3 φωτογραφ?ε? ?

?λη η αλ?θεια για του? Καταλ?τε?

Διαβ?στηκε απ? 1764 αναγν?στε?

Η δι?ρκεια ζω?? του τελει?νει π?ντα εκτ?? εγγ?ηση? αυτοκιν?του. Ποιο ε?ναι το κ?στο? αντικατ?σταση? του; Γ?νεται να αν?βει κατηγορ?α Euro ?να μοντ?λο με αλλαγ? καταλ?τη;

 
 
Ο καταλ?τη? αποτελε? μ?ρο? του συστ?ματο? εξ?τμιση? και ?χει ω? μοναδικ? σκοπ? μ?σω χημικ?? αντ?δραση? ( οξε?δωση? ), να μετατρ?ψει τα βλαβερ? για τον ανθρ?πινο οργανισμ? α?ρια, σε ασφαλ?. Αυτ? ε?ναι γνωστ?, αυτ? που δεν ε?ναι εξ?σου γνωστ? ε?ναι π?? να αναγνωρ?σετε ?ναν ελαττωματικ? καταλ?τη αλλ? και το κ?στο? αντικατ?σταση? του.
?
Σημ?δια που φων?ζουν… πρ?βλημα
Ο καταλ?τη? μπορε? να βοηθ? στην προστασ?α του περιβ?λλοντο?, ?μω? ?ταν ε?ναι ελαττωματικ??, συμβα?νει το αντ?θετο και οι τιμ?? των καυσαερ?ων αυξ?νονται. Μπορε? ο οδηγ?? να μην ε?ναι σε θ?ση να καταγρ?φει τι? αυξημ?νε? εκπομπ??, ?μω? υπ?ρχουν στοιχε?α που δε?χνουν ?τι κ?τι δεν π?ει καλ?. Τα πιο συνηθισμ?να συμπτ?ματα ε?ναι:
  • Κροτ?λισμα κινητ?ρα με σταθερ? θ?ρυβο
  • Ασυν?θιστη μυρωδι? καυσαερ?ων
  • Μειωμ?νη απ?δοση και λ?θο? λειτουργ?α μετ? απ? μ?α συγκεκριμ?νη ταχ?τητα
  • Λαμπ?κι μηχαν?? στο ταμπλ?
Ο καταλ?τη? επειδ? βρ?σκεται στο κ?τω μ?ρο? του αυτοκιν?του μπορε? να δεχθε? χτυπ?ματα ε?ν οδηγε?ται σε ανισ?πεδα εδ?φη ? καβαλ?τε συνεχ?? πεζοδρ?μια. Η κυρ?α αιτ?α ?μω? κακ?? λειτουργ?α? του ε?ναι οι σ?ντομε? διαδρομ?? που δεν του επιτρ?πουν να ανεβ?σει την απαιτο?μενη θερμοκρασ?α και να πραγματοποι?σει τι? χημικ?? αντιδρ?σει? του.
?
Κ?στο? επισκευ??
Δεδομ?νου ?τι ?να? καταλυτικ?? μετατροπ?α? δεν μπορε? να επισκευαστε?, η αντικατ?σταση ε?ναι μον?δρομο? ?ταν παρατηρηθε? σοβαρ? ελ?ττωμα στην λειτουργ?α του. Το κ?στο? κυμα?νεται απ? 250 ?ω? 1000 ευρ?. Λ?γω του διαφορετικο? σχεδιασμο?, η δι?ρκεια τη? αντικατ?σταση? ποικ?λλει αν?λογα με το μοντ?λο του οχ?ματο?. Ο μ?σο? χρ?νο? εργασ?α? ε?ναι απ? μ?α ?ω? 2,5 ?ρε?.


?
Ποιο? εφη?ρε τον καταλ?τη;
Γ?ρω στο 1950, ο Γ?λλο? μηχανικ?? Eugene Houdry αν?πτυξε μια συσκευ? που θα μπορο?σε να εγκατασταθε? στην εξ?τμιση και να μει?σει τα τοξικ? συστατικ? στο ελ?χιστο. Το 1956 ?λαβε δ?πλωμα ευρεσιτεχν?α? και εγ?νετο ο καταλ?τη?. Ο συγκεκριμ?νο? πρ?το? καταλυτικ?? μετατροπ?α? ?ταν πολ? μπροστ? απ? την εποχ? του, καθ?? ο δεν δο?λευε με τη βενζ?νη που ?ταν κοιν? εκε?νη την εποχ?. Μ?νο στι? αρχ?? τη? δεκαετ?α? του 1970, το Auto-Nation USA δεν μπορο?σε πλ?ον να αγνο?σει τι? επιβλαβε?? περιβαλλοντικ?? επιπτ?σει? των καυσαερ?ων και πρ?τη εισ?γαγε αμ?λυβδα κα?σιμα, που ?ταν βενζ?νη χωρ?? μ?λυβδο, και στη συν?χεια τον καταλυτικ? μετατροπ?α. Απ? τα μ?σα του 1984 ?ταν διαθ?σιμα τα πρ?τα αυτοκ?νητα με καταλυτικο?? μετατροπε??.

Ο αισθητ?ρα? λ?μδα ε?ναι υπε?θυνο? για να μετρ? την αναλογ?α οξυγ?νου στα καυσα?ρια,? το οπο?ο αποτρ?πει την με?ωση των τοξικ?ν οξειδ?ων του αζ?του. Για αυτ? το λ?γο το με?γμα καυσ?μου – α?ρα πρ?πει να ταιρι?ζει ακριβ?? στα 14.7 γρ. α?ρα αν? γραμμ?ριο βενζ?νη?. Αυτ? η ακρ?βεια δεν μπορο?σε να επιτευχθε? με τα καρμπυρατ?ρ ? τα συστ?ματα μηχανικ?? ?γχυση? που ε?χαν χρησιμοποιηθε? μ?χρι τ?τε, επομ?νω? απαιτ?θηκαν ηλεκτρονικ? ελεγχ?μενα συστ?ματα ?γχυση?. Μ?χρι να τεθε? σε ισχ? το πρ?τυπο εκπομπ?ν Euro 1 τον Ιανου?ριο του 1993, ?ταν επ?ση? δυνατ? να χρησιμοποιηθο?ν μη ρυθμιζ?μενοι καταλ?τε?, οι λεγ?μενοι U-Kats, οι οπο?οι θα μπορο?σαν επ?ση? να χρησιμοποιηθο?ν για τον εκσυγχρονισμ? παλαι?τερων οχημ?των προκειμ?νου να εξοικονομηθο?ν φ?ροι οχημ?των. Ωστ?σο, αυτ? τα μοντ?λα ?χουν πλ?ον ταξινομηθε? ω? ακατ?λληλα λ?γω ρ?πων και πληρ?νουν περισσ?τερα τ?λη. Ε?ναι δυνατ? β?βαια η αναβ?θμιση σε παραπ?νω Euro με την τοποθ?τηση εν?? καλ?τερου καταλ?τη.


?
Οι τελευτα?ε? τεχνολογ?ε? και ο καταλυτικ?? μετατροπ?α? αποθ?κευση? του αζ?του
?
Κατ αρχ?ν, οι καταλυτικο? μετατροπε?? βενζινοκινητ?ρων χρησιμοποιο?ν ακ?μη αυτ?ν τη διαδικασ?α ?μ?χρι και σ?μερα, με μερικ?? εξαιρ?σει?. Δηλαδ? πλ?ον το κεραμικ? υλικ? αγκαλι?ζει τα μεταλλικ? φ?λλα δ?νοντα? καλ?τερα αποτελ?σματα και μικρ?τερο κ?στο?. ?τσι, μετ? απ? μ?α κρ?α εκκ?νηση, οι απαιτο?μενοι 500 βαθμο? επιτυγχ?νονται αισθητ? πιο γρ?γορα βοηθ?ντα? στην σωστ? λειτουργ?α του καταλ?τη.
Η ν?α τεχνολογ?α στοχε?ει στην αποθ?κευση του αζ?του. Σε κινητ?ρε? βενζ?νη? δημιουργε?ται ?να ακ?μα πιο light με?γμα καυσ?μου – α?ρα το οπο?ο ?μω? εξακολουθε? να μην πετυχα?νει την τ?λεια αν?φλεξη με αποτ?λεσμα να παραμ?νουν οξε?δια του αζ?του. Τα συγκεκριμ?να πλ?ον αποθηκε?ονται μ?χρι ο εγκ?φαλο? να δ?σει εντολ? για μεγαλ?τερη κα?ση ?στε να εξολοθρευθο?ν. Πρακτικ?, η καταν?λωση καυσ?μου αυξ?νεται απ?τομα για δ?ο δευτερ?λεπτα, αλλ? τα αποθηκευμ?να οξε?δια του αζ?του μει?νονται εντελ?? σε ?ζωτο. ?να? κ?κλο? που επαναλαμβ?νεται κ?θε 60 ?ω? 90 δευτερ?λεπτα με τη διαδικασ?α αυτ? να χρησιμοποιε?ται τ?σο για βενζινοκινητ?ρε? ?σο και, σε συνεργασ?α με φ?λτρο σωματιδ?ων αιθ?λη?, επ?ση? για ντ?ζελ. Μ?λιστα στα βαρ?τερα οχ?ματα diesel το υγρ? AdBlue ολοκληρ?νει την διαδικασ?α με 98% επιτυχ?α.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频