9 φωτογραφ?ε? ?

Επτ? οικονομικ? και ασφαλ? παιδικ? καθ?σματα κατηγορ?α? 1-2-3

Διαβ?στηκε απ? 1617 αναγν?στε? - 9/11/2020

Αναζητ?τε προσαρμ?σιμα παιδικ? καθ?σματα τα οπο?α μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε σε β?θο? χρ?νου; Επτ? επιλογ?? καθισμ?των κατηγορ?α? 1-2-3 με οικονομικ? προφ?λ και την απαρα?τητη ασφ?λεια στο ?πι?το? σα?.

 
 
Η ?ννοια τη? ασφ?λεια? στο αυτοκ?νητο ε?ναι αδιαπραγμ?τευτη, ειδικ? ?ταν ?χουμε να κ?νουμε με την προστασ?α των παιδι?ν μα?. Τα παιδικ? καθ?σματα δεν ε?ναι αξεσου?ρ που επιλ?γουμε απλ?? και μ?νο για να γλιτ?σουμε το πρ?στιμο, αλλ? αντιθ?τω? θεωρο?νται απαρα?τητο? εξοπλισμ?? για κ?θε οδηγ? με λιλιπο?τειου? συνεπιβ?τε?. Ακ?μη π?ντω? και στην προκειμ?νη αν?γκη μα?, υπ?ρχει η ?ξυπνη λ?ση με την επιλογ? συγκεκριμ?νου παιδικο? καθ?σματο? που εξοικονομε? χρ?ματα αλλ? δεν κ?νει καμ?α ?κπτωση στην ασφ?λεια.

Πρ?κειται για τα περ?φημα παιδικ? καθ?σματα κατηγορ?α? 1-2-3. Ουσιαστικ?, ?χουμε να κ?νουμε με καθ?σματα τα οπο?α χρησιμοποιο?νται απ? παιδι? ηλικ?α? 9 μην?ν ?ω? και 12 ετ?ν, με β?ρο? 9-36 κιλ?. Αρκε? απλ?? να το τροποποι?σουμε αν?λογα με την ηλικ?α του παιδιο? μα?, δι?τι πρ?κειται για δ?ο παιδικ? καθ?σματα στην μορφ? εν??.
?
Ο συγκεκριμ?νο? εξοπλισμ?? αξιοποιε?ται σε δ?ο φ?σει?. Στο αρχικ? στ?διο, προβλ?πεται χρ?ση του για παιδι? ηλικ?α? ?ω? και τεσσ?ρων ετ?ν (κατηγορ?α 1).? Για την ασφ?λεια του παιδιο?, ?χει ε?τε το δικ? του σ?στημα ζ?νη? ε?τε εξωτερικ? προστατευτικ?? απ? σ?γκρουση. Στην δε?τερη φ?ση, το σ?στημα ιμ?ντα ? το προστατευτικ? κρο?ση? αφαιρε?ται και το παιδ? ασφαλ?ζεται με τη ζ?νη του οχ?ματο?. Το παιδικ? κ?θισμα αντιστοιχε? στη συν?χεια στην κατηγορ?α 2-3.
?
Αν μπορ?σουμε, λοιπ?ν να βρο?με ?να κ?θισμα με τ?τοια εφαρμογ? σε προσιτ? κ?στο? θα ?χουμε κ?νει το τ?λειο deal.? Γνωστο? κατασκευαστ?? παιδικ?ν καθισμ?των συχν? βρ?σκονται π?σω απ? μ?ρκε? χαμηλο? κ?στου?, ?πω? το Cybex π?σω απ? το CBX ? το Dorel Juvenile (Maxi-Cosi) π?σω απ? το Safety 1st. ?λλε? φ?ρμε? προσφ?ρουν επ?ση? παιδικ?? θ?σει? που δεν υπερβα?νουν το ?ριο κ?στου? 150 ευρ?.
?
Π?με να δο?με επτ? επιλογ?? που συνδυ?ζουν ασφ?λεια και οικονομικ? προφ?λ που παραθ?τει η AUTO BILD, με ενδεικτικ?? τιμ?? στην διαδικτυακ? αγορ?.

Britax Römer Evolva
Εγκατ?σταση στο αυτοκ?νητο: Με την ζ?νη αυτοκιν?του
Τιμ?: απ? 131 ευρ?


?
Το Evolva ε?ναι παιδικ? κ?θισμα απ? την Britax Römer που ακολουθε? την αν?πτυξη του παιδιο? και κυκλοφορε? στην αγορ? για πολλ? χρ?νια. Στην πρ?τη φ?ση χρ?ση?, διατ?θεται σ?στημα ζ?νη? π?ντε σημε?ων. Στη δε?τερη φ?ση απ? β?ρο? 15 κιλ?ν και π?νω αφαιρε?ται το σ?στημα ιμ?ντα και το παιδ? ασφαλ?ζεται μ?νο με τη ζ?νη του οχ?ματο?. ?σοι επιθυμο?ν επιπλ?ον παροχ??, μπορο?ν να αγορ?σουν το Evolva σε υψηλ?τερη τιμ? με πρ?σθετη προστασ?α απ? πλευρικ?? κρο?σει? και Isofix (Evolva 1-2-3 SL SICT Isofix).

CBX Aura-Fix
Εγκατ?σταση στο αυτοκ?νητο: Σ?στημα Isofix με ?νω σημε?ο πρ?σδεση? (Top Tether)
Τιμ?: απ? 111 ευρ?


?
Π?σω απ? το CBX ε?ναι ο κατασκευαστ?? μ?ρκα? Cybex. Η δομ? του Aura-Fix ε?ναι παρ?μοια με το κ?θισμα μ?ρκα? Cybex Pallas B-Fix. Το παιδ? ασφαλ?ζεται με προστατευτικ? πρ?σκρουση? εφ?σον ?χει β?ρο? ?ω? και 15 κιλ?. Το συγκεκριμ?νο προστατευτικ? πρ?σκρουση? στερε?νεται στην αγκαλι? του παιδιο? με τη ζ?νη του οχ?ματο?. Ε?ν το προστατευτικ? πρ?σκρουση? δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητο, μπορε? απλ?? να αφαιρεθε? και το παιδ? μπορε? να ασφαλιστε? με τη ζ?νη του οχ?ματο?. Το CBX Aura-Fix προσφ?ρει, μεταξ? ?λλων, ?να ρυθμιζ?μενο στ?ριγμα πλ?τη? και επτ? επιλογ?? κατε?θυνση? του προσκ?φαλου.
?
Heyner Multi Protect Aero
Εγκατ?σταση στο αυτοκ?νητο: Με ζ?νη αυτοκιν?του
Τιμ?: απ? 118 ευρ?


?
?Η Heyner ε?ναι μια μικρ? γερμανικ? επιχε?ρηση που προσφ?ρει, μεταξ? ?λλων, παιδικ? καθ?σματα. Το Multiprotect Aero ε?ναι ?να κ?θισμα 1-2-3 με αφαιρο?μενο σ?στημα ζ?νη?. Με β?ρο? 4,6 κιλ?, το κ?θισμα ε?ναι ιδια?τερα ελαφρ?. Το προσκ?φαλο μπορε? να ρυθμιστε? σε ?ψο? π?ντε φορ??. Στη δοκιμ? ADAC,? τη? γερμανικ?? ΕΛΠΑ, δηλαδ?, το κ?θισμα βαθμολογ?θηκε ω? ?ικανοποιητικ??.
?
Joie Traver Shield
Εγκατ?σταση στο αυτοκ?νητο: Σ?στημα Isofix με ?νω σημε?ο πρ?σδεση? (Top Tether)
Τιμ?: απ? 145 ευρ?


?
Το Joie Traver Shield μοι?ζει με το κ?θισμα CBX, ?να παιδικ? κ?θισμα με μαξιλ?ρι κρο?ση?. Στην εκτεταμ?νη δοκιμ? του απ? την AUTO BILD εντυπωσ?ασε με την απλ?τητα και την καλ? του ποι?τητα. Επιπλ?ον, το Traver Shield ?χει μερικ? πρ?σθετα πλεονεκτ?ματα. Ειδικ?τερα, περιλαμβ?νει πρ?σθετη προστασ?α πλευρικ?? πρ?σκρουση?, ρυθμιζ?μενο στ?ριγμα ποδι?ν και ρ?θμιση β?θου? του προστατευτικο? πρ?σκρουση?. Το χαμηλ? β?ρο? του ε?ναι ?να πλεον?κτημα ?ταν χρει?ζεται να μετακιν?σουμε το κ?θισμα σε ?λλο αυτοκ?νητο. Στη σχετικ? δοκιμ?, ?λαβε το καλ? βαθμ? (2) και αξιολογ?θηκε θετικ? στην σχ?ση απ?δοση-τιμ?.
?
Osann Flux Isofix
Εγκατ?σταση στο αυτοκ?νητο: Σ?στημα Isofix με ?νω σημε?ο πρ?σδεση? (Top Tether)
Τιμ?: απ? 93 ευρ?


?
Το Osann Flux Isofix δοκιμ?στηκε επ?ση? απ? την AUTO BILD λαμβ?νοντα? σχετικ? καλ? βαθμ? (2-). Στην πρ?τη φ?ση, το παιδ? ασφαλ?ζεται με σ?στημα ζ?νη?. Στη συν?χεια αφαιρε?ται και η ζ?νη του οχ?ματο? χρησιμοποιε?ται για να το ?δ?σει?. Ε?ν δεν ?χετε Isofix στο αυτοκ?νητ? σα?, μπορε?τε να αγορ?σετε το ?διο Osann Flux, χωρ?? το συγκεκριμ?νο σ?στημα, πρ?γμα που το καθιστ? ελαφρ?? φθην?τερο.
?
Safety 1st Ever Safe
Εγκατ?σταση στο αυτοκ?νητο: Με ζ?νη αυτοκιν?του
Τιμ?: απ? 55 ευρ?


?
Η επωνυμ?α Safety 1st αν?κει στο Dorel Juvenile Group, απ? το οπο?ο δημιουργο?νται τα καθ?σματα φ?ρμα? Maxi-Cosi. Τα προ??ντα πωλο?νται συχν? σε εκπτ?σει?, αλλ? σ?γουρα μπορο?ν να ανταγωνιστο?ν τα επ?νυμα brands ?σον αφορ? την ποι?τητα. Το 1-2-3 κατηγορ?α? Ever Safe ε?ναι το φθην?τερο προ??ν αυτ?? τη? λ?στα?, αλλ? αυτ? η επιλογ? προσφ?ρει επ?ση? ?λα ?σα πρ?πει να ?χει ?να παιδικ? κ?θισμα για να βρ?σκεται στον παρ?ντα κατ?λογο. ?χει ρυθμιζ?μενη πλ?τη, ?ξι επιλογ?? στο ρυθμιζ?μενο προσκ?φαλο και ζ?νη ασφαλε?α? π?ντε σημε?ων για την πρ?τη φ?ση χρ?ση?, σ?στημα το οπο?ο στη συν?χεια επεκτε?νεται.
?
Nania Imax SP Isofix
Εγκατ?σταση στο αυτοκ?νητο: Σ?στημα Isofix με ?νω σημε?ο πρ?σδεση? (Top Tether)
Τιμ?: απ? 85 ευρ?


?
Η μ?ρκα Nania αν?κει στον κατασκευαστ? Teamtex, τον μεγαλ?τερο κατασκευαστ? παιδικ?ν καθισμ?των στη Γαλλ?α. Το Imax SP προσφ?ρει ?να σ?στημα ζ?νη? που αφαιρε?ται μετ? την πρ?τη φ?ση χρ?ση? (?ω? 15 κιλ?). Στη συν?χεια, το παιδ? ασφαλ?ζεται μ?νο με τη ζ?νη του οχ?ματο?. Το παιδικ? κ?θισμα βαθμολογ?θηκε ω? ?ικανοποιητικ?? στη δοκιμ? ADAC.
?
Κλε?νοντα? την ?ρευνα, απαρα?τητο ε?ναι να δοθο?ν κ?ποιε? χρηστικ?? πληροφορ?ε?. Αρχικ?, στην Γερμαν?α κ?θε αξιολ?γηση γ?νεται αντ?στροφα απ? ?, τι γνωρ?ζουμε στην Ελλ?δα, συνεπ?? στο δικ? μα? ?ριστα ?10?, οι Γερμανο? επιλ?γουν τον αριθμ? ?1?.
?
Αφ?νουμε την διευκρ?νιση αυτ? και συνεχ?ζουμε. Τα παιδικ? καθ?σματα σε αυτ?ν την κατηγορ?α ε?ναι πρακτικ?, επειδ? μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για πολ? μεγ?λο χρονικ? δι?στημα, απαλλ?σσοντα? απ? κ?στη ν?ων αγορ?ν.


?
Απ? την ?λλη πλευρ?, ?να κ?θισμα που ?χει σχεδιαστε? για τ?σο μεγ?λη δι?ρκεια ζω?? κ?νει συμβιβασμο?? και περιορ?ζει την ποι?τητ? του συγκριτικ? με ?να ?λλο απ?λυτα προσαρμοσμ?νο σε συγκεκριμ?νο ηλικιακ? group.? Τα καθ?σματα i-Size διαφ?ρουν γιατ? λαμβ?νουν υπ?ψη και το ?ψο? του παιδιο?, ε?ναι συνεπ?? καλ?τερα και ασφαλ?στερα. Τα φθην? καθ?σματα τη? ομ?δα? 1-2-3 διαφ?ρουν απ? τα πιο ακριβ?, κυρ?ω? ?σον αφορ? την ?νεση, μια? και τα πιο ακριβ? προ??ντα ε?ναι συχν? πολ? πιο ε?κολα στη χρ?ση. Το σ?στημα ζ?νη?, για παρ?δειγμα, αποθηκε?εται και δεν αφαιρε?ται. Επιπλ?ον, υπ?ρχουν ?ξτρα μπ?νου? ασφαλε?α?, ?πω? πρ?σθετη προστασ?α απ? πλευρικ? πρ?σκρουση ? ειδικ? εσωτερικ? επ?νδυση για τον λαιμ? ? το κεφ?λι, με παρ?λληλη β?βαια α?ξηση του κ?στου?.
?
Για ?σου? δεν γνωρ?ζουν, τ?λο?, το σ?στημα Isofix με ?νω σημε?ο πρ?σδεση? (Top Tether) ε?ναι εξοπλισμ?? που υπ?ρχει στην συντριπτικ? πλειον?τητα των αυτοκιν?των τη? τελευτα?α? δεκαετ?α?. Σε κ?θε αυτοκ?νητο, στα π?σω καθ?σματα βρ?σκεται στο κ?τω μ?ρο? μ?α δοκ?? που ?χει δ?ο θ?λακε?-υποδοχ?? που ασφαλ?ζουν επ?νω στο παιδικ? κ?θισμα. Αντ?στοιχη υποδοχ? υπ?ρχει και στο π?νω μ?ρο? και χρησιμοποιε?ται επ?ση? για το κατ?λληλο στερ?ωμα του παιδικο? καθ?σματο?.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频