ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το Skoda Vision iV

Αν ε?ναι ?τσι η ηλεκτροκ?νηση, τ?τε μπορε? να ?ρθει ευχαρ?στω?.. Το Skoda Vision iV, που δε?χνει επιθετικ? αλλ? και συγκρατημ?νο, μοι?ζει στο Kodiaq σε χ?ρου? και τιμ?. Εμε?? το οδηγ?σαμε αποκλειστικ? και σα? μεταφ?ρουμε εντυπ?σει?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Οδηγο?με το Skoda Vision iV


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΝΣΑΡΙΣΤΕΙ? Η ν?α Toyota GR Corolla θα αλλ?ξει τα δεδομ?να!

?λε? οι ενδε?ξει?, δε?χνουν στην ?δια κατε?θυνση. Η Toyota ?χει π?ρει την απ?φαση να κυκλοφορ?σει μια ιδιαιτ?ρω? sport ?κδοση για την Corolla. Το GR Corolla ε?ναι ?δη προ των πυλ?ν, και εμε?? σα? μεταφ?ρουμε ?λε? τι? πληροφορ?ε? για τον κινητ?ρα αλλ? και την πρ?βλεψη, για την ημερομην?α λανσαρ?σματο?.

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ν?α Alfa Romeo City 2022

Η Alfa Romeo σχεδι?ζει να κυκλοφορ?σει ?να ν?ο mini SUV το 2022, την Alfa Romeo City και η AUTO BILD ?χει τι? αποκλειστικ?? πληροφορ?ε?! Δε?τε την video/αν?λυση για το ν?ο SUV π?λη? τη? Ιταλικ?? βιομηχαν?α?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με πρ?τοι τη ν?α Mercedes AMG GLA 45 S

Π?ραμε το κλειδ? τη? ν?α? AMG GLA 45 S, με τον υπερτροφοδοτο?μενο τετρακ?λινδρο κινητ?ρα των δ?ο λ?τρων με τα 421 PS και το απ?στευτο αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη, οκτ? σχ?σεων, τη μεταβαλλ?μενη τετρακ?νηση και την πολ? σφικτ? αν?ρτηση.

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 600 ΝΜ ΡΟΠΗΣ Οδηγο?με τη ν?α BMW X3 M Competition των 510 ?ππων

?να? καθ?λου διακριτικ?? κινητ?ρα? ε?ναι το πρ?το στοιχε?ο. Μ?α προκλητικ? αν?ρτηση ε?ναι το δε?τερο. Η BMW X3 M Competition ?χει και απ? τα δ?ο πολ?. Στην καθημεριν?τητα, β?βαια, ?λα αυτ? ε?ναι σκληρ?, αλλ? με κ?ποιο τρ?πο ?χουν και τη χ?ρη του?.

ΑΝΤΟΧΗ 23 ΧΡΟΝΩΝ Opel Corsa με 1 εκατομμ?ριο χιλι?μετρα

Το Opel Corsa του Martin Zillig ?χει διαν?σει ?να εκατομμ?ριο χιλι?μετρα. 23 χρ?νια τ?ρα, κυκλοφορε? στου? δρ?μου? και β?ζει τι? β?σει? για ακ?μα 1 εκατομμ?ριο… Το Corsa B τελικ?, κο?ταξε στα μ?τια την αξιοπιστ?α!

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ν?ο Mazda6: Εξακ?λινδρο και πισωκ?νητο

Η τ?ταρτη γενι? του πολυτελο?? Mazda6 θα φ?ρει την επαν?σταση στην μ?χρι τ?ρα στρατηγικ? τη? Ιαπωνικ?? βιομηχαν?α?. Η AUTO BILD ?χει ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το εξακ?λινδρο και πισωκ?νητο Mazda6 που θα αλλ?ξει ταρ?ξει τα νερ? τη? κατηγορ?α?.? ?

ΖΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το Audi AI:Trail ε?ναι το SUV τη? επ?μενη? δεκαετ?α?

Ζ?σαμε π?ντε ?ρε? δ?πλα στο Audi AI:Trail και σου δε?χνουμε ποιο αυτοκ?νητο θα ενθουσι?ζει τα παιδι? μα?, ?ταν αυτ? μεγαλ?σουν. Το Audi AI:Trail δε?χνει, πω? θα μετακινο?μαστε σε δ?κα χρ?νια, με ?να SUV που παρ?χει ?περιφερειακ? ορατ?τητα αν?λογη εν?? ελικοπτ?ρου?.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Αποκαλ?πτουμε τη ν?α Porsche 911 GT3?

Το Porsche 911 GT3 ε?ναι το πιο hardcore 911. Πολλ?? οι αλλαγ?? στη ν?α γενι?, αλλ? παραμ?νει σταθερ?, ?να πολ? σημαντικ? χαρακτηριστικ?. Η AUTO BILD αποκαλ?πτει ?λε? τι? καινοτομ?ε? τη? 911 GT3, που ?χουν κυκλοφορ?σει ?ω? τ?ρα.

SCOOP Οδηγο?με ν?α BMW Σειρ? 4. Πιο διασκεδαστικ? και απ? την 3?ρα

Επ?σημα θα παρουσιαστε? το Οκτ?βριο του 2020, αλλ? η Auto Bild την ?χει ?δη οδηγ?σει και ε?ναι περισσ?τερο διασκεδαστικ? απ? την Σειρ? 3!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο SEAT Leon

Το ν?ο Leon ε?ναι γεγον?? και εμε?? το οδηγο?με πρ?τοι. Η μικρομεσα?α πρ?ταση τη? SEAT με τα εκατομμ?ρια των πωλ?σεων, μα? συστ?νει το απολαυστικ? του ν?ο DNA και εμε?? με τη σειρ? μα? σα? μεταφ?ρουμε κ?θε λεπτομ?ρεια. Ανακαλ?ψτε το μαζ? μα?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Πω? ε?ναι η ζω? μ?σα απ? ?να VW ID.3

Τ?σσερι? ρ?δε?; ?χει. Τιμ?νι; Βεβα?ω?. Κλασικ? σχεδ?αση VW; Ελαφρ?? διαφορετικ? σε σχ?ση με ?ω? τ?ρα, αλλ? ναι. Η δ?ση του ?λιου συμπ?πτει με το ID.3. Ακριβ?? αυτ? το μοντ?λο φοβ?θηκαν πολλο? αναγν?στε? μα?, ?σον καιρ? (του? τελευτα?ου? μ?νε? δηλαδ?) αναφερ?μασταν στην κ?νηση, που θα ?σωζε τη VW.

ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Το μ?λλον των ?Q? τη? Audi

Κ?τι γ?νεται στο Ingolstadt. Με επιπλ?ον ισχ?, πιο ?ντονα σχεδιαστικ? χαρακτηριστικ? και μοντ?ρνα τεχνολογ?α τα SUV τη? Audi σαλπ?ζουν επ?θεση! Εμε?? βρεθ?καμε ?δη μ?σα στο Q7 facelift και στο SQ8 με τα 435 PS του V8 TDI, εν? οδηγ?σαμε και το SQ5 με τα 347 diesel PS του.

Η ΑΥΡΙΑΝΗ S-CLASS Οδηγο?με αποκλειστικ? την Mercedes Vision EQS

Η πρ?τη οδηγικ? εμπειρ?α μα? με τη Mercedes Vision EQS θυμ?ζει ?να ταξ?δι στο χρ?νο - με ?λη την πολυτ?λεια.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ BOXER ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Οδηγο?με αποκλειστικ? το ν?ο Subaru Forester 2.0 e-Boxer

Το ν?ο Subaru Forester ε?ναι χτισμ?νo π?νω σε μια ν?α πλατφ?ρμα, που διαθ?τει περισσ?τερο χ?ρο και προσφ?ρεται αποκλειστικ? με υβριδικ? κινητ?ρα βενζ?νη?. Ο σχεδιασμ?? παραμ?νει πιστ?? στο διακριτικ? στυλ, ταξιδε?ετε πιο ?συχα και με περισσ?τερο χ?ρο στο π?σω μ?ρο?, εν? ο ηλεκτρικ?? μπ?ξερ ρολ?ρει καλ?.

ΠΡΟΣΘΙΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ BMW Σειρ? 1 M135i 306PS

Οι Βαυαρο? προχ?ρησαν σε αλλαγ??.. Η 3η γενι? τη? Σειρ?? 1 τη? BMW ε?ναι πλ?ον προσθιοκ?νητη. Εμε?? καθ?σαμε ?δη μ?σα σε αυτ? το αυτοκ?νητο και σα? μεταφ?ρουμε π?σο? χ?ρο? προ?κυψε πραγματικ? απ? αυτ?ν την αλλαγ?.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ TEST THE BEST: Τα Διαμ?ντια τη? αυτοκ?νηση? σε ..3 διαφορετικ?? π?στε?

?λα τα αυτοκ?νητα που στοιχει?νουν την ψυχ? σου, βρ?θηκαν μαζ? σε σ?γκριση 3 σταδ?ων. Μαζ? του? κι εμε??! Και τα δοκιμ?σαμε ?λα!

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Πρ?τη Οδ?γηση: Ν?α Toyota Corolla

Η Corolla επαν?ρχεται δυναμικ? στην ευρωπα?κ? αγορ?. Το παγκ?σμιο best seller, με περισσ?τερε? απ? 46.000.000 πωλ?σει?, δεν χρει?ζεται ιδια?τερε? συστ?σει?. Εμε?? την οδηγ?σαμε και σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα?.

Οδηγο?με αποκλειστικ? την καμουφλαρισμ?νη ν?α 3?ρα BMW

?χω μια ζωηρ? 3?ρα! - Μια Βαυαρ? μεταξ? Παραδε?σου και Πρ?σινη? Κ?λαση?: Οδηγο?με την ν?α BMW Σειρ? 3 γ?ρω απ?, αλλ? και μ?σα στο Nordschleife.

Πρ?τη Δοκιμ?: Ν?α Mercedes A-Class

Αυτ? μ?λιστα - Η ν?α Α-Class ε?ναι πλ?ρω? ανανεωμ?νη. Διαθ?τει ν?α σχεδ?αση, ν?ο τεχνικ? υπ?βαθρο και ?χει κ?νει ?λματα σε ?τι αφορ? τα συστ?ματα πολυμ?σων.

Πρ?τη Δοκιμ?: Ν?α Mercedes A-Class


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

ΠΡΩΤΗ ΔΟΚΙΜΗ: 1200 χιλι?μετρα με το ν?ο KIA Ceed

Φτι?χνουμε ?να καινο?ργιο Ceed, στο εργοστ?σιο τη? KIA στην Ζ?λινα τη? Σλοβακ?α? και το οδηγο?με 1200 χλμ. μ?χρι το Αμβο?ργο.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频