3 φωτογραφ?ε? ?

Πω? μετατρ?πω τα απλ? καθ?σματα σε θερμαιν?μενα?

Διαβ?στηκε απ? 5093 αναγν?στε? - 26/12/2020

Το θερμαιν?μενο κ?θισμα ζεστα?νει του? γλουτο?? και την πλ?τη σα? και αποκτ? την επιθυμητ? θερμοκρασ?α πιο γρ?γορα σε σχ?ση με τη ?νορμ?λ? θ?ρμανση στο αυτοκ?νητο. Αν δεν διαθ?τει τ?τοια καθ?σματα, μπορε?τε να τα τοποθετ?σετε μ?νοι σα?, απ? το... μηδ?ν. Η AUTO BILD σα? προτε?νει τρει? λ?σει?.

 
 
Η αλ?θεια ε?ναι πω? στην Ελλ?δα, με τι? -εν γ?νει- εξαιρετικ?? καιρικ?? συνθ?κε? και τη ζ?στη κατ? τι? περισσ?τερε? μ?ρε? του χρ?νου, τα θερμαιν?μενα καθ?σματα ποτ? δεν αποτ?λεσαν κ?ποιο ιδια?τερο... καημ? των ιδιοκτητ?ν αυτοκιν?των. Ωστ?σο, στι? χ?ρε? του βορρ?, ο συγκεκριμ?νο? εξοπλισμ?? ε?ναι απολ?τω? απαρα?τητο?, γιατ? σε αντ?θετη περ?πτωση, η πλ?τη και οι γλουτο? του οδηγο? και των επιβατ?ν, απλ?? παγ?νουν. ?ποιο? λοιπ?ν, οδηγε? ?να αυτοκ?νητο χωρ?? θερμαιν?μενα καθ?σματα, δε χρει?ζεται να υποχρε?νει σε βασανιστ?ρια ο?τε του? γλουτο?? ο?τε την πλ?τη του.
Αν?λογα με το διαθ?σιμο προ?πολογισμ?, προτε?νουμε τρει? επιλογ?? για την εκ των υστ?ρων τοποθ?τηση θερμαιν?μενων καθισμ?των στο αυτοκ?νητο: ε?τε μ?σω θερμαιν?μενη? επ?νδυση? του καθ?σματο?, με μετασκευ? εν?? θερμαντ?ρα στο κ?θισμα ε?τε με την πλ?ρη αντικατ?σταση του καθ?σματο?. Αλλωστε, δεν υπ?ρχει πιο βολικ?? τρ?πο? για να ζεσταθε?τε σε ?να αυτοκ?νητο ?ταν ο καιρ?? ε?ναι κρ?ο?.Ο γρηγορ?τερο? τρ?πο?: Θερμαιν?μενη επ?νδυση
Ο πιο προσιτ?? και πιο ταχ?? τρ?πο? για να αποκτ?σετε θ?ρμανση στο κ?θισμα ε?ναι να χρησιμοποι?σετε ?να θερμαιν?μενο κ?λυμμα καθ?σματο?. Διατ?θενται πολλ? προ??ντα σε διαφορετικ?? μορφ?? τ?σο στο διαδ?κτυο ?σο και σε εξειδικευμ?να καταστ?ματα. Το κ?λυμμα του καθ?σματο? λειτουργε? μ?σα σε λ?γα δευτερ?λεπτα και συν?θω? τροφοδοτε?ται με ρε?μα μ?σω πρ?ζα? 12 Volt. Δεν απαιτο?νται ειδικ?? γν?σει? ? δεξι?τητε? για τη συναρμολ?γησ? του. Τα καλ?μματα τοποθετο?νται απλ? στο κ?θισμα, προσαρτ?νται και συνδ?ονται σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε?. Πρ?πει να ε?στε β?βαιοι ?τι τα καλ?μματα ταιρι?ζουν με τα καθ?σματα, πω? τα ?χετε τοποθετ?σει σωστ? και ?τι, ?σο ε?ναι δυνατ?, δε γλιστρο?ν. Σημαντικ?: Τα καλ?μματα των καθισμ?των δεν πρ?πει να καλ?πτουν του? πλευρικο?? αερ?σακου?.
Απαιτο?μενο? χρ?νο?: περ?που 2 λεπτ?. Τιμ? (στη Γερμαν?α): απ? περ?που 20 ?ω? 40 ευρ?.Ιδανικ? λ?ση: Μετασκευ? των καθισμ?των
Κατ? την τοποθ?τηση εν?? συστ?ματο? θ?ρμανση? στο κ?θισμα του αυτοκιν?του, τα εξαρτ?ματα θ?ρμανση? πρ?πει να βρ?σκονται μ?σα στο κ?θισμα. Δεδομ?νου ?τι επεξεργ?ζονται εδ? τα ηλεκτρονικ? του οχ?ματο?, αυτ? η εργασ?α θα πρ?πει να αποτελ?σει συν?θω? ?ργο για το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο. Μ?νο ?σοι ε?ναι ?μπειροι στη... χειροτεχν?α θα μπορο?σαν να δοκιμ?σουν τα δικ? του? χ?ρια κατ? την εγκατ?σταση. Η πλ?τη και το κ?λυμμα του καθ?σματο? πρ?πει αρχικ? να αφαιρεθο?ν (προσοχ?: αυτ? δε γ?νεται με τα κολλημ?να υφασμ?τινα καλ?μματα). Κατ? καν?να, τα καλ?μματα μπορο?ν απλ? να ανο?ξουν με τη βο?θεια φερμου?ρ. Στη συν?χεια αφαιρε?ται η ταπετσαρ?α του?. Στο επ?μενο β?μα, τα θερμοστοιχε?α ρυθμ?ζονται και προσαρτ?νται στο κ?θισμα σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε?. Στη συν?χεια ακολουθε? η καλωδ?ωση και η σ?νδεση με τα ηλεκτρονικ? του οχ?ματο?. Σημαντικ?: Μεταλλικ? μ?ρη, ?πω? οι ρ?βδοι στ?ριξη?, πρ?πει να ε?ναι μονωμ?να για την αποφυγ? βραχυκυκλωμ?των. Αν το κ?θισμα ?χει πλευρικο?? αερ?σακου?, η μετασκευ? πρ?πει να πραγματοποιηθε? σε εξειδικευμ?νο συνεργε?ο. Γιατ?, αν γ?νει εσφαλμ?νο? χειρισμ??, ο αερ?σακο? μπορε? να αναπτυχθε? και υπ?ρχει κ?νδυνο? τραυματισμο?. Οδηγ?ε? για τη μετασκευ? θερμαιν?μενου καθ?σματο? θα δε?τε και στην επ?μενη σελ?δα.?
Απαιτο?μενο? χρ?νο?: περ?που 4 ?ρε?. Τιμ? (στη Γερμαν?α): μετασκευ? περ?που 100 ?ω? 200 ευρ?, συναρμολ?γηση στο συνεργε?ο περ?που 300 ?ω? 400 ευρ?.Η βολικ? εναλλακτικ?: Αντικαταστ?στε το κ?θισμα του αυτοκιν?του
Ο πιο ?νετο? -αλλ? και πιο ακριβ??- τρ?πο? εγκατ?σταση? θερμαιν?μενου καθ?σματο? σε ?να αυτοκ?νητο ε?ναι η αντικατ?σταση ολ?κληρου του αρχικο? καθ?σματο? του αυτοκιν?του. Τα σωστ? καθ?σματα αυτοκιν?του με δυνατ?τητα θ?ρμανση? μπορο?ν να αγοραστο?ν καινο?ργια απ? τον ?μπορο ?, αν πρ?κειται για μεταχειρισμ?να, να χρησιμοποιηθο?ν μ?νο αν ε?ναι σε καλ? κατ?σταση. Εδ? πρ?πει να ?χετε υπ?ψη επ?ση? τα εξ??: Αν υπ?ρχει πλευρικ?? αερ?σακο? στο κ?θισμα, η αφα?ρεση και η εγκατ?σταση του καθ?σματο? πρ?πει να πραγματοποιο?νται μ?νο απ? ειδικ?. Απαιτο?μενο? χρ?νο?: 1 ?ω? 3 ?ρε? αν?λογα με τη δυσκολ?α. Τιμ? (στη Γερμαν?α): περ?που 50 ?ω? 150 ευρ? για ?να μεταχειρισμ?νο κ?θισμα. Μοντ?ζ στο συνεργε?ο: περ?που 150 ?ω? 200 ευρ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频