9 φωτογραφ?ε? ?

Οκτ? BT hands free: ποιο επιλ?γουμε;

22/10/2020

Κλ?ση στο αυτοκ?νητο; Αποστολ? ε?κολη για το κατ?λληλο gagdet. Οκτ? Bluetooth hands free μπα?νουν στο… μ?ξερ, αξιολογο?νται και μα? προσφ?ρουν ασφ?λεια και ποιοτικ? επικοινων?α ταυτ?χρονα.

 
 
Συμφωνο?με πριν... καν αρχ?σουμε την συζ?τηση. Τα διαρκ?? αυξαν?μενα gadgets που βρ?σκει κανε?? σε ?να αυτοκ?νητο ε?ναι πειρασμ?? για κ?θε οδηγ?. ?σο και να θ?λει? να ε?σαι απ?λυτα συγκεντρωμ?νο? στο τιμ?νι, οι αφορμ?? για δι?σπαση προσοχ?? δεν σου το επιτρ?πουν. Θα μπορο?σε να υποστηρ?ξει κ?ποιο? ?τι ?να Bluetooth hands-free σ?στημα απ? gadgets στο αυτοκ?νητο δ?νει την δυνατ?τητα κλ?σεω? εν? οδηγο?με χωρ?? καν να χρειαστε? να σηκ?σουμε το τηλ?φωνο. Εκτ?? απ? την ασφ?λει? μα? ?λλωστε, τα πρ?στιμα σε τ?τοιε? παραβ?σει? του ΚΟΚ ε?ναι κ?τι παραπ?νω απ?... τσουχτερ?. Δεν υπ?ρχει η δικαιολογ?α του κ?κκινου φαναριο? ? του σταματημ?νου αυτοκιν?του σε κ?νηση. Το αδ?κημα παραμ?νει και ο παρ??... π?φτει.
?
Δυστυχ??, δεν περιλαμβ?νει κ?θε αυτοκ?νητο σ?γχρονο multimedia system το οπο?ο να επιτρ?πει την σ?νδεση του smartphone με το αυτοκ?νητο μ?σω Bluetooth.
?
Τι κ?νουμε σε αυτ?? τι? περιπτ?σει?; Οι Bluetooth hands free συσκευ?? δ?νουν την λ?ση και βοηθο?ν κ?θε οδηγ? να ?χει το βλ?μμα και την συγκ?ντρωσ? του εκε? που πραγματικ? πρ?πει: στον δρ?μο! Στην προκειμ?νη, οκτ? συγκεκριμ?να gadgets μπα?νουν στην... ζυγαρι? και αξιολογο?νται.
?
Τα BT hands-free ηχε?α δ?νουν πρ?σβαση σε ??ξυπνε?? λειτουργ?ε? μ?σα στο αυτοκ?νητο. Ουσιαστικ?, τα ενσωματωμ?να εξαρτ?ματα ανοιχτ?? ακρ?αση? ε?ναι μικρ? κουτι? Bluetooth με μικρ?φωνα τα οπο?α τοποθετο?νται στο προστατευτικ? τον ?λιο π?νω στην οροφ?. Δεν αρκο?ν μ?νο για την πραγματοπο?ηση τηλεφωνικ?ν κλ?σεων, αλλ? επιπροσθ?τω? μπορο?ν να πα?ξουν μουσικ? και να πλοηγ?σουν λαμβ?νοντα? τι? πληροφορ?ε? απ? το ενεργ? GPS. Ο ?λεγχο? γ?νεται χωρ?? καν να πατ?σουμε ?να κουμπ?, χ?ρη σε φωνητικ?? εντολ?? μ?σω των Siri ? Google Assistant. Μερικ?? συσκευ??, ?πω? η κορυφα?α β?σει των δοκιμ?ν Callstel BFX-550.st ? το Soaiy S-61, λειτουργο?ν και με τι? δικ?? του? εντολ?? χ?ρη στι? οπο?ε? απαντ?με ? απορρ?πτουμε μ?α κλ?ση δ?χω? την χρ?ση του ?γκου δεδομ?νων του κινητο? τηλεφ?νου.


?
Επειδ? και το συγκεκριμ?νο gadget ενδ?χεται να αποσπ?σει την προσοχ? του οδηγο?, υπ?ρχει κ?νδυνο? να γυρ?σουμε στο αρχικ? σημε?ο. Συνεπ??, η υπηρεσ?α πρ?πει να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο ?διακριτικ?? και να μην απορροφ? τον οδηγ?. Στο test που ?γινε Jabra Drive εμφαν?στηκε ελαφρ?? δυσλειτουργικ? μια? και τα κουμπι? ?νταση? δεν ανταποκρ?νονταν, το μικρ?φωνο απενεργοποι?θηκε ακο?σια και η κλ?ση αναγκαστικ? απορρ?φθηκε. Επιπροσθ?τω?, καμ?α ?κπτωση δεν πρ?πει να γ?νει ?σον αφορ? την ποι?τητα. Το σ?στημα ανοιχτ?? συνομιλ?α? Bluetooth πρ?πει να εξασφαλ?ζει ?τι ο καλ?ν και εκε?νο? που απαντ? συνομιλο?ν χωρ?? καμ?α δυσκολ?α. Σχεδ?ν ?λε? οι συσκευ?? ?χουν καταστολ? θορ?βου και μπορο?ν να υπερκερ?σουν του? ?χου? των τρι?ν κυλ?νδρων ντ?ζελ στο δοκιμαστικ? αυτοκ?νητο που επιλ?χθηκε. Μ?νο ο φθην?τερο? υποψ?φιο?, Vingo, αντιμετ?πισε μερικ?? δυσκολ?ε?. Ελαττωματικ? ?ταν η επικοινων?α μ?σω του Jabra Drive εξαιτ?α? μ?α? ενοχλητικ?? ηχο?? στο β?θο?.
?
Ιδια?τερα σημαντικ? ε?ναι και η θ?ση που τοποθετο?με το gadget, δι?τι το hands-free πρ?πει να ε?ναι ε?κολα προσβ?σιμο, αλλ? αντ?στοιχα να μην περιορ?ζει το οπτικ? πεδ?ο του οδηγο?. Και στι? οκτ? υπ? δοκιμ? συσκευ??, δεν αντιμετωπ?στηκε σχετικ? πρ?βλημα.
?
Συμπ?ρασμα
?λα σχεδ?ν τα συστ?ματα hands free Bluetooth αποδ?δουν, χ?ρη στην ε?κολη χρ?ση και την ?νετη συνομιλ?α που εξασφαλ?ζουν. Οι μικρ?? συσκευ?? δεν ε?ναι το ?διο αποδοτικ??. Ακ?μα κι αν μπορο?ν να πα?ξουν μουσικ?, ο συγκριτικ? επ?πεδο? ?χο? του? δεν αντικαθιστ? τη ποι?τητα που προσφ?ρει ?να ηχοσ?στημα. ?σον αφορ? τι? συνθ?κε? τη? δοκιμ?? των οκτ? gadgets, πραγματοποι?θηκε σε συγκεκριμ?νη? διαδρομ? με σταθερ? ταχ?τητα, μ?α φορ? στα 50 και μ?α φορ? στα 100χλμ/?ρα δι?στημα στο οπο?ο ?γιναν δι?φορε? δοκιμαστικ?? κλ?σει?.
?
Ακολουθο?ν τα οκτ? συνολικ? gadgets που δοκιμ?στηκαν στην αξιολ?γηση τη? AUTOBILD με ενδεικτικ?? τιμ?? στην διαδικτυακ? αγορ?.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频