?ν στου? δρ?μου?? Ποια ε?ναι η συμπεριφορ? του παραχρησιμοποιημ?νου ελαστικο? σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα, με το φαιν?μενο τη? υδρολ?σθηση?? Εμε?? προσομοι?σαμε τι? επικ?νδυνε? αυτ?? συνθ?κε? και αποδεικν?ουμε πω? η ζω? μα? κινδυνε?ει ?δη απ? τα 100 km/h.

Πριν Αγορ?σω Ελαστικ?

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ZANTES

Top OFFERS απ? την Autoracer!

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ZANTES

Top OFFERS απ? την Autoracer!

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ZANTES

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Βροχ?+Ταχ?τητα= Κ?νδυνο?-Θ?νατο?…

Ξ?ρει? πω? το να τρ?χει? με υπερβολικ? ταχ?τητα σε βρεγμ?νου? δρ?μου?, ε?ναι το πιο επικ?νδυνο πρ?γμα που μπορε?? να κ?νει? σ?μερα? Πιστε?ει? πω? ?ε?σαι οδηγ?ρα? κι ?χει? την ικαν?τητα να τα καταφ?ρει? ακ?μα και με τ?σο βροχερ?? συνθ?κε?? Πω? θα καταφ?ρει? ?μω? να σταματ?σει? ?ταν τα φθαρμ?να ελαστικ? σου θ?λουν 100 μ?τρα περισσ?τερα για να φρεν?ρουν?

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频