ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Aποκλειστικ? video/αν?λυση για το ν?ο Ford Kuga

Τι αλλ?ζει στην τρ?τη γενι? του ν?ου Ford Kuga, που μετατρ?πει τι? ισορροπ?ε? σε ολ?κληρη την βιομηχαν?α? Πω? κατ?φερε να εκθρον?σει το Focus, απ? την κορυφ? των πιο σημαντικ?ν μοντ?λων τη? φ?ρμα?, εν? θ?λει και την πρωτι? στην κατηγορ?α των off road οχημ?των? Δε?τε την αποκλειστικ? video/αν?λυση τη? AUTO BILD για να βρε?τε τι? απαντ?σει?.

ΠΟΛΥ JAZZ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ROCK ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο Honda Jazz e:HEV

Η ν?α, π?μπτη γενι? του Honda Jazz ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο σε υβριδικ? εκδοχ?. Αυτ? η εξ?λιξη το καθιστ? (στη Γερμαν?α) κατ? 4.710 ευρ? ακριβ?τερο. Αξ?ζει το το μικρ? ιαπωνικ? μοντ?λο ακ?μη;

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Audi A1 Citycarver

Ποια ε?ναι η α?σθηση των SUV? Μ?πω? η α?σθηση ασφ?λεια?, η υψηλ? θ?ση οδ?γηση?, το trend, η στυλ?τη εμφ?νιση; Το ν?ο Audi A1 Citycarver τα προσφ?ρει ?λα αυτ? μαζ?, σε compact συσκευασ?α και premium καταβολ??. Το δοκιμ?σαμε πρ?τοι και αναλ?ουμε!

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΠΙΣΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο VW Golf GTi

?πειτα απ? την οδηγικ? επαφ? μα? με τι? ?απλ??? εκδ?σει? του ν?ου VW Golf ?φτασε ο καιρ?? να κ?νουμε στην π?στα ?ναν πρ?το γ?ρο με το GTI των 245 PS, καταναλ?νοντα? μεγ?λη ποσ?τητα ιδρ?τα απ? το ?γχο?.

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: H AUTO BILD αναλ?ει το ν?ο VW Golf R στο Ring

Το ν?ο VW Golf R ε?ναι στο τελικ? στ?διο δοκιμ?ν του, και η AUTO BILD το παρακολουθε? στεν?, στα εξαντλητικ? test στην ?Πρ?σινη Κ?λαση?. Παρακολουθ?στε πρ?τοι την video/αν?λυση του ν?ου Golf R, που θα μα? απασχολ?σει του? επ?μενου? μ?νε?.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ Η Ωμ? πραγματικ?τητα του πρ?του αγωνιστικο? Golf

Αποτελε? μια μοναδικ? ευκαιρ?α. Το παλαι?τερο αγωνιστικ? VW Golf του κ?σμου πωλε?ται! ?χει πλ?ρω? ανακατασκευαστε?, ε?ναι παν?λαφρο και ?χει σχεδ?ν 180 ?ππου?.

ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΞΟ Οδηγο?με το εντυπωσιακ? Audi Q3 Sportback

Με το Audi Q3 Sportback το Ingolstadt θ?τει ?να ν?ο σχεδιαστικ? χαρακτ?ρα. Πε?θει και στο μεμονωμ?νο test;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Ford Kuga Plug in Hybrid

Ξεχ?στε τα Fiesta και Focus... Σε παγκ?σμιο επ?πεδο καν?να Ford δεν ε?ναι τ?σο σημαντικ? ?σο το Kuga. Η τρ?τη γενι? του ε?ναι πραγματικ? καλ?! Εμε?? το οδηγο?με πρ?τοι και σου μεταφ?ρουμε ?λα τα χαρακτηριστικ? του.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Πω? ε?ναι η ζω? μ?σα απ? ?να VW ID.3

Τ?σσερι? ρ?δε?; ?χει. Τιμ?νι; Βεβα?ω?. Κλασικ? σχεδ?αση VW; Ελαφρ?? διαφορετικ? σε σχ?ση με ?ω? τ?ρα, αλλ? ναι. Η δ?ση του ?λιου συμπ?πτει με το ID.3. Ακριβ?? αυτ? το μοντ?λο φοβ?θηκαν πολλο? αναγν?στε? μα?, ?σον καιρ? (του? τελευτα?ου? μ?νε? δηλαδ?) αναφερ?μασταν στην κ?νηση, που θα ?σωζε τη VW.

ΤΟΛΜΗΡΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οδηγο?με το ν?ο Toyota Yaris Hybrid

Τα π?ντα ε?ναι καινο?ργια στο ν?ο Toyota Yaris Hybrid. Πολ? ενδιαφ?ρουσα η οικονομ?α σε καταν?λωση τη? υβριδικ?? ?κδοση?. Εμε?? οδηγ?σαμε το ν?ο αυτοκ?νητο τη? Toyota και σα? αναλ?ουμε το ν?ο χαρακτ?ρα του.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ PEUGEOT ΣΗΜΕΡΑ Οδηγο?με το ν?ο Peugeot e-2008

Επ?μενο?, παρακαλ?... Μετ? απ? το 208 ?ρχεται τ?ρα και το Peugeot 2008 ω? ηλεκτροκ?νητο. Το οδηγο?με με αμιγ?? καθαρ?... συνε?δηση.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Δοκιμ? 11 ελαστικ?ν και αν?δειξη του Κορυφα?ου

Η ατμ?σφαιρα μυρ?ζει ?σφαλτο και καμμ?να ελαστικ?. Το σφυροκ?πημα των... κομπρεσ?ρ δονε? τα pit και ο α?ρα? ?χει γεμ?σει απ? την αγωνιστικο? τ?που α?ρα. Στη γραμμ? εκκ?νηση? βρ?θηκαν γι αυτ? το test 11 διαγωνιζ?μενα σετ ελαστικ?ν τη? δι?σταση? 245/45 R 18, αν?μεσα σε αυτ? τ?σσερι? ολοκα?νουργιε? προτ?σει? των Bridgestone, Goodyear, Nokian και Pirelli.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Με το VW ID.3 στου? δρ?μου?...

Τ?σσερι? ρ?δε?; ?χει. Τιμ?νι; Βεβα?ω?. Κλασικ? σχεδ?αση VW; Ελαφρ?? διαφορετικ? σε σχ?ση με ?ω? τ?ρα, αλλ? ναι. Η δ?ση του ?λιου συμπ?πτει με το ID.3. Ακριβ?? αυτ? το μοντ?λο φοβ?θηκαν πολλο? αναγν?στε? μα?, ?σον καιρ? (του? τελευτα?ου? μ?νε? δηλαδ?) αναφερ?μασταν στην κ?νηση, που θα ?σωζε τη VW.

ΤΟ CONCEPT ΤΗΣ DS OΔΗΓΟΥΜΕ: DS X E-Tense 540PS

Το ?κραυγαλ?ο? DS X E- Tense μα? δ?νει μια εικ?να για το π?? θα κινο?νται τα αυτοκ?νητα στο ?χι και τ?σο μακριν? 2035. Εμε?? αποτολμ?σαμε μια β?λτα με αυτ? και σα? μεταφ?ρουμε τι? εντυπ?σει? μα?.

ΤΟ CONCEPT ΤΗΣ DS

OΔΗΓΟΥΜΕ: DS X E-Tense 540PS


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Αυτ? ε?ναι το ν?ο Opel Corsa F και το οδηγο?με!

Το ν?ο Opel Corsa F, ε?ναι π?νω απ? 100 κιλ? ελαφρ?τερη σε σχ?ση με τη σημεριν?, θα εφοδι?ζεται στο εσωτερικ? του με ?καλο?δια?, που γνωρ?ζουμε απ? το Astra και θα διατ?θεται και σε ηλεκτροκ?νητη ?κδοση. Το οδηγο?με και σου μεταφ?ρουμε εντυπ?σει?..

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ: Volvo V60 Cross Country

Το V60 Cross Country συνδυ?ζει τα στοιχε?α εν?? στ?ισον β?γκον με αυτ? εν?? SUV, διακριν?μενο συν τοι? ?λλοι? και στον τομ?α τη? καταν?λωση? και τη? οδικ?? συμπεριφορ??

ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ SHOOTING BRAKE Οδηγο?με πρ?τοι το Kia ProCeed

Οι Κορε?τε?, με το ProCeed, τοποθετο?ν εαυτ?ν ακριβ?? απ?ναντι απ? το Mercedes CLA. Εμε?? το δοκιμ?ζουμε και σα? μεταφ?ρουμε.

Πρ?τη οδ?γηση: Kia Sportage - Συνδυ?ζει ντ?ζελ με μπαταρ?α 48V

Το ν?ο Sportage κινε?ται απ? ?να κινητ?ρα ντ?ζελ 185 ?ππων και σε συνδυασμ? με τι? μπαταρ?ε? στο πορτμπαγκ?ζ, επιτυγχ?νει μειωμ?νη καταν?λωση καυσ?μου.

Τo ν?ο Ford Focus ?ρχεται για να σα? κατακτ?σει!

Το πολυαναμεν?μενο Focus ε?ναι πια γεγον??. Με κ?ρια στοιχε?α τα προηγμ?να συστ?ματα ?νεση?, ασφ?λεια?, υποβο?θηση? και διασ?νδεση?, καθ?? και την σπορ δυναμικ? σχεδ?αση, ?να ε?ναι σ?γουρο: ο ανταγωνισμ?? αισθ?νεται ?δη ?βολα.

Πρ?τη οδ?γηση: Mercedes G–Class. ? αλλι??, το σημε?ο G των off road

Λ?γο πριν παρουσιαστε? επ?σημα στην ?κθεση του Ντιτρ?ιτ, οδηγ?σαμε την ολοκα?νουργια G-Class στην σκληρ?τερη διαδρομ? για αυτοκ?νητα αυτο? του ε?δου?, στο βουν? Schöckl τη? Αυστρ?α?.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频