Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ Συγκριτικ? Ο?κων Βελτ?ωση?

Η γερμανικ? elite των βελτιωτ?ν προσκλ?θηκε στην π?στα δοκιμ?ν του Papenburg: AC Schnitzer, Brabus, MTM, 9ff και ?λοι οι βελτιωτικο? ο?κοι των premium, παλε?ουν για τον τ?τλο του ταχ?τερου ?πειτα απ? την εκκ?νηση και 3.000 μ?τρα με το γκ?ζι στο π?τωμα…

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Toyota RAV4: απ? το 1994 στο 2020!

Νοσταλγ?α vs Εξ?λιξη.. Η Autobild σε συνεργασ?α με την Toyota επ?λεξαν δ?ο αναγν?στε? για να συγκρ?νουν το RAV4 1η? γενι?? με το ολοκα?νουριο που πωλε?ται στι? μ?ρε? μα?.

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ Test Αξιοπιστ?α? 100.000 χλμ: Hyundai Tucson

Υποβ?λαμε το Hyundai Tucson σε μια σκληρ? δοκιμασ?α 100.000 χλμ, με το πρ?σημο στο τ?λο? τη? μ?ρα?, μ?νο ω? θετικ? να μπορε? να χαρακτηριστε? με ελ?χιστε? εξαιρ?σει?.. ?λλε? αναμεν?μενε?, ?λλε? ?χι και τ?σο..

100.000 ΧΛΜ TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: Audi A4 Avant 2.0 TFSI

Το Audi A4 Avant 2.0 TFSI μπα?νει στο "TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ" των 100.000χλμ, και αγων?ζεται να δε?ξει την αξ?α του και την αντοχ? του. Ποια η καταστασ? του και ποιε? οι εμπειρ?ε? μα?, απ? ?να μοντ?λο που στοχε?ει ψηλ??

RAV4 VS Outlander VS UX VS CR-V Ποιο Hybrid SUV να αγορ?σω?

Τι καταφ?ρνουν τα υβριδικ? συστ?ματα στα μεσα?α SUV? Τα τ?σσερα υβριδικ? και τετρακ?νητα SUV του συγκριτικο? μα?, επιθυμο?ν να δε?ξουν ?τι κα?σιμο γλυτ?νει? και χωρ?? να καταφ?γει? στο diesel.

20 ΕΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΟ Πω? ?ταν τα Hybrid αυτοκ?νητα του 1999?

Το υβριδικ? Honda Insight παρουσι?στηκε το 1999 και χ?ρη στο αλουμιν?νιο αμ?ξωμα και την κορυφα?α αεροδυναμικ? που δι?θετε, ?ταν αρκετ? καινοτ?μο για την εποχ? του. Η Bärbel Langmann απ? το Kiel, πιστε?ει ?τι ε?ναι ακ?μα και σ?μερα.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ? Test Αξιοπιστ?α?: Mazda 6

Το 2002 παρουσ?ασε η Ιαπωνικ? φ?ρμα τον δι?δοχο του 626, το 6. ?να μοντ?λο τη? μεσα?α? κατηγορ?α? που δι?θετε δυναμικ? σχεδ?αση που τραβο?σε τα βλ?μματα και ε?χε ενδιαφ?ρουσα οδηγικ? συμπεριφορ?. Μπορο?σε ε?κολα να τοποθετηθε? απ?ναντι απο την μεσα?α Alfa Romeo μια? και απευθυν?ταν στο ?διο κοιν?.

Το πρ?το ?εξημερωμ?νο? κτ?νο?

Το πρ?το ?εξημερωμ?νο? κτ?νο?.Το Grand Cherokee ?ταν το πρ?το ?πολιτισμ?νο? αυτοκ?νητο τη? Jeep με all around χαρακτ?ρα. Η ανταπ?κριση του κοινο? ?ταν μεγ?λη και ?κανε τα SUV μια εναλλακτικ? επιλογ? για αγορ? οικογενειακο?.

Το πρ?το ?εξημερωμ?νο? κτ?νο?


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Skoda Karoq. Διαβ?στε το πλ?ρε? ?ρθρο

Οδηγο?με πρ?τοι τον αντικαταστ?τη του Yeti - Ο δι?δοχο? του Yeti λ?γεται Skoda Karoq και ε?ναι ?να κανονικ? SUV.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频