8 φωτογραφ?ε? ?

Ιμ?ντα? Χρονισμο?: Π?τε πρ?πει να τον αλλ?ξω;

Διαβ?στηκε απ? 74461 αναγν?στε? - 7/12/2020

Ε?ν δεν τηρηθε? το προβλεπ?μενο δι?στημα αλλαγ?? του ιμ?ντα χρονισμο?, ο ιδιοκτ?τη? του αυτοκιν?του κινδυνε?ει να προκαλ?σει ζημι? στον κινητ?ρα. Α? δο?με "γιατ? και π??".

 
 
Ο κινητ?ρα? δε λειτουργε? χωρ?? τον ιμ?ντα χρονισμο?. Μεταξ? ?λλων, αυτ?? οδηγε? τον εκκεντροφ?ρο και εξασφαλ?ζει ?τι οι βαλβ?δε? εισαγωγ?? και εξαγωγ?? ανο?γουν και κλε?νουν την κατ?λληλη στιγμ?. Με την π?ροδο του χρ?νου ?μω?, ο ιμ?ντα? χρονισμο? θα ραγ?σει και θα γ?νει πορ?δη? - γι αυτ? πρ?πει να αντικαθ?σταται σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα. Διαφορετικ?, θα προκ?ψει σοβαρ? ζημι? στον κινητ?ρα σε περ?πτωση που ο οδοντωτ?? ιμ?ντα? σπ?σει ? κοπε?.
Π?τε πρ?πει να αλλ?ξει ο ιμ?ντα? χρονισμο?;
Το χρονικ? σημε?ο αλλαγ?? του ιμ?ντα χρονισμο? εξαρτ?ται απ? το κ?θε ?χημα. Τα διαστ?ματα ε?ναι συν?θω? μεταξ? 100.000 και 200.000 χιλιομ?τρων. Το ακριβ?? χρονικ? δι?στημα τη? αλλαγ?? σημει?νεται στι? οδηγ?ε? λειτουργ?α? για το εκ?στοτε αυτοκ?νητο - ?πω? επ?ση? στο φυλλ?διο εξυπηρ?τηση? (βιβλ?ο service), ?που πρ?πει επ?ση? να καταχωρηθε? μια αλλαγ? που ?χει ?δη γ?νει.
Αυτοκ?λλητε? ετικ?τε? στο χ?ρο του κινητ?ρα μπορο?ν επ?ση? να υποδεικν?ουν την τελευτα?α αλλαγ? ιμ?ντα χρονισμο?. Η ηλικ?α του πα?ζει επ?ση? ρ?λο, δι?τι μετ? απ? δ?κα χρ?νια ?ρχεται το τ?λο?. Αν δεν ε?στε β?βαιοι, τα συνεργε?α μπορο?ν να προβο?ν σε οπτικ? επιθε?ρηση του ιμ?ντα χρονισμο?.Τα διαστ?ματα αλλαγ?? μπορο?ν να διαφ?ρουν σημαντικ? απ? μοντ?λο σε μοντ?λο. Αυτ? κυμα?νονται απ? τα 60.000 ?ω? τα 240.000 χιλι?μετρα. Εκτ?? απ? αυτ?? τι? ενδε?ξει? χιλιομ?τρων, υπ?ρχει π?ντα και μια προδιαγραφ? χρ?νου (σε ?τη), επειδ? ο ιμ?ντα? χρονισμο? με την π?ροδο του χρ?νου γ?νεται ε?θραυστο?. Σε κ?θε περ?πτωση, τα διαστ?ματα εξαρτ?νται π?ντα απ? τον κινητ?ρα, που ?χει τοποθετηθε?. Σε ?να VW Golf VI 2.0 TDI του 2010 με 140 PS, απαιτε?ται αλλαγ? του ιμ?ντα χρονισμο? κ?θε 210.000 χιλι?μετρα. Το ?διο ισχ?ει και για τα Passat, Touran κτλ. εφ?σον ?χουν εγκατεστημ?νο τον ?διο κινητ?ρα του ομ?λου. Τα τελευτα?α χρ?νια, τα διαστ?ματα σε ορισμ?νου? κατασκευαστ?? ?χουν διευρυνθε? σημαντικ?. Σε VW περ?που 90.000 χιλιομ?τρων με κινητ?ρα 1.9 TDI (κατασκευ?στηκε το 2000) η αλλαγ? γ?νεται στα 210.000 χιλι?μετρα.Κ?στο? αλλαγ?? του ιμ?ντα χρονισμο?
Το κ?στο? αλλαγ?? εν?? ιμ?ντα χρονισμο? κυμα?νεται αν?λογα με τα διαστ?ματα. Π?σο πρ?πει να πληρ?σετε, εξαρτ?ται αφεν?? απ? την πολυπλοκ?τητα του κινητ?ρα, αφετ?ρου απ? την προσβασιμ?τητα του ιμ?ντα χρονισμο? στο χ?ρο του κινητ?ρα, καθ?? και απ? την επιλογ? του συνεργε?ου. Για ?να Opel Astra 1.6 (115 PS) του 2010, για παρ?δειγμα, τα? καταστ?ματα ζητο?ν απ? περ?που 340 ευρ? ?ω? 480 ευρ? (Γερμαν?α). Σε ?λλε? περιπτ?σει? το κ?στο? μπορε? να φτ?σει ?ω? και τα 1.000 ευρ?. Ιδια?τερα ακριβ? θα γ?νουν τα πρ?γματα για του? ιδιοκτ?τε? μοντ?λων, στα οπο?α ο ιμ?ντα? χρονισμο? μπορε? να αντικατασταθε? μ?νο εφ?σον βγει απ? τη θ?ση του ο κινητ?ρα?. Αυτ? η διαδικασ?α μπορε? να διαρκ?σει ?ω? και δ?ο μ?ρε? και γι αυτ? το λ?γο τα ?ξοδα θα ε?ναι σαφ?? με τ?σσερα ψηφ?α. Ωστ?σο, αυτ? η περ?πτωση αφορ? μ?νο σε πολ? λ?γα μοντ?λα.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频