2 φωτογραφ?ε? ?

Μ?θο? ? Αλ?θεια: Αυξ?νουν την ισχ? τα Sport φ?λτρα α?ρα?

Διαβ?στηκε απ? 24251 αναγν?στε? - 21/1/2021

?να σπορ φ?λτρο α?ρο? επιτρ?πει στον κινητ?ρα να απορροφ? περισσ?τερο α?ρα, με αποτ?λεσμα να ε?ναι σε θ?ση να παρ?χει περισσ?τερη ισχ?. Τουλ?χιστον αυτ? ε?ναι η θεωρ?α. Ε?ναι ?μω? αυτ? η αλ?θεια?

 
 
Πολλο? βελτιωτ?? αναφ?ρουν?πω? αν αντικαταστ?στε το εργοστασιακ? φ?λτρο α?ρα, που αποτελε?ται απ? χαρτ?, με ?να βαμβακερ? sport?φ?λτρο α?ρα, θα ?κερδ?σετε? ?μεσα επιπλ?ον 10 PS. Γιατ?, σε αντ?θεση με τα εργοστασιακ? φ?λτρα α?ρα, το σπορ φ?λτρο ε?ναι πολ? πιο διαπερατ?. Και επειδ? ο κινητ?ρα? ε?ναι γνωστ? ?τι χρησιμοποιε? περισσ?τερο α?ρα σε σχ?ση με κα?σιμο, περισσ?τερο? α?ρα? για κα?ση σημα?νει και περισσ?τερη ισχ?. Αυτ? καθιστ? κι?λα? ξεκ?θαρο το concept του υπερσυμπιεστ? καυσαερ?ων (turbo). Ε?ναι, ?μω?, αυτ? η αλ?θεια?

Π?? λειτουργε? ?να σπορ φ?λτρο α?ρο?
Για την κα?ση απαιτε?ται οξυγ?νο. Προκειμ?νου τα σωματ?δια σκ?νη? και βρωμι?? να μην εισ?λθουν στον κινητ?ρα και προκαλ?σουν ζημι?, ο α?ρα? στον αυλ? εισαγωγ?? φιλτρ?ρεται. Το φ?λτρο διατηρε? επ?ση? μια ορισμ?νη ποσ?τητα α?ρα. Κι εδ? ??ρχονται? τα sport?φ?λτρα α?ρα. Σε αντ?θεση με τα φ?λτρα παραγωγ??, τα οπο?α ε?ναι κατασκευασμ?να απ? χαρτ?, τα sport?φ?λτρα αποτελο?νται απ? βαμβ?κι ? αφρ?δη υλικ?. ?τσι, ε?ναι συνολικ? πιο διαπερατ? και επιτρ?πουν το π?ρασμα περισσ?τερου α?ρα.

?χετε, λοιπ?ν, την επιλογ? ε?τε απλ? να αντικαταστ?σετε το ?φ?λτρο χαρτιο?? και να το τοποθετ?σετε στην αρχικ? συσκευασ?α ε?τε να εγκαταστ?σετε ?να ν?ο, ανοιχτ? φ?λτρο α?ρα στον αυλ? εισαγωγ??. Το τελευτα?ο ε?ναι ιδια?τερα αποτελεσματικ?, επειδ? μει?νει την απ?σταση, που πρ?πει να διαν?σει ο α?ρα? στον ?ντονα γωνιακο? σχ?ματο? αυλ? εισαγωγ??. Αυτ? το φ?λτρο ε?ναι ιδια?τερα δημοφιλ?? λ?γω του δυνατο? θορ?βου τη? εισαγωγ??, που χαρ?ζει στον κινητ?ρα ?ναν πιο πλο?σιο ?χο.Α?ξηση τη? ισχ?ο? με σπορ φ?λτρο α?ρο?
Με ορισμ?να sport?φ?λτρα α?ρα μπορε?τε να επιτ?χετε μια μικρ? α?ξηση ισχ?ο?. Ωστ?σο, πρ?κειται για μεμονωμ?να, λ?γα PS, τα οπο?α σχεδ?ν δε λαμβ?νονται καν υπ?ψη κατ? την οδ?γηση. Το αντιληπτ? αποτ?λεσμα τη? α?ξηση? τη? ισχ?ο? προκ?πτει συχν? απ? τον πιο σπορτ?φ ?χο του κινητ?ρα και ?χι απ? την πραγματικ? πρ?σθετη ισχ? του. Στην πραγματικ?τητα??μω?, συμβα?νει συχν? το αντ?θετο και ε?ναι πιθαν?ν να υπ?ρξει ακ?μα και απ?λεια ισχ?ο?. Αν?λογα με τον τρ?πο κατασκευ?? του φ?λτρου και του χ?ρου του κινητ?ρα, δεν εισ?ρχεται στον τελευτα?ο μ?νο κρ?ο? καθαρ?? α?ρα?, αλλ? και ο ζεστ?? α?ρα? απ? τον ?διο το χ?ρο του κινητ?ρα. Και αυτ?? ?χει σημαντικ? χαμηλ?τερο κορεσμ? οξυγ?νου, κ?τι που τελικ? οδηγε? σε χειρ?τερη κα?ση. Γι αυτ? χρει?ζεται πολ? προσεκτικ? τοποθ?τηση εν?? sport φ?λτρου α?ρο?.?

Π?ντω?, τα sport φ?λτρα α?ρα μπορο?ν να ?χουν ακ?μα μ?α κακ? παρεν?ργεια.?Μερικ? απ? αυτ? ε?ναι πιο διαπερατ? και, επομ?νω?, σε πολλ?? περιπτ?σει? δεν φιλτρ?ρουν πλ?ον επαρκ??. Κατ? συν?πεια, μικρ? σωματ?δια μπορο?ν να εισ?λθουν στον κινητ?ρα και να οδηγ?σουν σε μεγαλ?τερη φθορ?. Και, σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? μπορε? να υπ?ρχουν προβλ?ματα με το μετρητ? μ?ζα? α?ρα (εφ?σον υπ?ρχει).


?
Αλλ?ζετε το φ?λτρο α?ρα τακτικ?
Με δεδομ?νο ?τι το φ?λτρο α?ρα -ανεξ?ρτητα αν πρ?κειται για σπορ ? εργοστασιακ?- λερ?νεται με την π?ροδο του χρ?νου και?συνεπ??, αφ?νει να περν? λιγ?τερο? α?ρα?, συνιστ?ται να το καθαρ?ζετε ? να το αντικαθιστ?τε πιο συχν?. Ιδανικ? κ?θε 20.000 χιλι?μετρα. Τα διαστ?ματα του κατασκευαστ? ε?ναι συν?θω? σημαντικ? μεγαλ?τερα. Το sport?φ?λτρο α?ρα ?χει ?να πλεον?κτημα εδ?: τα βαμβακερ? ?νθετα μπορο?ν να αφαιρεθο?ν και να καθαριστο?ν. Προσοχ?, ?μω?! Μερικ?? φορ?? απαιτε?ται ειδικ? καθαριστικ? ? διεξοδικ? λ?δωμα. Σε αντ?θεση με το εργοστασιακ? φ?λτρο α?ρα, το οπο?ο π?ντα αντικαθ?σταται, αυτ? εξοικονομε? υλικ?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频