10 φωτογραφ?ε? ?

?τσι θα β?λει? μ?νο? σου φιμ? μεμβρ?νε?

Διαβ?στηκε απ? 4767 αναγν?στε? - 30/9/2020

Δε? εδ? π?? θα βελτι?σει? την εμφ?νιση του αυτοκιν?του σου, τοποθετ?ντα? μ?νο? σου φιμ? μεμβρ?νε?.

 
 
Σα? ενοχλο?ν τα βλ?μματα των περ?εργων; Ε?ναι π?ρα πολ?? ο ?λιο? στο π?σω μ?ρο? του αυτοκιν?του σα?; ?να φιμ? τζ?μι μπορε? να σα? βοηθ?σει! Αν, μ?λιστα, υπ?ρχουν αντικε?μενα ? δι?φορε? τσ?ντε? στο αυτοκ?νητο, ε?ναι πιθαν? να βρε?τε ?να παρ?θυρο σπασμ?νο. Μπορε?τε να αντιμετωπ?σετε μ?α κατ?σταση, ?πω? αυτ?; Μ?α μεμβρ?νη θα αφ?σει λογικ? του? -επ?δοξου?- κλ?φτε? στο σκοτ?δι και με το ερ?τημα, αν αξ?ζει να σπ?σουν το τζ?μι. Απ? την ?λλη πλευρ?, το αυτοκ?νητ? σα? θα δε?χνει πιο cool, εν? θα μπορε?τε επ?ση? να κοιμ?στε με μεγαλ?τερη χαλαρ?τητα στο χ?ρο φ?ρτωση?.

Π?ρα απ? του? διαφορετικο?? βαθμο?? απ?χρωση? τη? μεμβρ?νη?, υπ?ρχουν επ?ση? ?λλε?, με πιο εξειδικευμ?νε? ιδι?τητε?. Για παρ?δειγμα, οι μεμβρ?νε? προστασ?α? απ? τη θερμ?τητα για περισσ?τερη δροσι? το καλοκα?ρι και υψηλ? προστασ?α απ? την υπερι?δη ακτινοβολ?α. ? τα φιλμ προστασ?α? απ? θρα?σματα για με?ωση του κινδ?νου τραυματισμο? σε περ?πτωση ατυχ?ματο?, ?πω? επ?ση? και μεμβρ?νε? ανθεκτικ?? στι? διαρρ?ξει?. Αυτ?? λ?γεται πω? αντ?χουν ακ?μα και σε σκληρ? χτυπ?ματα απ? σφυρ?.

Π?ντω?, σε εμ?? αρκε? η απλ?, διαφορετικ? απ?χρωση στο π?σω μ?ρο? του οχ?ματο?. Αν θ?λετε να διευκολ?νετε τον εαυτ? σα?, μπορε?τε να παραγγε?λετε ?δη κομμ?νε? και καμπ?λε? μεμβρ?νε?, οι οπο?ε? προσαρμ?ζονται στο σχ?μα των τζαμι?ν, κ?τι που απλοποιε? σημαντικ? την τοποθ?τηση. Απαιτο?νται μ?νο καθαριστικ? παραθ?ρων, χαρτ? κουζ?να?, μια ξ?στρα κεραμικ?? εστ?α?, ?να? κ?φτη?, η κ?λλα τη? συναρμολ?γηση?, ?να ελαστικ? μ?κτρο, αλλ? και ?να? στεγνωτ?ρα? μαλλι?ν.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频