2 φωτογραφ?ε? ?

Π?σο ?καλ?? ε?ναι το φρεν?ρισμα σου?

Διαβ?στηκε απ? 21178 αναγν?στε? - 18/9/2020

Με 1 δευτερ?λεπτο αντ?δραση? του οδηγο? και ταχ?τητα 250χλμ./?ρα, χρει?ζεσαι 700! μ?τρα για να φρεν?ρει?! Δε? πω? θα υπολογ?ζει? απλ? και γρ?γορα την απ?σταση φρεναρ?σματο? σου για ?λε? τι? ταχ?τητε?!.

 
 
Διαδρομ? αντ?δραση? και απ?σταση π?δηση?

Οι ειδικο? ?χουν υπολογ?σει πω? ?να? μ?σο? οδηγ?? χρει?ζεται 1 δευτερ?λεπτο για να πατ?σει το πεντ?λ του φρ?νου απ? την ?ρα που θα αντιληφθε? κ?ποιο εμπ?διο. Απ? την ?ρα που θα φρεν?ρει μ?χρι το ?χημα να ακινητοποιηθε? πλ?ρω? διαν?εται μ?α απ?σταση με φθ?νουσα ταχ?τητα. Ο χρ?νο? αντ?δραση? του οδηγο? ( και τα μ?τρα που διαν?ει παρ?λληλα το αυτοκ?νητο = διαδρομ? αντ?δραση?) μαζ? με τα μ?τρα που διαν?ει το ?χημα φρεν?ροντα?, ονομ?ζεται διαδικασ?α πλ?ρη? ακινητοπο?ηση?. ?
Εξ?σωση υπολογισμου για τα μ?τρα που διαν?ονται μ?χρι ο οδηγ?? να πατ?σει φρ?να ( διαδρομ? αντ?δραση?)
Για να υπολογ?σετε την απ?σταση φρεναρ?σματο? απ? μ?α συγκεκριμ?νη ταχ?τητα, πρ?πει πρ?τα να υπολογ?σετε τ?σο τα μ?τρα φρεναρ?σματο?, αλλ? και τα μ?τρα που θα διαν?σει το αυτοκ?νητο στο 1 δευτερ?πετο που χρει?ζεται ο οδηγ?? για να φρεν?ρει.?
Υπ?ρχει μ?α απλ? μαθηματικ? εξ?σωση που μετατρ?πει σε μ?τρα τον χρ?νο αντ?δραση? του οδηγο?. Διαιρο?με την ταχ?τητα ( χλμ./?ρα) με το 10 και πολλαπλασι?ζουμε το αποτ?λεσμα με το 3 (Ταχ?τητα δια 10 Επ? 3). Παρ?δειγμα: ?να αυτοκ?νητο που κινε?ται με 50χλμ./?ρα θα διαν?σει 15 μ?τρα απ? την ?ρα που ο οδηγ?? θα αντιληφθε? το ερ?θισμα και θα πατ?σει το πεντ?λ του φρ?νου.

Εξ?σωση υπολογισμου για τα μ?τρα φρεναρ?σματο?
Φυσικ? σε αυτ? τη περ?πτωση πα?ζουν πολλο? παρ?γοντε? ρ?λο, καθ?? διαφ?ρει απ? αμ?ξι σε αμ?ξι λ?γω β?ρου?, συνθηκ?ν κτλ. ?μω? κατ? μ?σο ?ρο ισχ?ει η εξ?? μαθηματικ? αρχ?.? (Ταχ?τητα δια 10) επ? (Ταχ?τητα δια 10). Παρ?δειγμα: Για ?να αυτοκ?νητο που ταξιδε?ει ?πω? προηγουμ?νο? με 50χλμ./?ρα ε?ναι: 50 δια 10 επ? τον εαυτ? του= 25 μ?τρα.
?
Συνολικ? μ?τρα ακινητοπο?ηση?
Για να υπολογ?σουμε λοιπ?ν την συνολικ? διαδικασ?α ακινητοπο?ηση? προσθ?τουμε τα μ?τρα αντ?δραση? (15) με τα μ?τρα φρεναρ?σματο? (25) με το αποτ?λεσμα να ε?ναι το τελικ? νο?μερ (40).?Φρ?να πανικο?
Φυσικ? τα παραπ?νω νο?μερα πα?ζουν ρ?λο αν?λογα με το ε?ν φρεν?ρετε κανονικ? ? πραγματοποιε?τε φρεν?ρισμα αν?γκη?, βυθ?ζοντα? εντελ?? το πεντ?λ του φρ?νου. Στη δε?τερη περ?πτωση τα νο?μερα π?φτουν κατ? μ?σο ?ρο στο μισ?. Εν? να υπενθυμ?σουμε πω? μπορε? η αναλογ?α για την διαδρομ? αντ?σταση? να παραμ?νει η ?δια, η απ?σταση π?δηση? ?μω? αυξ?νεται κατ? πολ? ?σο αυξ?νονται οι ταχ?τητε?. Δηλαδ? με νορμ?λ φρεν?ρισμα, ?να αυτοκ?νητο που πηγα?νει με 250χλμ./?ρα, χρει?ζεται 700 μ?τρα για να σταμτ?σει.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频