4 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το Amazon Echo Auto: Υπ?ρχει το τ?λειο voice control;

21/12/2020

Τι μα? προσφ?ρει η φωνητικ? υποβο?θηση (voice control) τη? Alexa και π?? δ?νουμε εντολ?? μ?σω του Echo Auto; Πλεονεκτ?ματα και μειονεκτ?ματα του ηχητικο? gadget στο ?πι?το? σα?.

 
 
Οι υπηρεσ?ε? φωνητικο? ελ?γχου ενσωματ?νονται σε ολο?να και περισσ?τερα αυτοκ?νητα, με σκοπ? να δ?σουν στου? οδηγο?? ?ξτρα ασφ?λεια αλλ? και ?νεση. ?Η παν?σχυρη αμερικανικ? πολυεθνικ?? εταιρε?α τεχνολογι?ν, Amazon, γνωστ? μεταξ? ?λλων και για την κυριαρχ?α τη? στον χ?ρο των διαδικτυακ?ν αγορ?ν, ?χει δημιουργ?σει μ?α αγαπημ?νη υπηρεσ?α voice control, την Amazon Alexa. Ο ?ξυπνο? αυτ?? βοηθ?? λ?νει κ?θε πρ?βλημα και διευκολ?νει τον οδηγ? εκτελ?ντα? εντολ??, τι? οπο?ε? δ?νουμε χρησιμοποι?ντα? απλ?? την λ?ξη ?Alexa?.
?
Ο πιο ε?κολο? τρ?πο? πρ?σβαση? τη? Alexa στο αυτοκ?νητ? μα? ε?ναι μ?σω του Amazon Echo Auto, το οπο?ο τροφοδε?ται με καλ?διο 12 volt, ενεργοποιε?ται απ? το application τη? Alexa (που ?χουμε κ?νει download) και χρησιμοποιε? τον ?γκο δεδομ?νων του κινητο? μα? τηλεφ?νου. Η σ?νδεση του ηχητικο? gadget με το κ?θε αυτοκ?νητο γ?νεται ε?τε μ?σω εν?? ?λλου καλωδ?ου ?χου 3,5 mm Jack ε?τε με Bluetooth, ?στε κ?θε εντολ? μα? να αναπαρ?γεται απ? τα ηχε?α του αυτοκιν?του ? απ? το smartphone μα?.


?
Η διαδικασ?α ?σω? ακο?γεται περ?πλοκη, θα παραδεχτε? κανε??. Επ?ση?, ποια ε?ναι ακριβ?? η χρησιμ?τητα φωνητικ?? υποβο?θηση? απ? την Alexa; Η Auto Bild τεστ?ρει το voice control και την συσκευ? Echo Auto τη? Amazon, παρουσι?ζοντα? ?λα ?σα πρ?πει να μ?θετε.
?
Γιατ? να εμπιστευτ? το Echo Auto;
?πω? αντιλαμβ?νεστε, ε?ναι μεγ?λη η δυσκολ?α σχεδιασμο? και προσαρμογ?? στην πραγματικ?τητα για ?να τ?σο φιλ?δοξο project. Χρει?στηκε πολ?? καιρ?? αν?πτυξη? και δοκιμ?ν στο Echo Auto, καθ?? οι προκλ?σει? ?ταν πολλ??, ειδικ? σε αυτοκ?νητα χωρ?? καλ? ηχομ?νωση στα οπο?α οι εξωτερικο? θ?ρυβοι ?ταν κ?τι παραπ?νω απ? ?ντονοι. Για να αντιμετωπ?στει αυτ? το πρ?βλημα υπ?ρχουν οκτ? μικρ?φωνα στο μικρ?ν διαστ?σεων gagdet, ?ψου? ?σο τρ?α δ?χτυλα του χεριο? μα?!
?
Μετ? του? πρ?του? μ?νε? των δοκιμ?ν μα?, λοιπ?ν, προκ?πτει το εξ?? συμπ?ρασμα: Το Echo Auto αναγνωρ?ζει τι? εντολ?? καλ?τερα, κ?νει πιο ?ξυπνε? προβλ?ψει? και αντιδρ? γρηγορ?τερα απ? οποιοδ?ποτε ?λλο σ?στημα αναγν?ριση? ομιλ?α?, ε?τε απευθε?α? απ? τον κατασκευαστ? του αυτοκιν?του ε?τε gadget μετεξοπλισμο? ?λλη? εταιρε?α?. Στι? αρχικ?? δοκιμ?? μα?, η αναγν?ριση ομιλ?α? ?ταν πολ? καλ?. Τα ανταγωνιστικ? προ??ντα ε?ναι χειρ?τερα, χωρ?? μ?λιστα το κ?στο? του? να ε?ναι αν?λογο τη? ποι?τητα? που παρ?χουν. Επιπλ?ον, η Amazon συνηθ?ζει να προσφ?ρει επανειλημμ?να υψηλ?? εκπτ?σει? στα προ??ντα τη?, συνεπ?? μπορε?τε να βρε?τε το κατ?λληλο προ??ν στην ιδανικ? τιμ?.
?
Αν μ?λιστα κ?νουμε σ?γκριση με τι? υπηρεσ?ε? φωνητικ?? υποβο?θηση? τη? Apple (Siri) και Google (Assistant),? το Amazon Echo ?χει πολ? πιο γρ?γορη αλληλεπ?δραση με την Alexa και αντιλαμβ?νεται περισσ?τερε? οδηγ?ε? ? ερωτ?σει?. Δεν υπ?ρχουν εφαρμογ??, αλλ? το Echo Auto χρησιμοποιε? τι? περισσ?τερε? απ? δ?κα χιλι?δε? διαθ?σιμε? δεξι?τητε?.
?
Ποια η πραγματικ? χρησιμ?τητα του Alexa voice control;Τον?σαμε νωρ?τερα ?τι με την εφαρμογ? φωνητικ?? υποβο?θηση? απ? την Alexa, η οδηγικ? απ?λαυση αλλ? και η ασφ?λεια εξασφαλ?ζονται με ?μεσο τρ?πο, καθ?? ο οδηγ?? δεν χρει?ζεται να ?βασαν?ζει? το μυαλ? του με καμ?α ?γνοια, μια? και κ?θε απλ? εντολ? μπορε? να ολοκληρωθε? με... π?ντε γρ?μμα (Alexa). Χ?ρη στο application και την συσκευ? Echo Auto, μεταξ? ?λλων μπορο?με:
  • να λ?βουμε οδηγ?ε? πλο?γηση? στου? δρ?μου?
  • να πληροφορηθο?με για τα σημε?α που ?χει ?ντονη κυκλοφοριακ? συμφ?ρηση
  • να ενημερωθο?με για την ειδησεογραφικ? επικαιρ?τητα (π.χ. οικονομ?α, αθλητικ?) και τον καιρ?
  • να βρο?με την πλησι?στερη θ?ση parking ? το πιο οικονομικ? βενζιν?δικο
  • να πληρ?νουμε με υπηρεσ?α PayByphone
Επιπροσθ?τω?, το ηχητικ? gadget πα?ζει τα αγαπημ?να μα? τραγο?δια, ?χι απλ?? Amazon Music, αλλ? και απ? το Spotify. Το πολ? σημαντικ? πλεον?κτημα του ?χει να κ?νει με τι? εντολ?? ?Πα?ξε, σταμ?τησε, πιο δυνατ?, χαμ?λωσε την ?νταση, επ?μενο τραγο?δι?. Το Echo Auto τι? εκτελε? ?λε? τ?λεια, την ?ρα που το Google Assistant ?ρχεται δε?τερο σε ταχ?τητα και το Apple Siri δεν αναγνωρ?ζει την εντολ? ?πιο δυνατ??. Επιπλ?ον, η Amazon υποστηρ?ζει την ηχητικ? αν?γνωση βιβλ?ο καθ?? και ?λλε? ψυχαγωγικ?? δυνατ?τητε?.
?
?ξτρα bonus ?– ?οπτικ? απεικ?νιση
Η λειτουργ?α του Echo Auto δεν περιορ?ζεται αποκλειστικ? μ?σα στο αυτοκ?νητο. Εφ?σον ?χουμε το application τη? Alexa και για το σπ?τι, μ?λι? ανο?ξουμε την π?ρτα η συσκευ? αναγνωρ?ζει την τοποθεσ?α μπορε? αυτ?ματα να ανο?ξει τα φ?τα χωρ?? κ?ποια πρ?σθετη εντολ?.
?
Το voice control ε?ναι σ?νθετη διαδικασ?α, συνεπ?? αν λειτουργε? χωρ?? προβλ?ματα μ?? απαλλ?σσει απ? ?γχο?. Τα χ?ρια μα? παραμ?νουν στο τιμ?νι και τα μ?τια μα? στον δρ?μο και πουθεν? αλλο?. Επιπροσθ?τω?, το Echo Auto δεν χρει?ζεται να ρυθμ?ζεται διαρκ??, μια? και αντιλαμβ?νεται με ποιο κινητ? τηλ?φωνο ε?ναι συνδεδεμ?νο και προσαρμ?ζεται στι? απαιτ?σει? του κ?θε χρ?στη.


?
Το Echo Auto μπορε? να εμφανιστε? οπτικ? στο smartphone με το application τη? Alexa. Για το σκοπ? αυτ?, η Amazon ?χει επεκτε?νει την εφαρμογ? Alexa για να συμπεριλ?βει μια ν?α αυτ?ματη λειτουργ?α. Η αυτ?ματη λειτουργ?α ε?ναι διαθ?σιμη σε Android και iOS. Μ?λι? η εφαρμογ? Alexa εντοπ?σει χρ?ση στο ?χημα, για παρ?δειγμα μ?σω τη? σ?νδεση? με το Echo Auto, το περιεχ?μενο τη? εφαρμογ?? μει?νεται. Το μενο? χωρ?ζεται σε τ?σσερι? κατηγορ?ε?, Αρχικ? σελ?δα, Πλο?γηση, Επικοινων?α και Αναπαραγωγ?. Το Echo Auto εμφαν?ζεται επ?ση? στη λειτουργ?α αναπαραγωγ?? Apple CarPlay, αλλ? δεν υποστηρ?ζεται με γραφικ? ? ?λλα μενο?.
?
Μειονεκτ?ματα – Προστασ?α Προσωπικ?ν Δεδομ?νων
Μ?χρι στιγμ??, δεν ε?ναι εφικτ? να διαβ?ζουμε, υπαγορε?ουμε ? να στ?λνουμε μην?ματα SMS ? WhatsApp. Επ?ση?, δεν μπορο?με να πραγματοποι?σουμε κλ?σει? χρησιμοποι?ντα? αριθμο?? τηλεφ?νου. Αν ξεχ?σουμε το smartphone μα?, αυτ?ματα και το Echo Auto δεν μπορε? να λειτουργ?σει απαιτε?ται π?ντα ?να smartphone σε συνδυασμ? με το Echo Auto. ?σον αφορ? την Προσωπικ?ν Δεδομ?νων, η Amazon δ?νει την δυνατ?τητα σε ?ποιον δεν ?χει απ?λυτη εμπιστοσ?νη, να ?σβ?σει? κ?θε εντολ? του.? ?Alexa, δι?γραψε ?σα ε?πα σ?μερα? και τα π?ντα χ?θηκαν στον χωροχρ?νο.
?
Το ηχητικ? gadget Echo Auto κοστ?ζει λιγ?τερο απ? 60 ευρ? στην Amazon, εν? μπορε?τε να βρε?τε προσφορ?? και για χαμηλ?τερο κ?στο?. Δυστυχ??, το συγκεκριμ?νο προ??ν δεν ?ρχεται στην Ελλ?δα (παρ? σε Αυστρ?α και Γερμαν?α), ωστ?σο στο μ?λλον δεν αποκλε?εται η ?ξυπνη λειτουργ?α του voice control μ?σω του Echo Auto να ?ρθει και στην χ?ρα μα?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频