TEST THE BEST Το απ?λυτο συγκριτικ? με 24 top μοντ?λα

Για μια ακ?μα χρονι?, ε?μαστε προσκεκλημ?νοι στη μεγ?λη ετ?σια εκδ?λωση δοκιμ??, σε συνθ?κε? σιρκου?, των καλ?τερων αυτοκιν?των στον κ?σμο. Η π?στα δοκιμ?ν τη? Bridgestone, ανο?γει τον ορ?ζοντα των ονε?ρων μα?. Εσ? ποιο θα επ?λεγε? να προσθ?σει? στο γκαρ?ζ σου απ? αυτ? τα 23 διαμ?ντια?

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Συγκρ?νουμε το ν?ο Opel Astra με το Mazda 3

Η ζω? ε?ναι πολ?χρωμη! ?χι π?ντα, αλλ? σε κ?θε περ?πτωση συχν?. Μ?λιστα, στην περισσ?τερο... ευγεν? μικρομεσα?α κατηγορ?α υπ?ρχει μια μεγ?λη ποικιλ?α. Απ?δειξη αυτ?? τη? ?ποψη? αποτελε? η σ?γκρισ? μα?, που φ?ρνει αντιμ?τωπα τα Opel Astra και Mazda 3.

ΔΙΔΥΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οδηγο?με το ν?ο Peugeot 508 Plug in Hybrid

Τα Peugeot 508 και 508 SW κυκλοφορο?ν πλ?ον και σε plug-in-υβριδικ?? εκδ?σει?. Τα plug-in-υβριδικ? μοντ?λα παρ?χουν περισσ?τερα μ?σω των δ?ο κινητ?ρων του?, αν και ζυγ?ζουν και κοστ?ζουν -επ?ση?- περισσ?τερο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ Συγκρ?νουμε VW Tiguan Allspace με Skoda Kodiaq RS

Μεγ?λη ευρυχωρ?α, 240 diesel PS και τετρακ?νηση: Στη... συγγενικ? μονομαχ?α, που ακολουθε?, συμμετ?χουν τα Skoda Kodiaq RS και VW Tiguan Allspace. Α? δο?με ποιο? επικρατε?.

Porsche 959 S vs Ferrari F40 Ποιο ?ταν το ταχ?τερο αυτοκ?νητο το 1980?

Ποιο? κερδ?ζει τη μονομαχ?α αν?μεσα στι? 959 S και F40; Οι Ferrari F40 και Porsche 959 S ανταγων?στηκαν για τον τ?τλο του ταχ?τερου αυτοκιν?του παραγωγ?? στα τ?λη τη? δεκαετ?α? του 80. Μια σ?γκριση μεταξ? δ?ο μοντ?λων μια? ?λλη? εποχ??!

337 ΧΛΜ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ποια ε?ναι η α?σθηση του Ηλεκτρικο? Corsa?

Μαραθ?νιο? με την ηλεκτρικ? αστραπ?. Αυτονομ?α 337 χιλιομ?τρων! Το ν?ο Opel Corsa-e δεν τα παρατ? ακ?μα και σε καθημεριν?? συνθ?κε?. Πραγματικ?; Κι ?μω?, εμε?? κ?ναμε το Μαραθ?νιο τη? Φρανκφο?ρτη?.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙA DIESEL Ford Focus VS Mazda 3 VS Peugeot 308

Τρ?α μοντ?λα ?ρχονται αντιμ?τωπα με τη μ?δα των SUV. Πρ?κειται για μικρομεσα?α με diesel κινητ?ρα, που διαθ?τουν και μπ?λικο ταλ?ντο. Το ν?ο Mazda 3 συγκρ?νεται με τα Ford Focus και Peugeot 308 ?ταν μ?νο ?να? μπορε? να π?ρει το βραβε?ο του καλ?τερου.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Δοκιμ?ζουμε το VW T-Roc R των 300 ?ππων

Η μεγ?λη... φασαρ?α περιορ?στηκε: Το VW T-Roc R, που διαθ?τει 300 PS και τετρακ?νηση ?πα?ζει?, ?πω? ?να μεγ?λο SUV. Το AUTO BILD ?ταν κι αυτ? ?παρ?ν?...

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζο?με τον Skyactiv-X μ?σα στο Mazda CX-30

?μορφο αμ?ξωμα, ?ξυπνο?... πυρ?να. Το ν?ο Mazda CX-30 χρησιμοποιε? την τεχνολογ?α του μικρομεσα?ου Mazda 3 και το σ?νολο βρ?σκεται μ?σα σε μ?α κομψ? crossover συσκευασ?α. Αρκο?ν ?λα αυτ?, για να το επιλ?ξετε αν?μεσα στα CX-3 και CX-5; Ο οδηγ?? αγορ?? μα? το ξεκαθαρ?ζει.

ΖΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Το Audi AI:Trail ε?ναι το SUV τη? επ?μενη? δεκαετ?α?

Ζ?σαμε π?ντε ?ρε? δ?πλα στο Audi AI:Trail και σου δε?χνουμε ποιο αυτοκ?νητο θα ενθουσι?ζει τα παιδι? μα?, ?ταν αυτ? μεγαλ?σουν. Το Audi AI:Trail δε?χνει, πω? θα μετακινο?μαστε σε δ?κα χρ?νια, με ?να SUV που παρ?χει ?περιφερειακ? ορατ?τητα αν?λογη εν?? ελικοπτ?ρου?.

ΟΛΟΣ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ e-CARS ?ρχονται ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα απ? 10.000 ευρ?!

Θεωρο?με ?τι τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ε?ναι ακριβ? και ε?ναι για λ?γου?. Στην πραγματικ?τητα ?μω?, τ?σο οι επιδοτ?σει? (5-6.000 ευρ?), ?σο και το ?τρικ? με την μπαταρ?α (την νοικι?ζει? και γλυτ?νει? ?λλε? 5-6.000 ευρ?), τα κ?νουν αρκετ? πιο φτην?. Α? δο?με πω?.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Αυτ? ε?ναι το ν?ο VW ID.4 των 306 ?ππων

Θα μπορο?σαμε να το βαφτ?σουμε και ω? ηλεκτροκ?νητο Tiguan. Μπορε? ουσιαστικ?, το πρ?το ID.3 να μην ?χει κυκλοφορ?σει ακ?μη στου? δρ?μου?, ?μω? αποκτ? ?δη ?ναν μεγ?λο αδερφ?, το πρακτικ? SUV ID.4.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο Audi ABT RS6-R των 740PS

Υπ?ρχουν ακ?μα ?νθρωποι, που δεν του? αρκο?ν 600 ?πποι ?τσι? Οδηγε?? δηλαδ? ?να Audi RS 6 και δεν ε?ναι ?σο επιθετικ? θα το ?θελε?? Ναι κ?ριοι, υπ?ρχουν κι αυτο? που θ?λουν να ζουν την ακρα?α πλευρ? τη? αυτοκ?νηση?, και αναζητο?ν συγκιν?σει? που μπορε? να φ?ρει ?να? V8 με 740 ?ππου? και 900 Nm ροπ??. Η AUTO BILD ε?χε τη δυνατ?τητα να το οδηγ?σει πρ?τη και ακ?μα ?πον?με? απ? την β?αιη επιτ?χυνση...

Test Αξιοπιστ?α? 100.000 χλμ: Renault Megane TCe 130 GT-Line

Το Renault Megane αποδεικν?ει την κορυφα?α ποι?τητα κατασκευ?? του, ?πειτα απ? 100.000 και πλ?ον χιλι?μετρα, στη δοκιμ? διαρκε?α? που πραγματοποι?σαμε. Στα αρνητικ?, μ?νο την ασαφ? λειτουργ?α τη? οθ?νη? πολυμ?σων θα αναφ?ρουμε..

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ Test Αξιοπιστ?α? 100.000 χλμ: Hyundai Tucson

Υποβ?λαμε το Hyundai Tucson σε μια σκληρ? δοκιμασ?α 100.000 χλμ, με το πρ?σημο στο τ?λο? τη? μ?ρα?, μ?νο ω? θετικ? να μπορε? να χαρακτηριστε? με ελ?χιστε? εξαιρ?σει?.. ?λλε? αναμεν?μενε?, ?λλε? ?χι και τ?σο..

ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΞΟ Οδηγο?με το εντυπωσιακ? Audi Q3 Sportback

Με το Audi Q3 Sportback το Ingolstadt θ?τει ?να ν?ο σχεδιαστικ? χαρακτ?ρα. Πε?θει και στο μεμονωμ?νο test;

ΤΟ DIESEL ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΒΕΝΖΙΝΗ Οδηγο?με το Skyactiv-X Mazda 3

Το diesel, που ?κα?ει? βενζ?νη... Χ?ρη στην υψηλ? συμπ?εση το Mazda 3 2.0 Skyactiv-X συνδυ?ζει τα πλεονεκτ?ματα των diesel κινητ?ρων και αυτ?ν τη? βενζ?νη?. Το οδηγο?με αποκλειστικ? και σου παρουσι?ζουμε τον κινητ?ρα Skyactiv-X.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Audi A3

Το ν?ο Audi A3 χρησιμοποιε? την τεχνολογ?α του Volkswagen Group, ?πω? και το ν?ο VW Golf VIII ?λλωστε, ε?ναι ?μω? τελε?ω? διαφορετικ?, δηλαδ? σπορτ?φ, σφικτ?, αλλ? και εξαιρετικ? εμφαν?σιμο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Opel Grandland X Hybrid4 των 300 ?ππων

Το ν?ο Opel Grandland X Hybrid4 ?χει πολλ?... boom - και ε?ναι παρ?λ αυτ? πολ? συνετ?. ?λοι οι εργαζ?μενοι τη? Opel, ε?ναι πλ?ον πολ? υπερ?φανοι και απολαμβ?νουν τα δεδομ?να: 300 PS, χ?ρη στη δ?ναμη τρι?ν (!) κινητ?ρων, δηλαδ? ?ναν turbo βενζινοκινητ?ρα 1,6 λ?τρων και δ?ο ηλεκτροκινητ?ρων.

Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Οδηγο?με τη ν?α Skoda Superb iV

Πρ?τη οδηγικ? επαφ? με το Skoda Superb iV. Αν οδηγε?τε την ημ?ρα 50 χιλι?μετρα, μπορε?τε να κινε?στε ηλεκτρικ? και δε χρει?ζεται να β?ζετε κα?σιμα.

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ AUDI Οδηγο?με το ν?ο Audi A1 Citycarver

Η Audi ?δωσε στο A1 λ?γο ?ψο?! Το ν?ο Citycarver ε?ναι ?να ισχυρ? κομμ?τι Audi - και ?να ακριβ? επ?ση?... Θα ε?ναι σ?ντομα το talk of the town!

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ OPEL Οδηγο?με το ν?ο Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel

Στην Opel δεν αρ?σουν πια οι μεγ?λη? χωρητικ?τητα? κινητ?ρε?. Σε κ?θε περ?πτωση, π?ντω?, στο Astra θα τοποθετε?ται απλ?? μ?νο ?να? τρικ?λινδρο? diesel κινητ?ρα? 1,5 λ?τρων. Τα π?ει καλ?; Εμε?? οδηγ?σαμε ?δη το ν?ο μοντ?λο.

TO ΝΕΧΤ LEVEL ΤΗΣ SUBARU Οδηγο?με το ν?ο Subaru Forester 2.0 e-Boxer

Το ν?ο Subaru Forester ε?ναι χτισμ?νo π?νω σε μια ν?α πλατφ?ρμα, που διαθ?τει περισσ?τερο χ?ρο και προσφ?ρεται αποκλειστικ? με υβριδικ? κινητ?ρα βενζ?νη?. Ο σχεδιασμ?? παραμ?νει πιστ?? στο διακριτικ? στυλ, ταξιδε?ετε πιο ?συχα και με περισσ?τερο χ?ρο στο π?σω μ?ρο?, εν? ο ηλεκτρικ?? μπ?ξερ ρολ?ρει καλ?.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ποιο Τρικ?λινδρο Crossover να αγορ?σω?

Τα Crossover πουλ?νε σαν ζεστ? ψωμ?κι και ?χι ?δικα. ?χουν ?λα τα προσ?ντα για να πα?ξουν τον ρ?λο του οικογενειακο? αυτοκ?νητου, να ε?ναι το πρ?το αυτοκ?νητο εν?? ν?ου, ακ?μα και εν?? συνταξιο?χου...

ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Οδηγο?με το ν?ο Audi Q5 55 TFSI e

Με του? πετρελαιοκινητ?ρε? να ε?ναι πλ?ον ε?δο? προ? εξαφ?νιση, το ν?ο Q5 με τον καθαρ? υβριδικ? plug-in κινητ?ρα αποτελε? μια πολ? καλ? εναλλακτικ?. Το δοκιμ?ζουμε και διαν?ουμε μια απ?σταση 36 χιλιομ?τρων τελε?ω? ηλεκτρικ?.

i30 N vs Type R vs Megane R.S. Trophy Ποιο ε?ναι το Κορυφα?ο Hot-Hatch?

Η κοιν?τητα των GTI ε?ναι πλ?ον πολ? ισχυρ?. Υπ?ρχουν πια πολ? πιο δυναμικ? μικρομεσα?α μοντ?λα σε σχ?ση με το παλι? μοντ?λο απ? το Wolfsburg. Με τα Hyundai, Renault και Honda κ?ναμε ?να σωστ?... χαμ? στην π?στα του Nürburgring!

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΩΝ SUV Το Mega συγκριτικ? των Μικρ?ν SUV

Ε?ν η νε?τερη κατηγορ?α των μικρ?ν SUV ε?χε μαγαζ?, τ?τε στην βιτρ?να του? θα βλ?παμε το μοντ?ρνο Kia Stonic, το μυ?δε? Ford EcoSport, το ξεχωριστ? Seat Arona, το μεταμοντ?ρνο Opel Crossland X και το ολ?φρεσκο VW T-Cross.

2ΛΙΤΡΕΣ TURBO Q4 Οδηγο?με τη ν?α Alfa Romeo Giulia και Stelvio

Η συγχ?νευση των FIAT και ομ?λου PSA ?χει ?δη εγκριθε?, ωστ?σο λ?γο πριν απ? την υλοπο?ησ? τη? η Alfa Romeo αναν?ωσε στα σημε?α τι? Stelvio και Giulia...

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Χρυσ? Τιμ?νι 2019

21 φιναλ?στ διεκδικο?ν τα 7 ?Χρυσ? Τιμ?νια? τη? χρονι?? σε κ?θε κατηγορ?α. Για να βγουν τα τελικ? αποτελ?σματα, χρει?στηκε μια πολ? σκληρ? μ?ρα δοκιμ?ν, στην π?στα Lausitzring.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ Το καλ?τερο Skoda που κατασκευ?στηκε ποτ?

Ε?ναι αυτ? το καλ?τερο Skoda που κατασκευ?στηκε μ?χρι και σ?μερα? Ναι ε?ναι κι ?σε τι? αμφιβολ?ε? και τα πολλ? λ?για! Ε?ναι αφο? διαθ?τει τον ισχυρ?τερο κινητ?ρα diesel που ?χει τοποθετ?σει ποτ? η Skoda, ε?ναι 2λιτρο? με διπλ? turbo, και απ?δοση 240 ?ππου? και 500 Nm ροπ??, απ? τι? 1.750 σ.α.λ. με 7?ρι DSG και τετρακ?νηση. Εντ?ξει ε?μαστε?

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ Συγκρ?νουμε Audi E-Tron με Tesla Model X

Δυο αυτοκ?νητα με μεγ?λη φ?μη στην πλ?τη του?, διεκδικο?ν τα ?ηλεκτρικ?? σκ?πτρα.. Το Tesla Model X ε?ναι ισχυρ?, ακριβ? και με μεγ?λη αυτονομ?α. Το ν?ο Audi e-tron αντεπιτ?θεται με εξ?σου δυνατ? προσ?ντα. Εμε?? τα συγκρ?νουμε και αναδεικν?ουμε τον ηλεκτρικ? νικητ?..

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频