3 φωτογραφ?ε? ?

Τι κ?νει ?ευ?λωτε?? τι? μπαταρ?ε? αυτοκιν?των?

Διαβ?στηκε απ? 6330 αναγν?στε? - 21/10/2020

Η αδυναμ?α μια? μπαταρ?α? αυτοκιν?του, ε?ναι υπε?θυνη για τι? περισσ?τερε? ακινητοποι?σει? οχημ?των στη Γερμαν?α. Η AUTO BILD εξηγε? γιατ? η μπαταρ?α του αυτοκιν?του ε?ναι τ?σο... ευα?σθητη.

 
 
Η ADAC χρει?στηκε να επ?μβει περ?που 3,8 εκατομμ?ρια φορ?? το περασμ?νο ?το? για να παρ?σχει οδικ? βο?θεια. ?Υπε?θυνη? ?ταν σε περισσ?τερε? απ? το 1/3 (42%) των περιπτ?σεων η μπαταρ?α του αυτοκιν?του. Π?νω απ? 1,5 εκατομμ?ρια βλ?βε? οφε?λονταν σε μια μπαταρ?α, που αρνε?το να θ?σει τον κινητ?ρα σε λειτουργ?α. Αλλ? γιατ? πραγματικ? συμβα?νει αυτ? συχν?; Τι κ?νει την μπαταρ?α τ?σο ευα?σθητη, ?στε να ?κρεμ?ει? πολλο?? οδηγο?? κ?θε χρ?νο;

Αιτ?ε?
Ουσιαστικ?, η μπαταρ?α του αυτοκιν?του δεν ε?ναι τ?σο ευα?σθητη απ? μονη τη?. Ωστ?σο, οι περισσ?τεροι οδηγο? δ?νουν προσοχ? σε αυτ?ν μ?νο ?ταν δε θα λειτουργ?σει. Οι λ?γοι για αυτ? ε?ναι συν?θω? κ?ποιε? κακ?? συν?θειε? και η ελλιπ?? φροντ?δα:

Μικρ?? αποστ?σει?: ?ταν ξεκιν? η λειτουργ?α του κινητ?ρα, απαιτε?ται το μεγαλ?τερο μ?ρο? του δυναμικο? τη? μπαταρ?α?. Στη συν?χεια, χρει?ζεται λ?γο χρ?νο για να επαναφορτιστε?. Αυτ? συμβα?νει κατ? τη δι?ρκεια τη? οδ?γηση? μ?σω του δυναμ?. Ωστ?σο, αυτ? που πολλο? ξεχνο?ν ε?ναι πω? ακ?μα και κατ? την οδ?γηση, αντλε?ται εν?ργεια απ? την μπαταρ?α: ραδι?φωνο, κλιματισμ??, θερμαιν?μενα καθ?σματα κτλ. Χρει?ζεται, λοιπ?ν, αρκετ?? χρ?νο? για να φορτ?σει πλ?ρω? και π?λι η μπαταρ?α. Αν διαν?ετε μ?νο μικρ?? αποστ?σει?, στην μπαταρ?α απλ? δεν αφ?νεται αρκετ?? χρ?νο? για να φορτιστε? πλ?ρω?. Και με την π?ροδο του χρ?νου, η μπαταρ?α αποφορτ?ζεται ?λο και περισσ?τερο - μ?χρι που δε λειτουργε? τ?ποτα πια.

Ξεχ?σατε του? καταναλωτ??: Ευτυχ??, αυτ? δε συμβα?νει πλ?ον στα σ?γχρονα αυτοκ?νητα, επειδ? τα περισσ?τερα διαθ?τουν αυτ?ματο σ?στημα που απενεργοποιε? τα φ?τα και ?λλου? καταναλωτ?? ρε?ματο?, ?ταν η αν?φλεξη ε?ναι απενεργοποιημ?νη. Διαφορετικ?, αν δεν απενεργοποι?σετε του? προβολε?? κατ? τη δι?ρκεια τη? ν?χτα?, η μπαταρ?α μπορε? να παραλ?σει. Επ?ση?, αν λειτουργε?τε του? καταναλωτ?? με την αν?φλεξη ενεργοποιημ?νη (π.χ. το ραδι?φωνο κατ? τον καθαρισμ? του αυτοκιν?του), διατρ?χετε τον κ?νδυνο εξ?ντληση? τη? εν?ργεια? τη? μπαταρ?α?.

Χαμηλ? χωρητικ?τητα: Αν οι μπαταρ?ε? δεν ε?ναι πλ?ρω? φορτισμ?νε?, εναποτ?θενται στι? πλ?κε? τη? μπαταρ?α? θειικο? κρ?σταλλοι λ?γω τη? χαμηλ?? τ?ση?. Αποτ?λεσμα: η χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α? μει?νεται. Αν η μπαταρ?α δεν ε?ναι πλ?ρω? φορτισμ?νη για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα (π.χ. σε πολλ?? διαδρομ?? μικρ?? απ?σταση?), η εναπ?θεση θε?ου στι? πλ?κε? δεν μπορε? να αντιστραφε?. ?τσι, η χωρητικ?τητα συνεχ?ζει να μει?νεται μ?χρι η μπαταρ?α να... πεθ?νει.Διαρρο? ρε?ματο?: Αν οι επαφ?? τη? μπαταρ?α? ε?ναι βρ?μικε?, το ρε?μα, που διαρρ?ει μπορε? να ε?ναι η αιτ?α τη? σταδιακ?? αποφ?ρτιση? τη? μπαταρ?α?.

Κρ?ο: Οι ψυχρ?? θερμοκρασ?ε? επηρε?ζουν επιπλ?ον την μπαταρ?α του αυτοκιν?του. Γι αυτ?ν το λ?γο οι δυσλειτουργ?ε? ξεκινο?ν κυρ?ω? το χειμ?να. Σε δροσερ?? θερμοκρασ?ε?, η μπαταρ?α χ?νει εν?ργεια, εν? ο κινητ?ρα? χρει?ζεται περισσ?τερη ισχ? για να ξεκιν?σει να λειτουργε?. Οι πρ?σθετοι καταναλωτ?? ρε?ματο?, που χρησιμοποιο?νται το χειμ?να (π.χ. θ?ρμανση καθισμ?των, θ?ρμανση του τιμονιο?), ε?ναι επ?ση? μια επιβ?ρυνση. Αν η μπαταρ?α του αυτοκιν?του ε?ναι ?δη κακομεταχειρισμ?νη, στο κρ?ο ακολουθε? συχν? η πλ?ρη? ?αποτυχ?α?.

?λλε? αιτ?ε?: Η αιτ?α μια? ελαττωματικ?? μπαταρ?α? δεν πρ?πει π?ντα να ε?ναι η ?δια η μπαταρ?α. Αν το δυναμ? ?χει πρ?βλημα, η μπαταρ?α δεν φορτ?ζεται πλ?ον. Β?βαια, το αποτ?λεσμα ε?ναι το ?διο, καθ?? το αυτοκ?νητο δεν ξεκιν? πια. Μπορε?τε συν?θω? να πε?τε ?τι το δυναμ? ε?ναι η αιτ?α τη? βλ?βη? απ? το γεγον?? ?τι η λυχν?α ελ?γχου φ?ρτιση? αναβοσβ?νει στο cockpit.Η μπαταρ?α δε λειτουργε? - τι μπορ? να κ?νω;
Υποβοηθο?μενη εκκ?νηση: Αν ο κινητ?ρα? του αυτοκιν?του δεν τ?θεται πια σε λειτουργ?α, μπορε?τε να βοηθ?σετε την μπαταρ?α να ?π?ρει τα π?νω τη??. Αλλ? δε θα πρ?πει να καλ?σετε ?μεσα την ακριβ? οδικ? βο?θεια. ?λο και κ?ποιο? θα βρεθε? εκε? γ?ρω. Μη διστ?σετε να του ζητ?σετε βο?θεια. Με αυτ?ν τον τρ?πο δε θα εξοικονομε?σετε μ?νο τον ενοχλητικ? χρ?νο αναμον?? για την οδικ? βο?θεια, αλλ? και χρ?ματα.

Φ?ρτιση τη? μπαταρ?α?: Αν δε σα? πι?ζει ο χρ?νο?, η μπαταρ?α του αυτοκιν?του μπορε? να συνδεθε? σε φορτιστ? και να φορτιστε?. Αν η μπαταρ?α δεν ε?ναι τελε?ω? αποφορτισμ?νη - δηλ. ο κινητ?ρα? εξακολουθε? να εκκινε?, αλλ? τα πρ?τα σημ?δια (π.χ. τρεμοπα?ζουν οι προβολε??) υποδεικν?ουν το σ?ντομο... θ?νατο τη? μπαταρ?α? - μια μακρ?τερη διαδρομ? εκτ?? π?λη? μπορε? να επαναφορτ?σει την μπαταρ?α.

Σπρ?ξιμο: Αν η μπαταρ?α εξακολουθε? να ?χει υπολειπ?μενη τ?ση και πρ?κειται για ?να αυτοκ?νητο με χειροκ?νητο κιβ?τιο ταχυτ?των, μπορε?τε να δοκιμ?σετε να το σπρ?ξετε. Επιλ?ξτε τη δε?τερη ταχ?τητα, πι?στε τελε?ω? το συμπλ?κτη και αφ?στε τον -ξαφνικ?- να αν?βει. Αν ο κινητ?ρα? εξακολουθε? να μην πα?ρνει μπροστ?, μην προσπαθ?σετε ξαν?, διαφορετικ? υπ?ρχει κ?νδυνο? ζημι?ν στον καταλ?τη.

Π?? μπορε?τε να αποτρ?ψετε την αστοχ?α;
Ειδικ? ?σοι κ?νουν συχν? μικρ?? αποστ?σει?, πρ?πει να συνδ?ουν τακτικ? την μπαταρ?α του αυτοκιν?του του? με ?να φορτιστ?. Εναλλακτικ?, μπορε?τε να διαν?σετε μια μακρ?τερη διαδρομ? για επαναφ?ρτιση. Η οδ?γηση, ?μω?, θα πρ?πει να διαρκ?σει τουλ?χιστον 30 λεπτ?. Προκειμ?νου να μην επιβαρ?νεται χωρ?? λ?γο η μπαταρ?α, θα ?πρεπε στι? μικρ?? αποστ?σει? να αποφε?γονται ισχυρο? καταναλωτ??, ?πω? τα θερμαιν?μενα καθ?σματα ? το θερμαιν?μενο π?σω παρμπρ?ζ. Ακ?μα ?να σημαντικ? σημε?ο ε?ναι να διατηρε?τε την μπαταρ?α καθαρ?, ?στε να αποφε?γετε τι? διαρρο?? ρε?ματο?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频