3 φωτογραφ?ε? ?

AdBlue: Π?σο αβλαβ?? ε?ναι για τον κινητ?ρα?

Διαβ?στηκε απ? 40604 αναγν?στε? - 18/11/2020

Π?σο απαρα?τητο ε?ναι το AdBlue και κ?θε π?τε πρ?πει να το γεμ?ζουμε; Υπ?ρχουν φθην?τερε? εναλλακτικ??; Δε?τε ?σα πρ?πει να γνωρ?ζετε ε?ν ?χετε diesel αυτοκ?νητο.

 
 
Το ποσοστ? επιτυχ?α? του στη με?ωση των NOx αγγ?ζει το 90%
Οι βιομηχαν?ε? στρ?φηκαν στην τεχνολογ?α επιλεκτικ?? κατ?λυση?, ?στε να μειωθο?ν δραστικ? τα NOx των dieselοκινητηρων. Το σ?στημα Εκλεκτικ?? Καταλυτικ?? Αναγωγ?? (Selective Catalytic Reduction) ε?ναι η τεχνολογ?α επεξεργασ?α? καυσαερ?ων για τα οχ?ματα diesel, μ?σω τη? οπο?α? μετατρ?πονται τα οξε?δια του αζ?του (NOx) σε υδρατμο?? και ?ζωτο, με την χρ?ση εν?? υδατικο? διαλ?ματο? με το ?νομα AdBlue. Το ?ζωτο ε?ναι ?να εντελ?? ακ?νδυνο α?ριο το οπο?ο βρ?σκεται στην ατμ?σφαιρα σε πολ? μεγ?λο ποσοστ? και το αναπν?ουμε καθημεριν?. Τα σ?γχρονα αυτοκ?νητα diesel διαθ?τουν την τεχνολογ?α SCR με φ?λτρο σωματιδ?ων DPF για την επεξεργασ?α των καυσαερ?ων. Με την προσθ?κη του AdBlue που περι?χει ουρ?α, ο καταλυτικ?? μετατροπ?α? μετατρ?πει τα οξε?δια του αζ?του (NOx) σε ?ζωτο και νερ?.
?
Κ?θε π?τε θ?λει γ?μισμα;
?πω? και με τα κα?σιμα, ?τσι και με το AdBlue, ?ταν ο αισθητ?ρα? αντιληφθε? πω? πλησι?ζει στο τ?λο? του, αν?βει η αντ?στοιχη προειδοποιητικ? λυχν?α στο ταμπλ?, ενημερ?νοντα? τον οδηγ?. Συν?θω?, αυτ? γ?νεται ?ταν ο εγκ?φαλο? του αυτοκιν?του υπολογ?σει πω? παραμ?νει αρκετ? υγρ? για ακ?μα 2.000χλμ.? Ε?ν αδει?σει εντελ?? το δοχε?ο, τ?τε το αυτοκ?νητο πα?ει να λειτουργε? και μπα?νει αυτ?ματα στο πρ?γραμμα ?κτακτη? αν?γκη?.
?


Π?? κ?νουμε refill στο AdBlue;
Στα νε?τερα αυτοκ?νητα, ακριβ?? δ?πλα απ? το σημε?ο ανεφοδιασμο? βενζ?νη?, υπ?ρχει και μ?α δε?τερη υποδοχ? για τον ανεφοδιασμ? AdBlue. Σε παλαι?τερα μοντ?λα η δεξαμεν? ?ταν στο πορτ-παγκ?ζ και απ? εκε? δεχ?ταν απευθε?α? το υγρ?. Μπορε?τε να προμηθευτε?τε AdBlue απ? πρατ?ρια βενζ?νη? και να συμπληρ?σετε μ?νοι σα? μ?χρι να φουλ?ρει η δεξαμεν? ?μω? προσ?ξτε ΜΗΝ ρ?ξετε σταγ?να του καταλ?θο? στην υποδοχ? του καυσ?μου. Σε περ?πτωση τ?τοια, μην β?λετε μπρο? το αυτοκ?νητο και ενημερ?στε το συνεργε?ο.

Π?σο κοστ?ζει; Υπ?ρχουν φθην?τερε? εναλλακτικ??;
Οι τιμ?? για το AdBlue ποικ?λουν αρκετ?. Ε?ν αγορ?σετε απ? το διαδ?κτυο, η μ?ση τιμ? ε?ναι 1 ευρ? το λ?τρο, εν? σε βενζιν?δικα ? καταστ?ματα λιανικ?? συν?θω? με 20 ευρ? ?χετε ?να πλ?ρε? γ?μισμα τη? δεξαμεν??. Στην αγορ? υπ?ρχουν πολλ? χημικ? που υπ?σχονται τι? ικαν?τητε? του AdBlue με μικρ?τερο κ?στο?. Με?νετε μακρι? απ? οποιαδ?ποτε τ?τοια λ?ση καθ?? καν?να ?λλο προι?ν δεν ?χει λ?βει πιστοπο?ηση ISO και ουσιαστικ? ε?ναι σα να πα?ζετε κορ?να γρ?μματα πολλ? μ?ρη του αυτοκιν?του ?πω? και την εγγ?ηση του φυσικ?.

Γιατ? ε?ναι απαρα?τητο;
Επειδ? τα πρ?τυπα εκπομπ?ν γ?νονται ολο?να αυστηρ?τερα, οι κατασκευαστ?? αυτοκιν?των αναγκ?ζονται να μει?σουν τι? εκπομπ?? οξειδ?ου του αζ?του των οχημ?των του?. ?να σημαντικ? β?μα σε αυτ?ν την εξ?λιξη ?ταν η εισαγωγ? του προτ?που Euro 6, εν? πλ?ον το ?ριο ε?ναι στα 80 γραμμ?ρια NOx αν? 100χλμ. σε ?λα τα diesel αυτοκ?νητα, το οπο?ο ε?ναι πολ? δ?σκολο να επιτευχθε? χωρ?? την απαρα?τητη χημικ? βο?θεια. Εδ? ?ρχεται η ικαν?τητα του AdBlue η οπο?α στου? ν?ου? κινητ?ρε?, ε?ναι πιο απαρα?τητη απ? ποτ?, καθ?? ?σο πιο λιτ? ε?ναι η κα?ση που πετυχα?νουν, τ?σο υψηλ?τερη η θερμοκρασ?α, ?ρα ακ?μα μεγαλ?τερη η δημιουργ?α NOx.


?
Απ? την θεωρ?α, στην πρ?ξη
Το συγκεκριμ?νο υγρ? αποτελε?ται απ? 32.5% ουρ?α και 67.5% απιονισμ?νο νερ?. Αυτ? εγχ?εται στο σ?στημα εξαγωγ?? μ?σω μ?α? αντλ?α?, με την ποσ?τητα να μεταβ?λλεται κ?θε φορ? αν?λογα με την ταχ?τητα και το φορτ?ο του οχ?ματο?. Στην συν?χεια, εντ?? του καταλ?τη γ?νεται η χημικ? αντ?δραση, το AdBlue θερμα?νεται και απελευθερ?νει αμμων?α, η οπο?α αντιδρ? με τα οξε?δια του αζ?του και τα μετατρ?πει σε αβλαβ?? ?ζωτο και υδρατμο??.

Η μ?ση καταν?λωση στα 1.5 λτ. αν? 1.000χλμ. αντιπροσωπε?ει το 90% των diesel οχημ?των εν? εδ? αξ?ζει να αναφ?ρουμε πω? μπορε? το υγρ? αυτ? να μην ε?ναι βλαβερ? για τον ?νθρωπο, ?μω? η επαφ? του με δ?ρμα και τα μ?τια πρ?πει να αποφε?γεται. Επ?ση?, ε?ν σα? χυθε? καταλ?θο? AdBlue στο αυτοκ?νητο, ξεπλ?νετε το σημε?ο με ?φθονο νερ?.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频