9 φωτογραφ?ε? ?

Ο πιο ε?κολο? τρ?πο? να καθαρ?σει? την υφασμ?τινη οροφ?

Διαβ?στηκε απ? 2902 αναγν?στε? - 21/7/2020

Παρατηρε?? σιγ? σιγ? την υφασμ?τινη οροφ? του αυτοκιν?του σου να καταστρ?φεται; Λ?βε δρ?ση τ?ρα, ακολο?θα τα παρακ?τω β?ματα και ?χι μ?νο θα δε?χνει σαν καινο?ργια αλλ? θα διατηρηθε? για περισσ?τερο καιρ?.

 
 
?να κ?μπριο παρ?χει μοναδικ? α?σθηση ελευθερ?α? με τον α?ρα να αγκαλι?ζει το πρ?σωπο και τα χιλι?μετρα να ?καταπ?νονται? πιο ξεκο?ραστα απ? ποτ?. ?μω? τα περισσ?τερα ?ανοικτ?? αυτοκ?νητα ?ταν ?ρθει η ?ρα να κλε?σουν, εμφαν?ζουν ?να πιο βρ?μικο και ?σχημο πρ?σωπο. Αυτ? τη? παρατημ?νη? και λεκιασμ?νη? υφασμ?τινη? οροφ?? η οπο?α φλερτ?ρει με το συνεργε?ο, ?χοντα? π?νω τη? συσσωρευμ?νε? ?λε? τι? κακουχ?ε? απ? καλοκα?ρια και χειμ?νε?.

Ε?ν και το δικ? σα? κ?μπριο διαθ?τει μαλακ? οροφ?, τ?τε ξεχ?στε την ευκολ?α του πλυντηρ?ου αυτοκιν?των, καθ?? θα χρειαστε? να β?λετε το… χερ?κι σα?. Παρ? το γεγον?? πω? ε?ναι αδι?βροχε?, το καλοκα?ρι, τα λουλο?δια, η γ?ρη και τα περιττ?ματα των πουλι?ν ε?ναι μ?νιμο? εχθρ??, εν? παρ?λληλα με τον καθαρισμ?, ε?ναι ευκαιρ?α να λιπ?νετε τι? εν?σει?.

Δε?τε στο φωτορεπορτ?ζ που ακολουθε?, πω? θα την περιποιηθε?τε μ?νοι σα? ε?κολα και γρ?γορα, για να ?χετε ?να κ?μπριο σε ?ριστη κατ?σταση.
?
Β?μα 1. Αποφ?γετε τον αφρ? στην υφασμ?τινη οροφ? καθ?? μπορε? να ποτ?σει παραπ?νω απ? ?σο χρει?ζεται και να μην ?χετε τα σωστ? αποτελ?σματα. Γενικ?? καν?να? ε?ναι πω? για το επιθυμητ? αποτ?λεσμα θα πρ?πει να τα κ?νετε ?λα χειροκ?νητα και ?χι με την βο?θεια των μηχανημ?των του πλυντηρ?ου.

Β?μα 2. Ψεκ?στε με ειδικ? σπρ?υ για μαλακ?? υφασμ?τινε? οροφ?? για να δημιουργηθε? τοπικ?? αφρ?? και να απομακρ?νετε περιττ?ματα πουλι?ν ? ρητ?νη δ?ντρων.Β?μα 3. Κ?ντε κυκλικ?? κιν?σει? με ?να σφουγγ?ρι για να απομακρυνθο?ν τα σημ?δια και στη συν?χεια ξεβγ?λετε με καθαρ? χλιαρ? νερ?.Β?μα 4. Σπρ?υ προστασ?α?. Ρ?ξτε μ?νο σε στεγν? οροφ? ?στε να δημιουργηθε? μ?α στρ?ση προστασ?α? η οπο?α αφεν?? θα αποτρ?ψει το ξεθ?ριασμα, αφετ?ρου θα βοηθ?σει το ?φασμα να μην απορροφ? λεκ?δε? ?ντα? βρεγμ?νο.Β?μα 5. Καθαρ?στε καλ? τι? γυ?λινε? επιφ?νειε?. ?να ειδικ? βερν?κι στα πλαστικ? π?σω παρ?θυρα εξασφαλ?ζει καθαρ? θ?α και αφαιρε? τι? λεπτ?? γρατσουνι??.Β?μα 6. Ρ?ξτε προσεκτικ? γρ?σο στον π?νω μηχανισμ? ?πω? και στου? μεντεσ?δε? κ?νηση? τη? οροφ??.Β?μα 7. Περ?στε αργ? και σχολαστικ? με λ?δι σιλικ?νη? τα καουτσο?κ τη? ?νωση?.Β?μα 8. Ελ?γξτε ε?ν το νερ? απομακρ?νεται ?πω? πρ?πει. Δοκιμ?στε να ρ?ξετε με μ?α χο?νη στα σωστ? σημε?α και παρακολουθ?στε το νερ? να διοχετε?εται εκτ?? του οχ?ματο?. Ε?ν ε?ναι λοιπ?ν φραγμ?νε? οι αποχετε?σει? νερο? μπορο?ν ε?κολα να λειτουργ?σουν ξαν? με ?να συρματ?σχοινο.Β?μα 9. Μην κλε?νετε μια υγρ? οροφ?, διαφορετικ? μπορε? να σχηματιστε? μο?χλα. Να προσ?χετε π?ντα τη συμβατ?τητα των προ??ντων με τα υλικ?.

Μ?σο κ?στο? υλικ?ν: Σ?ρμα για τα λο?κια περ?που 3 ευρ?, γρ?σο 8 ευρ?, λ?δι σιλικ?νη? για καουτσο?κ 6 ευρ?, απαλ? καθαριστικ? υφ?σματο? 17 ευρ? και βερν?κι προστασ?α για παρ?θυρο 10 ευρ?.
?
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频