13 φωτογραφ?ε? ?

?ρευνα: Ε?κολα ?θ?ματα? τα αυτοκ?νητα με KeyLess GO

Διαβ?στηκε απ? 29339 αναγν?στε? - 27/10/2020

Δεν ε?ναι πλ?ον μυστικ? ?τι τα μοντ?λα με σ?στημα χωρ?? κλειδ? (keyless-go) ε?ναι ε?κολα... θ?ματα για του? κλ?φτε? αυτοκιν?των. Παρ?λ αυτ?, οι κατασκευαστ?? πα?ρνουν το χρ?νο του?, ?στε να βρουν μια λ?ση. Π?? θα προστατευτε?τε απ? μια κλοπ? και περισσ?τερα για το σ?στημα keyless-go μπορε?τε να διαβ?σετε παρακ?τω

 
 
Το σ?στημα keyless-go ε?ναι π?νω απ ?λα ?να πρ?γμα: ?νετο. Επειδ? οι οδηγο? πρ?πει να ?χουν απλ?? μ?νο το κλειδ? του αυτοκιν?του επ?νω του?, ?στε να ανο?ξουν το αυτοκ?νητ? του?. Το ?χημα αναγνωρ?ζει αυτ?ματα το κλειδ? μ?σω ραδιοσ?ματο? και απασφαλ?ζει τι? π?ρτε?. Στη συν?χεια, β?βαια, πρ?πει και ο κινητ?ρα? να ξεκιν?σει μ?νο με το π?τημα εν?? διακ?πτη. Θα β?λετε το κλειδ? στην κλειδαρι? τη? μ?ζα?; Δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητο.
Ωστ?σο, ?σο ?νετο ε?ναι αυτ? το σ?στημα, τ?σο επικ?νδυνο ε?ναι επ?ση?, επειδ? οι κλ?φτε? ?χουν ε?κολη δουλει? με τα αυτοκ?νητα, που εφοδι?ζονται με συστ?ματα keyless-go.


Π?? λειτουργε? το σ?στημα keyless-go;
Το keyless-go κλειδ? αυτοκιν?του ε?ναι εξοπλισμ?νο με ?ναν αναμεταδ?τη, ο οπο?ο? στ?λνει συνεχ?? ?να ραδιοσ?μα. ?να? αντ?στοιχο? δ?κτη? ε?ναι εγκατεστημ?νο? στο αυτοκ?νητο. ?ταν το σ?μα ε?ναι αρκετ? ισχυρ?, ο δ?κτη? υποθ?τει ?τι το κλειδ? ε?ναι κοντ?. Αν η χειρολαβ? τη? π?ρτα? τραβηχτε? τ?τε, το αυτοκ?νητο ξεκλειδ?νει αυτ?ματα. Γι αυτ? το λ?γο, κ?θε κλειδ? αυτοκιν?του στ?λνει το δικ? του κρυπτογραφημ?νο σ?μα, ?στε να μην υπ?ρξουν ?μπερδ?ματα?. Παρεμπιπτ?ντω?: Το πρ?το αυτοκ?νητο με σ?στημα keyless-go ?ταν η Mercedes S-Class (W220), που κυκλοφ?ρησε το 1998. Το ?κλασικ?? κλειδ? αυτοκιν?του αντικαταστ?θηκε απ? μια κ?ρτα εκπομπ?? ραδιοσημ?των...Π?? και ε?ναι τ?σο ε?κολο να σπ?σει το keyless-go;
Δυστυχ??, δεν απαιτο?νται και μαθ?ματα... μαγε?α?, για να σπ?σει ?να αυτοκ?νητο με σ?στημα keyless-go. Αυτ? οφε?λεται, κυρ?ω?, στο σ?μα που στ?λνει το κλειδ? του αυτοκιν?του. Μπορε? να αναχαιτιστε? και να επεκταθε? με τον κατ?λληλο εξοπλισμ?. Αυτ? επιτρ?πει στο αυτοκ?νητο να ανο?γει ακ?μα κι αν το κλειδ? δεν ε?ναι πλ?ον κοντ?. Επομ?νω?, το σ?μα ενισχ?εται τεχνητ?, για να κ?νει τον παραλ?πτη να πιστ?ψει ?τι το κλειδ? ε?ναι αρκετ? κοντ?, ?στε να ξεκλειδ?σει το αυτοκ?νητο. Με αυτ?ν τον τρ?πο μπορο?ν οι κλ?φτε? να ανο?ξουν ?να παρκαρισμ?νο αυτοκ?νητο και να θ?σουν σε λειτουργ?α τον κινητ?ρα του, παρ?λο που το κλειδ? ε?ναι, για παρ?δειγμα, στο διαμ?ρισμα του ιδιοκτ?τη του οχ?ματο?. Και, μ?λιστα, χωρ?? να αφ?σουν ?χνη.
Αν και ε?ναι γνωστ? εδ? και χρ?νια ?τι το σ?στημα υστερε? σε ζητ?ματα ασφαλε?α?, οι κατασκευαστ?? συνεχ?ζουν να αφιερ?νουν χρ?νο για να βρουν ν?ε? λ?σει?. Μ?νο λ?γα αυτοκ?νητα στην αγορ? ε?ναι πλ?ον εξοπλισμ?να με πρ?σθετη τεχνολογ?α, που επιτρ?πει στο δ?κτη να αναγνωρ?ζει αν το κλειδ? του αυτοκιν?του βρ?σκεται πραγματικ? μ?σα σε αυτ? ? αν λαμβ?νει μ?νο το ραδιοσ?μα ?στε να το ξεκλειδ?σει. Αυτ? ε?ναι η λεγ?μενη τεχνολογ?α ultra-wide-band (UWB) και χρησιμοποιε?ται, κυρ?ω?, σε μοντ?λα τη? Jaguar Land Rover. Π?ντω?, και το VW Golf 8 ε?ναι εξοπλισμ?νο με τεχνολογ?α UWB.Τι λ?ει η ασφ?λιση του αυτοκιν?του;
?ποιο? ?χει ασφαλ?σει το αυτοκ?νητ? του με πλ?ρη ? μερικ? κ?λυψη, λαμβ?νει αποζημ?ωση απ? την ασφαλιστικ? εταιρε?α. Κατ? καν?να, δ?νεται ?να χρονικ? περιθ?ριο τεσσ?ρων εβδομ?δων. Αν το αυτοκ?νητο δεν επανεμφανιστε? μ?σα σε αυτ? το χρονικ? δι?στημα, η ασφ?λεια αποζημι?νει τον ιδιοκτ?τη με την αξ?α, που ε?χε το αυτοκ?νητο τη στιγμ? τη? κλοπ??. Αν βρεθε? το αυτοκ?νητο, η ασφ?λεια πληρ?νει τι? τυχ?ν επισκευ??. Ε?ναι σημαντικ? η κλοπ? να δηλ?νεται αμ?σω? στην αστυνομ?α και στην ασφαλιστικ? εταιρε?α. Η ειδοπο?ηση προ? την αστυνομ?α αποτελε? προ?π?θεση για την αν?ληψη τη? ζημι?? απ? την ασφαλιστικ?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频