2 φωτογραφ?ε? ?

Πρ?πει να φορ?με μ?σκε? μ?σα στο αυτοκ?νητο?

Διαβ?στηκε απ? 21062 αναγν?στε? - 4/5/2020

Απ? χθε? 27 Απριλ?ου η Γερμαν?α βγα?νει απ? την φ?ση του Lockdown και θα πρ?πει ?λοι να κυκλοφορο?ν με μ?σκε?. Ο οδηγ?? και συνεπιβ?τη? πρ?πει να φορ?νε μ?σκε? προσασ?α?? Κ?νουμε ?ρευνα μ?σω τη? AUTO BILD και αναλ?ουμε τι θα ισχ?σει τελικ?.

 
 
Η στιγμ? επιτ?λου? ?φτασε, και απ? χθε? 27 Απριλ?ου του 2020, η Γερμαν?α ε?ναι η πρ?τη χ?ρα που βγα?νει απ? το LockDown, με μοναδικ? περιορισμ? για ?λου?, την χρ?ση προστατευτικ?? μ?σκα?. Στην Γερμαν?α ?μω? (?πω? και στην Ελλ?δα), η χρ?ση μ?σκα? ε?ναι παρ?νομη και τιμωρε?ται με πρ?στιμο. Τι ακριβ??, θα συμβε? τ?ρα που το κρ?το? θεσπ?ζει ω? υποχρεωτικ? την χρ?ση του??
?
Ε?ναι τελικ? ?μω?, απαρα?τητη η εφαρμογ? αυτο? του μ?τρου, και εντ?? των αυτοκιν?των? Η απ?ντηση που δ?νει, ο δικηγ?ρο? κυκλοφορ?α? απ? την Φρανκφο?ρτη, Ο?βε Λ?νχαρτ ε?ναι ??χι?. Συγκεκριμ?να, η χρ?ση μ?σκα? περιορ?ζεται στι? τοπικ?? μετακιν?σει? των ανθρ?πων και σε επισκ?ψει? σε μαγαζι? (σουπερμ?ρκετ, φαρμακε?α κ.λ.π) ακ?μη και αν αυτ? δεν βρ?κε τα κρ?τη σ?μφωνα εξ αρχ??.


?
Τι λ?νε οι Κανονισμο??
Το να φορ?ει κανε?? προστατευτικ? μ?σκα μ?σα στο αυτοκ?νητο, προκειμ?νου να περιορ?σει τη δι?δοση του ιο?, ε?ναι απ?λυτα κατανοητ?. Πολλ?? φορ?? θα ε?ναι αδ?νατον να πληρε?τε, η απ?σταση ασφαλε?α? των 1.5/2m μεταξ? των επιβατ?ν, που ?χει οριστε? απ? τι? αρμ?διε? αρχ??, κι ?τσι η χρ?ση τη? θα ?ταν επωφελ??. Οι Κανονισμο? οδικ?? κυκλοφορ?α? ?μω?, ε?ναι σαφε??. Η μ?σκα δεν πρ?πει να καλ?πτει το πρ?σωπο του οδηγο?. Σ?μφωνα με τον Ο?βε Λ?νχαρτ, ο οδηγ?? συγκεκριμ?να, θα πρ?πει να πορευτε? χωρ?? τη μ?σκα.
?
Β?σει των κανονισμ?ν κυκλοφορ?α? που ?χουν τεθε? σε ισχ? απ? το 2017 και ?πειτα, ισχ?ει πω? ?κατ? την οδ?γηση εν?? οχ?ματο? απαγορε?εται ο οδηγ?? να φορ?ει κουκο?λε?, π?πλα ? μ?σκε? που καλ?πτουν ολ?κληρο το πρ?σωπο ? βασικ? χαρακτηριστικ? μ?ρη του?. Η σημασ?α του καν?να αυτο?, κρ?βεται στο γεγον?? ?τι το πρ?σωπο του οδηγο? πρ?πει να ε?ναι ευδι?κριτο και αναγνωρ?σιμο, για την απ?δειξη των παραβ?σεων τη? κυκλοφορ?α?.?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频