3 φωτογραφ?ε? ?

Προαν?φλεξη: Το αρνητικ? του downsizing;

Διαβ?στηκε απ? 37500 αναγν?στε? - 30/12/2020

Ο ?ρο? low speed pre-ignition (LSPI) αναφ?ρεται στην πρ?ιμη αν?φλεξη, η οπο?α μπορε? να θ?σει εκτ??... κανονικ?τητα? του? σ?γχρονου? κινητ?ρε?, συν?θω? με ?μεσο ψεκασμ? και το?ρμπο. Α? δο?με βασικ?? αιτ?ε? και λ?σει?.

 
 
Περισσ?τερη ισχ??, μικρ?τερη χωρητικ?τητα, υψηλ? π?εση ?θηση?:?με το λεγ?μενο downsizing οι κατασκευ?στριε? εταιρε?ε? αυτοκιν?των προσπαθο?ν να συνδυ?σουν τι? ?λο και πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? τη? ΕΕ για τι? εκπομπ?? καυσαερ?ων με την αυξαν?μενη ζ?τηση για ισχυρο?? κινητ?ρε?.
Τα καλ?τερα παραδε?γματα γι αυτ?ν την υπ?θεση ε?ναι αυτοκ?νητα, ?πω? το Ford Fiesta ST, το οπο?ο απ? ?ναν τρικ?λινδρο βενζινοκινητ?ρα 1,5 λ?τρων αποδ?δει ισχ? 200 PS! Β?βαια, ?λοι οι ?λλοι turbo βενζινοκινητ?ρε?, που ?ακο?ν? σε αρχικ?, ?πω? TSI, TFSI, EcoBoost ? TCe, αν?κουν στου? κινητ?ρε?, που ?χουν υποστε? downsizing.
Τα σ?νολα αυτ? αποτελο?ν μ?ρο? τη? στρατηγικ??, που θ?λει να διατηρ?σει σε χαμηλ? επ?πεδο την καταν?λωση, αλλ? και τι? εκπομπ?? ρ?πων ολ?κληρου του στ?λου τη? εκ?στοτε εταιρε?α?, χωρ??, ?μω?, να γ?νουν... εκπτ?σει? σε ?,τι αφορ? την παροχ? ισχ?ο?. Ωστ?σο, αυτ? μπορε? να ?χει καταστροφικ?? συν?πειε?, επειδ? στου? σ?γχρονου? κινητ?ρε? επικρατο?ν τερ?στια φορτ?α σε περιορισμ?νο χ?ρο.
Δεν προκαλε? ?κπληξη, λοιπ?ν, ο αριθμ?? των αυτοκιν?των με βλ?βε? του κινητ?ρα στα συνεργε?α, οι οπο?ε? προκαλο?νται απ? ?να φαιν?μενο, που συμβα?νει μ?νο σε εξελιγμ?νου? βενζινοκινητ?ρε? με ?μεσο ψεκασμ?: LSPI. Η συντομογραφ?α σημα?νει ?προ-αν?φλεξη σε χαμηλ?? στροφ??? και στη χειρ?τερη περ?πτωση, οι συν?πειε? αυτ?? τη? ?προ-αν?φλεξη?? μπορε? να προκαλ?σουν ολικ? καταστροφ? του κινητ?ρα.LSPI: Π?? συμβα?νει η προαν?φλεξη;
Το φαιν?μενο LSPI επηρε?ζει κυρ?ω? του? βενζινοκινητ?ρε? υψηλ?? συμπ?εση? και ?μεση? τροφοδοσ?α?. Ειδικ?, ?ταν ε?ναι κρ?οι ακ?μη, λειτουργο?ν σε χαμηλ?? στροφ?? και πρ?πει να αντιμετωπ?σουν υψηλ? φορτ?ο (π.χ. μια ανωφ?ρεια). ?να? απ? του? λ?γου? ε?ναι ο τ?πο? του κινητ?ρα: τα ακροφ?σια ψεκασμο? προεξ?χουν απευθε?α? στο θ?λαμο κα?ση?. ?τσι, η βενζ?νη ?χει λ?γο χρ?νο για να αεριοποιηθε? και να αναμειχθε? με τον α?ρα που απαιτε?ται για κα?ση, ο οπο?ο? εισ?ρχεται στο θ?λαμο κα?ση? μ?σω τη? βαλβ?δα? εισαγωγ?? (για σ?γκριση: στον ατμοσφαιρικ? κινητ?ρα το κα?σιμο εξατμ?ζεται στο δρ?μο προ? το θ?λαμο κα?ση? ?ταν και εμπλουτ?ζεται με α?ρα).
Ωστ?σο, αυτ? που επ?ση? μπορε? να συμβα?νει ε?ναι ?τι, μεμονωμ?να σταγον?δια καυσ?μου δεν κα?γονται και εναποτ?θενται, συχν? απευθε?α?, στο ακροφ?σιο του ψεκασμο?. Ο κ?νδυνο? προκ?πτει ιδια?τερα ?ταν ο κινητ?ρα? δε βρ?σκεται ακ?μη σε θερμοκρασ?α λειτουργ?α? και οι θ?λαμοι κα?ση? ε?ναι ακ?μα κρ?οι. Στην περ?πτωση των οχημ?των, που συχν?τερα διαν?ουν μικρ?? αποστ?σει?, αυτ? μπορε? να οδηγ?σει ακ?μα και στο σχηματισμ? κρο?στα? απ? τα υπολε?μματα καυσ?μων, με αποτ?λεσμα η βενζ?νη να μην μπορε? πλ?ον να ψεκ?ζεται με τον καλ?τερο δυνατ? τρ?πο, κ?τι που τελικ? οδηγε? σε ?ναν υπερβολικ? φιμωμ?νο κινητ?ρα.
Υπ?ρχει, ?μω?, και συν?χεια: τα συγκεντρωμ?να σωματ?δια μπορο?ν να διαλυθο?ν, να σκορπ?σουν και να αρχ?σουν να πα?νουν φωτι? εξαιτ?α? τη? θερμ?τητα? κατ? την κα?ση. ?τσι, το κα?σιμο μπορε? να ?αν?ψει? ακ?μα και χωρ? τον σπινθ?ρα του μπουζ? (αυταν?φλεξη) και πολ? πριν απ? το πραγματικ? σημε?ο αν?φλεξη?. Επιπλ?ον, και τα σωματ?δια αιθ?λη? (π.χ. απ? την πολ? πλο?σια κα?ση) εναποτ?θενται στα τοιχ?ματα, αρχ?ζουν να αν?βουν και απειλο?ν επ?ση? να προκαλ?σουν την πρ?ιμη αν?φλεξη.
Μια ?λλη αιτ?α που ευνοε? το LSPI ε?ναι το λ?δι του κινητ?ρα. Σε πολλο?? βενζινοκινητ?ρε? με υψηλ? συμπ?εση χρησιμοποιε?ται λ?δι με πολ? χαμηλ? ιξ?δε? (π.χ. 0W 16, 0W 20). Ε?ναι ιδια?τερα λεπτ?, ?στε να διατηρε?ται χαμηλ? η τριβ? στον κινητ?ρα (?τσι εξοικονομε?ται κα?σιμο). ?τσι, μπορε? να εγκατασταθε? σε μια μεγ?λη περιοχ? στον κ?λινδρο και να προσφ?ρει το τ?λειο ?σημε?ο σ?νδεση?? για ?καυστα υπολε?μματα καυσ?μου. Μειον?κτημα: Το με?γμα λαδιο?-καυσ?μου αναφλ?γεται πολ? πιο γρ?γορα απ? το καθαρ? κα?σιμο - ε?ναι σαν η πρ?ιμη κα?ση να ?χει προγραμματιστε? ουσιαστικ? εκ των προτ?ρων.
Οι αιτ?ε? του LSPI δεν ?χουν διευκρινιστε? πλ?ρω? ακ?μη. Ειδικ?τερα, κατασκευαστ?? λαδιο?, ?πω? οι Liqui Moly ? Tunap, ερευνο?ν το φαιν?μενο και προσπαθο?ν να βρουν τι κρ?βεται εκε? π?σω. Οι ειδικο? συμφωνο?ν, π?ντω?, ?τι το LSPI ε?ναι ?να πρ?βλημα που προκαλε?ται απ? το downsizing. Και αυτ? μπορε? να ?χει ?θανατηφ?ρε?? συν?πειε?. Οι εκρ?ξει? που προκαλο?νται απ? το LSPI μπορο?ν να καταστρ?ψουν εντελ?? μια μηχαν? απ? τη μια στιγμ? στην ?λλη. Το LSPI εμφαν?ζεται πολ? πριν το σημε?ο αν?φλεξη?, δηλαδ? πολ? πριν το ?μβολο φτ?σει στο αν?τερο νεκρ? σημε?ο. Η ?κρηξη επομ?νω? λαμβ?νει χ?ρα, εν? ο θ?λαμο? κα?ση? συνεχ?ζει να συρρικν?νεται. Αυτ? δημιουργε? τερ?στια π?εση, που μπορε? να καταστρ?ψει κυριολεκτικ? το ?μβολο.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频