21 φωτογραφ?ε? ?

Test Φ?των: Π?σο καλο? ε?ναι οι λαμπτ?ρε? H7?

Διαβ?στηκε απ? 12537 αναγν?στε? - 26/10/2020

Ε?ναι καλ? τα φ?τα των ακριβ?ν λαμπτ?ρων? Για λογαριασμ? τη? AUTO BILD, η DEKRA δοκ?μασε 20 ζε?γη λαμπτ?ρων τ?που H7, στο εργαστ?ρι? τη? στο Arnhem τη? Ολλανδ?α?. Τελικ? αξ?ζει να πληρ?σει? μια γνωστ? μ?ρκα?

 
 
Οι λαμπτ?ρε? αυτοκιν?των αν?κουν στα ανταλλακτικ? με τι? περισσ?τερε? πωλ?σει?, αλλ? και στον πιο ζωτικ?? σημασ?α? εξοπλισμ?, αφο? τελικ?, πρ?πει να δει κανε?? μ?σα στη ν?χτα ?ναν κ?νδυνο προτο? μπορ?σει να φρεν?ρει...?Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? για τον οπο?ο η AUTO BILD πραγματοποιε? test φ?των εδ? και 22 χρ?νια. Π?ντα με ?ναν αρμ?διο συνεργ?τη σε διαπιστευμ?να εργαστ?ρια, που ?χουν εγκριθε? απ? την Ομοσπονδιακ? Αρχ? Μεταφορ?ν τη? Γερμαν?α? (κ?τι σαν το ?δικ? μα?? Υπουργε?ο Συγκοινωνι?ν) για δοκιμ? φωτιστικ?ν μ?σων και προβολ?ων. Φ?το? ?χει σειρ? το εργαστ?ριο τεχνολογ?α? φωτισμο? τη? DEKRA στο Arnhem τη? Ολλανδ?α?. Πιο σημαντικ? πτυχ? τη? δοκιμ?? ε?ναι η ασφ?λεια. Π?σο μακρι? μπορε?τε, λοιπ?ν, να δε?τε με κ?ποιου? λαμπτ?ρε?, π?σο θαμπ?νονται απ? αυτο?? οι οδηγο? των αυτοκιν?των στο αντ?θετο ρε?μα κυκλοφορ?α??Λαμπτ?ρε? H7: Ε?ναι καλο? οι ακριβο??
Για αυτ?, η φωτειν?τητα καθορ?ζεται σε διαφορετικ? σημε?α μ?τρηση?. Αυτ? ?χουν ον?ματα ?πω? "75R", που δε σημα?νει τ?ποτα ?λλο εκτ?? απ? ?τι αυτ? το σημε?ο βρ?σκεται 75 μ?τρα μπροστ? απ? το αυτοκ?νητο στη δεξι? (rechts, στα Γερμανικ?, εξ ου και το "R" στο ?νομα) πλευρ? του δρ?μου. Κατ? συν?πεια, λοιπ?ν, το "50L" σημα?νει 50 μ?τρα αριστερ? (links) και το "50V" 50 μ?τρα μπροστ? (vor) απ? το αυτοκ?νητο. Το σημε?ο δοκιμ?? "B50L" ε?ναι, ?μω?, επ?ση? πολ? σημαντικ?. Το B σημα?νει ?υπερφωτισμ??? ? ?ντονο φω? (Blendung). Αυτ? το σημε?ο μ?τρηση? προσομοι?νει τα μ?τια του οδηγο? εν?? επερχ?μενου αυτοκ?νητου στο αντ?θετο ρε?μα κυκλοφορ?α?. Β?βαια, απ? αυτ?ν τη μ?τρηση επηρε?ζεται σε μεγ?λο βαθμ? το αποτ?λεσμα. Για ποιο λ?γο; Το δοκιμαστικ? φωτιστικ? σ?μα που δανε?στηκε το VW T6 τη? δοκιμ?? απ? τη Valeo αποσπ? το μ?γιστο απ? κ?θε λαμπτ?ρα του μεγ?λου ανακλαστ?ρα του (ελε?θερου χ?ρου), αλλ? ταυτ?χρονα ενισχ?ει τα σφ?λματ? του. ?να? εξαντλημ?νο? λαμπτ?ρα? υψηλ?? απ?δοση?, ?πω? ο Osram Night Breaker υπερ?βη το επιτρεπ?μενο ?ριο των 350 cd ("cd" σημα?νει candela, δηλαδ? ?κερι?? και ορ?ζει τη φωτειν?τητα εν?? λαμπτ?ρα) κατ? 64%, με αποτ?λεσμα να μην αποσπ?σει ο?τε ?να βαθμ? σε αυτ?ν τον τομ?α - μηδ?ν, λοιπ?ν.Μιλ?ντα? για ?υψηλ? απ?δοση?: Πολλο? κατασκευαστ?? υπ?σχονται απ?δοση ?+ 30, + 90, ?ω? και +150%?. Τι εννοο?ν με αυτ? τα ποσοστ?; Αυτ?? οι δηλ?σει? αφορο?ν στην τιμ?; Μερικο? λαμπτ?ρε? ε?ναι κατ? 150% πιο ακριβο? απ? ?λλου?; Ανεξ?ρτητα απ? το π?σα χρ?ματα εισπρ?ττουν οι κατασκευαστ??, η φωτειν?τητα των λαμπτ?ρων του? πρ?πει να κυμα?νεται μ?σα στο πλα?σιο του ν?μου. Με μια λυχν?α H7, λοιπ?ν, η επιτρεπ?μενη ποσ?τητα φωτ?? ε?ναι 1.500 lumens (lm), συν/πλην 10%. Αυτ? η τιμ? ξεπερν?ται μ?νο απ? τι? λυχν?ε? JMP Naos και το -μη εγκεκριμ?νο- κιτ LED μετατροπ?? του?. Οι δε συγκεκριμ?νοι λαμπτ?ρε? ?καναν το φω? να διαχ?εται προ? ?γνωστη κατε?θυνση, αφο? ο?τε κ?που στο δρ?μο εντοπ?στηκε ο?τε θ?μπωνε του? οδηγο?? στο αντ?θετο ρε?μα! Σε κ?θε περ?πτωση, κανε?? δεν μπορε? να οδηγ?σει με αυτ? τη ν?χτα, συμπ?ρασμα, που αποτελε? προειδοπο?ηση (και) για τι? ομ?δε? των βελτιωτ?ν. Μ?χρι και τα φ?τα θ?ση? ?ταν πολ? πιο φωτειν?. Επιπλ?ον, ε?ναι τ?σο πολ? μεγ?λα, που το κ?λυμμα των π?σω φ?των δε χωρ? να περιβ?λλει το φωτιστικ? σ?μα, με αποτ?λεσμα να εισχωρε? σε αυτ? βρωμι?.?γνωστα προ??ντα με καλ? αποτελ?σματα
Σε κ?θε περ?πτωση, η κοιλ?δα του... σκοταδιο? ξεκιν? κ?τω απ? του? 30 βαθμο??. Το γεγον?? ?τι το προ??ν "Gread" ?φτασε στου? 29 οφε?λεται στον τρ?πο βαθμολ?γηση? - ?λλωστε, ?να? λαμπτ?ρα? χωρ?? φω? δε θαμπ?νει. Και ?πω? την προηγο?μενη χρονι?, ?τσι και φ?το? η Ομοσπονδιακ? Αρχ? Μεταφορ?ν τη? Γερμαν?α? ενδιαφ?ρεται για του? λαμπτ?ρε? H4 απ? ?που προ?ρχεται η ?γκριση ? το σ?μα E1. Ωστ?σο, η πολ? καλ? απ?δοση του λαμπτ?ρα του πολυκαταστ?ματο? Aldi συνιστ? ?κπληξη. Σε γενικ?? γραμμ??, π?ντω?, τ?σσερα τελε?ω? ?γνωστα προ??ντα κατατ?χθηκαν στα π?ντε πρ?τα!
Η εξ?γηση: Ακ?μα και στην Ασ?α, ?που κατασκευ?ζονται ω? επ? το πλε?στον, οι ?νθρωποι εκε? ?χουν μ?θει καλ? τη δουλει? και κυριαρχο?ν εντωμεταξ? την παραγωγ? των λαμπτ?ρων H7. ?χουν γ?νει τ?σο καλο?, που ακ?μα και κ?ποιε? φημισμ?νε? μ?ρκε? παρ?γουν πλ?ον εκε? τα προ??ντα του?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频