Πω? λειτουργε? ?να Ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο?

Διαβ?στηκε απ? 4052 αναγν?στε? - 28/9/2020

Τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ?χουν προκαλ?σει την μεγαλ?τερη επαν?σταση στον χ?ρο του αυτοκιν?του, παγκοσμ?ω?. Η εντυπωσιακ? και πρωτοποριακ? του? τεχνολογ?α και η ολο?να αυξαν?μενη δημοτικ?τητα του?, κερδ?ζουν ?δαφο? κ?θε μ?ρα στην αγορ?. Πω? ?μω? λειτουργε? ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο?

 
 
Με τα συνεχ?? αυξαν?μενα προβλ?ματα ρ?πων, ?χει γ?νει απαρα?τητο για του? ανθρ?που? αλλ? και τι? βιομηχαν?ε?, να χρησιμοποι?σουν καθαρ?τερε? μορφ?? εν?ργεια?. Αυτ? ?χει ω? αποτ?λεσμα τα σ?γχρονα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα, να παρουσι?ζονται απ? ?λε? τι? φ?ρμε?. Ο αριθμ?? των ταξινομ?σεων χρ?νο με το χρ?νο ε?ναι σταθερ? ανοδικ?? και ?λο και περισσ?τεροι καταναλωτ?? ε?ναι διατεθειμ?νοι να αγορ?σουν ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο. Τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα, ε?ναι πολ? αποδοτικ? και καταναλ?νουν πολ? λιγ?τερη εν?ργεια. Το αποτ?λεσμα ε?ναι καθαρ?τερο περιβ?λλον και οικονομ?α χρημ?των για του? ιδιοκτ?τε? του?.
?
Τα 3 κ?ρια μ?ρη του ηλεκτρικο? αυτοκιν?του ε?ναι, ο ηλεκτροκινητ?ρα?, ο ελεγκτ?? και η μπαταρ?α. ?ταν ενεργοποιε?τε το αυτοκ?νητο, ο ελεγκτ?? λαμβ?νει εν?ργεια απ? την μπαταρ?α και την μεταφ?ρει στον ηλεκτροκινητ?ρα. Πριν περ?σει το ρε?μα στο μοτ?ρ, ο ελεγκτ?? μετατρ?πει τα 300V DC σε μ?γιστη 240V AC, που ε?ναι κατ?λληλα για τον ηλεκτροκινητ?ρα. Ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? στη συν?χεια μετατρ?πει την ηλεκτρικ? εν?ργεια σε μηχανικ? εν?ργεια, και κινε? το αυτοκ?νητο. Ο ελεγκτ??, ω? διακινητ?? ισχ?ο? τη? μπαταρ?α?, δ?νει τη δ?ναμη στον κινητ?ρα. Μεταβλητ? ποτενσι?μετρα συνδ?ονται μεταξ?, του επιταχυντ? και του ελεγκτ?, τα οπο?α βοηθο?ν τον ελεγκτ?, να καταλ?βει π?ση δ?ναμη πρ?πει να προσφ?ρει. ?ταν απελευθερωθε? ο επιταχυντ??, αποδ?δει 0V και ?ταν πι?ζεται πλ?ρω?, δ?νει την μ?γιστη απ?δοση του.


?
Μπαταρ?ε?
Τα αυτοκ?νητα με ηλεκτροκ?νηση πα?ρνουν ισχ? απ? τι? επαναφορτιζ?μενε? μπαταρ?ε? που ε?ναι εγκατεστημ?νε? στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του. Σκοπ?? του? ε?ναι να αποθηκε?ουν εν?ργεια που χρησιμοποιε?ται για την τροφοδοσ?α του οχ?ματο?. Υπ?ρχουν 3 διαφορετικ?? κατηγορ?ε? μπαταρι?ν:
?
- Μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου: Οι μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου προσφ?ρουν επιπλ?ον απ?δοση, ε?ρο? τιμ?ν και φ?ρουν υψηλ?τερη τιμ?. Ε?ναι ελαφρ?τερα απ? το μ?λυβδο οξ? και το μ?ταλλο νικελ?ου. Αυτ?? ε?ναι οι μπαταρ?ε? που χρησιμοποιο?νται για την αποθ?κευση δεδομ?νων σε ψηφιακ? φωτογραφικ? μηχαν? ? ?ξυπνο τηλ?φωνο.
?
- Μπαταρ?α απ? μ?λυβδο: Οι μπαταρ?ε? αυτ?? ε?ναι οι πιο δημοφιλε??, φθην?τερε? και 97% ανακυκλ?σιμε?.
?
- Μπαταρ?ε? νικελ?ου υβριδ?ου μετ?λλου: Κοστ?ζουν πολ? περισσ?τερο απ? του μολ?βδου, αλλ? παρ?χουν υψηλ?τερη και καλ?τερη απ?δοση.
?
Τα ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα ?χουν την δυνατ?τητα αν?κτηση? εν?ργεια?. Αν πατ?σετε φρ?νο κατ? την δι?ρκεια τη? κ?νηση? του, η μπαταρ?α σα? θα φορτιστε?. Αυτ? ε?ναι το φαιν?μενο το ονομ?ζουμε, φρεν?ρισμα αναγεννητικ?? και μπορε? να ανακτ?σει ?ω? και το 15% τη? χρησιμοποιο?μενη? εν?ργεια? τη? μπαταρ?α?. Μπορε? αυτ? β?βαια να ε?ναι πολ? ευρηματικ?, αλλ? δεν αρκε? για να επαναφορτιστε? πλ?ρω? η μπαταρ?α σα?. Ουσιαστικ? λοιπ?ν, σα? βοηθ? ?στε να επεκτε?νετε την απ?σταση που μπορε?τε να οδηγ?σετε το ηλεκτρικ? σα? αυτοκ?νητο.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频