ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Ιδο? το ν?ο Audi RS3 του 2021

Το ν?ο Audi RS3 θα κ?νει την επ?σημη πρεμι?ρα του μ?σα στο 2021, εν? το μοντ?λο πραγματοποιε? δοκιμ?? εξ?λιξη?. Θα ε?ναι εφοδιασμ?νο με τον 2,5 λ?τρων πεντακ?λινδρο κινητ?ρα και θα αποδ?δει π?νω απ? 420 ?ππου?.

Ο DIESEL ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLE 350 de

Καλ? ν?α για του? επαγγελματ?ε? οδηγο??. Στην Mercedes GLE 350 de συνδυ?ζονται το diesel, η ηλεκτροκ?νηση και οι φορολογικ?? ελαφρ?νσει?. Θεωρο?με ?τι ε?ναι μ?α... γαργαλιστικ? πρ?ταση!

ENTRY LEVEL SUV ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?ο Peugeot 1008 το 2021

Η Peugeot αναμ?νεται να παρουσι?σει ?να entry level SUV, το 1008, που θα χρησιμοποιε? την τεχνολογ?α του DS3 Crossback και θα τοποθετηθε? στην γκ?μα τη? εταιρε?α? κ?τω απ? 2008. Η AUTO BILD ?χει το αποκλειστικ? ρεπορτ?ζ.

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ Τι θα προσφ?ρει ω? Crossover το ν?ο Audi TT?

Η Audi ετοιμ?ζει τον δι?δοχο του δημοφιλο?? ΤΤ. Η ε?δηση ε?ναι ?τι τον ν?ο ΤΤ δεν θα ε?ναι sports car ?πω? ο προκ?τοχο?, αλλ? Crossover. Δε?τε στην video/αν?λυση τη? AUTO BILD τι? πρ?τε? πληροφορ?ε?.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Οδηγο?με το Hyundai Nexo στη μ?ση τη? ερ?μου..

Η ιδ?α εν?? ταξιδιο? στην ?ρημο με ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο ακο?γεται πολ? κακ?, ?μω? το Hyundai Nexo με κυψ?λη καυσ?μου ανατρ?πει τα δεδομ?να.. Το ιδια?τερο ταξ?δι μα? στην ?ρημο, μ?λι? ?χει ξεκιν?σει..

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ?ΣΥΝΘΗΚΕΣ? ΟΔΗΓΗΣΗΣ Test Φθαρμ?νων Ελαστικ?ν

Π?σο επικ?νδυνο ε?ναι να κυκλοφορο?με με φθαρμ?νο π?λμα ελαστικ?ν στου? δρ?μου?? Ποια ε?ναι η συμπεριφορ? του παραχρησιμοποιημ?νου ελαστικο? σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα, με το φαιν?μενο τη? υδρολ?σθηση?? Εμε?? προσομοι?σαμε τι? επικ?νδυνε? αυτ?? συνθ?κε? και αποδεικν?ουμε πω? η ζω? μα? κινδυνε?ει ?δη απ? τα 100 km/h.

ΤΟΛΜΗΡΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οδηγο?με το ν?ο Toyota Yaris Hybrid

Τα π?ντα ε?ναι καινο?ργια στο ν?ο Toyota Yaris Hybrid. Ακ?μα και η α?σθηση που σου δ?νει την ?ρα που ανο?γει? την π?ρτα του, μ?χρι την οδηγικ? του συμπεριφορ?. Εμε?? οδηγ?σαμε ??ντονα? το ν?ο αυτοκ?νητο τη? Toyota και σα? αναλ?ουμε το ν?ο χαρακτ?ρα του.

ΑΝΤΟΧΗ 23 ΧΡΟΝΩΝ Opel Corsa με 1 εκατομμ?ριο χιλι?μετρα

Το Opel Corsa του Martin Zillig ?χει διαν?σει ?να εκατομμ?ριο χιλι?μετρα. 23 χρ?νια τ?ρα, κυκλοφορε? στου? δρ?μου? και β?ζει τι? β?σει? για ακ?μα 1 εκατομμ?ριο… Το Corsa B τελικ?, κο?ταξε στα μ?τια την αξιοπιστ?α!

6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ - 420 ΙΠΠΟΙ Οδηγο?με αποκλειστικ? τη ν?α Porsche 718 Spyder

Αιτ?α για να γιορτ?σει κανε??: Στην Porsche 718 Spyder δεν υπ?ρχουν τ?σσερι?, αλλ? ?ξι κ?λινδροι. Αυτο? ?χουν χωρητικ?τητα 4 λ?τρων και αρκο?ν για να αποδ?σουν ισχ? 420 PS.

ΟΛΟΣ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ e-CARS ?ρχονται ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα απ? 10.000 ευρ?!

Θεωρο?με ?τι τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ε?ναι ακριβ? και ε?ναι για λ?γου?. Στην πραγματικ?τητα ?μω?, τ?σο οι επιδοτ?σει? (5-6.000 ευρ?), ?σο και το ?τρικ? με την μπαταρ?α (την νοικι?ζει? και γλυτ?νει? ?λλε? 5-6.000 ευρ?), τα κ?νουν αρκετ? πιο φτην?. Α? δο?με πω?.

?λα τα μοντ?λα τη? BMW ?ω? το 2023

Η Γερμανικ? βιομηχαν?α τη? BMW θα κυκλοφορ?σει στην αγορ?, ?να μεγ?λο στ?λο αυτοκιν?των, σε κ?θε κατηγορ?α, και θα προσφ?ρει τεχνολογ?α, επιδ?σει? και ?νεση, με τα μοντ?λα που θα λανσαριστο?ν ?ω? το 2023. Η AUTO BILD παρουσι?ζει τι? καινοτομ?ε? τη? BMW, την πολυ-αναμεν?μενη M3, την facelift Σειρ? 5, την ηλεκτρικ? Σειρ? 1, και ?λα τα performance SUV τη? M, στο πι?το σα?.

?λα τα μοντ?λα τη? BMW ?ω? το 2023


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο SEAT Leon

Το ν?ο Leon ε?ναι γεγον?? και εμε?? το οδηγο?με πρ?τοι. Η μικρομεσα?α πρ?ταση τη? SEAT με τα εκατομμ?ρια των πωλ?σεων, μα? συστ?νει το απολαυστικ? του ν?ο DNA και εμε?? με τη σειρ? μα? σα? μεταφ?ρουμε κ?θε λεπτομ?ρεια. Ανακαλ?ψτε το μαζ? μα?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Πω? ε?ναι η ζω? μ?σα απ? ?να VW ID.3

Τ?σσερι? ρ?δε?; ?χει. Τιμ?νι; Βεβα?ω?. Κλασικ? σχεδ?αση VW; Ελαφρ?? διαφορετικ? σε σχ?ση με ?ω? τ?ρα, αλλ? ναι. Η δ?ση του ?λιου συμπ?πτει με το ID.3. Ακριβ?? αυτ? το μοντ?λο φοβ?θηκαν πολλο? αναγν?στε? μα?, ?σον καιρ? (του? τελευτα?ου? μ?νε? δηλαδ?) αναφερ?μασταν στην κ?νηση, που θα ?σωζε τη VW.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Αυτ? ε?ναι το ν?ο Audi A3

Τον Φεβρου?ριο θα ?ρθει κοντ? μα? το ν?ο Audi A3, φ?ρνοντα? ολ?φρεσκη σχεδ?αση και αρκετ?? ν?ε? λεπτομ?ρειε?. Δε?τε το ν?ο Α3 που πρωταγωνιστε? στα premium μικρομεσα?α και μ?λιστα σε ?να ολοκα?νουργιο εντυπωσιακ? χρ?μα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αυτ? ε?ναι το ν?ο Audi A3


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

TOKYO MOTOR SHOW Το μ?λλον ?ρχεται απ? το Τ?κιο...

Εν? στην Ευρ?πη, ?πειτα απ? τη Διεθν? ?κθεση τη? Φρανκφο?ρτη?, η περ?οδο? των Εκθ?σεων ?χει ?δη παρ?λθει, η Ιαπων?α δυναμ?νει και π?λι το... κ?νημα. Στο Tokyo Motor Show πολλο? εγχ?ριοι κατασκευαστ?? δε?χνουν πω? θα φα?νονται τα μοντ?λα του α?ριο - π?νω απ ?λα αυτ? με του? καθαρο?? κινητ?ρε?.

TEST THE BEST TEST THE BEST: ?κρηξη Αδρεναλ?νη?

Για μια ακ?μα χρονι?, ε?μαστε προσκεκλημ?νοι στην ετ?σια εκδ?λωση δοκιμ??, σε συνθ?κε? π?στα?, των καλ?τερων αυτοκιν?των στον κ?σμο. Η π?στα τη? Bridgestone στα ν?τια τη? Ρ?μη?, ανο?γει ολ?κληρη την φρ?σκο-στρωμ?νη διαδρομ? τη?, και γ?νετε ?ρμαιο των ορ?ξεων μα?...

TEST THE BEST

TEST THE BEST: ?κρηξη Αδρεναλ?νη?


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

CEO OPEL Συν?ντευξη Michael Lohscheller: Τ?ρα η OPEL ε?ναι πιο Γερμανικ? απ? ποτ?..

Ο διευθ?νων σ?μβουλο? τη? Opel μα? αποκαλ?πτει την στρατηγικ? και τα επ?μενα β?ματα τη? Γερμανικ?? εταιρε?α?, σε μια συν?ντευξη εφ ?λη? τη? ?λη?.

Πρ?τη οδ?γηση: Audi e-tron GT

To Audi e-tron GT κυλ?ει ?ρεμα στο δρ?μο, καθ?τι αμιγ?? ηλεκτρικ?, ?λκοντα? παρ?λα αυτ? τα βλ?μματα σαν μαγν?τη?, χ?ρη στην εντυπωσιακ? και φουτουριστικ? του σχεδ?αση.

Πρ?τη οδ?γηση: Audi e-tron GT


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Πρ?τη οδ?γηση: Skoda Fabia Facelift - Τα καταφ?ρνει και χωρ?? diesel

Ανανεωμ?νη εμφ?νιση και ν?α συστ?ματα υποβο?θηση? για το Fabia, που τ?ρα πρ?πει να τα καταφ?ρει χωρ?? κινητ?ρε? diesel.

Πρ?τη Δοκιμ?: BMW X4: Μην το κοιτ?? μ?νο, οδ?γησε το

Το Χ4 ?χει διαφορετικ? εμφ?νιση απ? το πολ? καλ? Χ3, ε?ναι ?μω? και πιο ακριβ?. Αξ?ζει τελικ? η διαφορ? στην τιμ?;

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ: Mercedes C- Class Facelift

Η ανανεωμ?νη C- Class μπορε? να δε?χνει σχεδ?ν ?δια με το προηγο?μενο μοντ?λο, δεν ε?ναι ?μω?, ?χι τ?σο εξωτερικ?, ?σο κ?τω απ? το περ?βλημα, ?που και υπ?ρχει περ?σσευμα ν?α? τεχνολογ?α?.

ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ: Mercedes C- Class Facelift


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频