5 φωτογραφ?ε? ?

Η Ωμ? πραγματικ?τητα του πρ?του αγωνιστικο? Golf

Διαβ?στηκε απ? 5733 αναγν?στε? - 23/9/2020

Αποτελε? μια μοναδικ? ευκαιρ?α. Το παλαι?τερο αγωνιστικ? VW Golf του κ?σμου πωλε?ται! ?χει πλ?ρω? ανακατασκευαστε?, ε?ναι παν?λαφρο και ?χει σχεδ?ν 180 ?ππου?.

 
 
Το συγκεκριμ?νο VW Golf 1 ε?ναι τ?σο ριζοσπαστικ? ?σο δε?χνει στην πρ?τη ματι?. Το εσωτερικ? ε?ναι εντελ?? γυμν?, ο τροχ?? γλ?φει τον θ?λο και μπορε? μ?νο να χαμογελ?σει στα κουρασμ?να αδ?ρφια του, με τα 110 PS του αρχικο? GTI. Το αγωνιστικ? Group 2 χτ?στηκε το 1975 απ? την Nothelle. Το Golf 1 ξεκ?νησε την πορε?α του, μ?λι? ?να χρ?νο νωρ?τερα, κ?νοντα? αυτ??το κ?κκινο Golf, το πρ?το αγωνιστικ? του κ?σμου. Το κλασικ? σπορ αυτοκ?νητο με την συλλεκτικ? αξ?α, πωλε?ται τ?ρα.?


?
Το αυτοκ?νητο ?ταν π?ντα ιδιοκτησ?α τη? οικογ?νεια? Nothelle. Ανανε?θηκε πλ?ρω? για λογαριασμ? τη? VW το 2011 και υποβλ?θηκε σε ορισμ?να μ?τρα βελτιστοπο?ηση?. Αρχικ? ε?χε ?ναν τετρακ?λινδρο 1,6 λ?τρων κινητ?ρα, με 164 ?ππου? κ?τω απ? το καπ?. Κατ? τη δι?ρκεια τη? αποκατ?σταση?, εγκαταστ?θηκε ?να? τετρακ?λινδρο? 1.8 λ?τρων με καρμπυρατ?ρ Weber και 177 ?ππου?. ?λο αυτ? ακο?γεται σαν απερι?ριστη διασκ?δαση οδ?γηση?. Το Golf φα?νεται ?δη β?αιο με τα φουσκωμ?να μ?γουλ? του ?ταν ε?ναι ακ?νητο. Και με ?να εκτιμ?μενο φορτ?ο, κ?τω απ? 700 κιλ?, το αποτ?λεσμα πρ?πει να ε?ναι ηδονικ?.Αν το θ?λετε και ?χετε ?να καλ? φορτωμ?νο λογαριασμ? αποταμ?ευση?, μπορε?τε να το ελ?γξετε μ?νοι σα? σ?ντομα. Το Nothelle-Golf θα πωληθε? στο RM Το Sothebys τον Ιο?νιο. Σ?μφωνα με την ιστοσελ?δα, το Golf ε?ναι σε ?ριστη κατ?σταση και ε?ναι ?τοιμο για αγ?νε?. Το ιστορικ? του οχ?ματο? ε?ναι πλ?ρω? τεκμηριωμ?νο, με πολλ? ανταλλακτικ? που περιλαμβ?νουν μ?χρι και καινο?ργιο κινητ?ρα. Η τελικ? τιμ? αυτο? του συλλεκτικο? Golf ε?ναι δ?σκολο να εκτιμηθε?. Αυτ? το ειδικ? Golf, σ?γουρα δεν θα ε?ναι σε ειδικ? προσφορ?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频