Ποιοι παρ?γοντε? φθε?ρουν τα Ελαστικ? σου?

Διαβ?στηκε απ? 12502 αναγν?στε? - 23/10/2020

?σα ηλεκτρονικ? συστ?ματα και να ?χει ?να αυτοκ?νητο, μ?νο τα λ?στιχα ?ρχονται σε επαφ? με τον δρ?μο. Αν η κατ?σταση του? δεν ε?ναι καλ? ?λα τα υπ?λοιπα ε?ναι ?χρηστα. Δε?τε παρακ?τω τι φθε?ρει πιο πολ? τα λ?στιχα σου.

 
 
Η οδικ? βο?θεια καλε?ται πολλ?? φορ?? για να αλλ?ξει ?να σκασμ?νο λ?στιχο, υπολογ?ζεται πω? 3 εκατομμ?ρια οδηγο? αντιμετωπ?ζουν αυτ? το ?πρ?βλημα? κ?θε χρ?νο. Μ?πω? ε?στε και εσε?? ?να? απ? αυτο???
?
Αιτ?ε?
Οι αιτ?ε? ε?ναι πολλ??, σταδιακ? απ?λεια α?ρα, λανθασμ?νη π?εση, πολ? παλι? ελαστικ?, καρφι? στο δρ?μο ακ?μα και η λ?θο? κατανομ? β?ρου? μπορε? να μα? οδηγ?σει αργ? ? γρ?γορα στην ρεζ?ρβα. Β?βαια π?ντα πρ?πει να υπολογ?ζουμε και τον παρ?γοντα τ?χη… στην προκειμ?νη περ?πτωση κακ? τ?χη. Σ?γουρα ε?ναι ενοχλητικ? σε κ?θε περ?πτωση!Στι? πιο σημαντικ?? ερωτ?σει? κλ?θηκε να απαντ?σει ο ειδικ?? για θ?ματα ελαστικ?ν.?Πω? εμφαν?ζονται οι βλ?βε?, πω? μπορο?ν να αποφευχθο?ν, τι κινδ?νου? κρ?βουν; Οι πρ?κε? και τα καρφι? ε?ναι οι κυρι?τεροι λ?γοι που μα? οδηγο?ν στο βουλκανιζατ?ρ.? Το κ?στο? αυτ?? τη? επισκευ?? δεν ε?ναι μεγ?λο (υπολογ?ζετε 5-10 ευρ?), η ταλαιπωρ?α ε?ναι ?μω? μεγαλ?τερη.?Αν η ζημι? ?χει επηρε?σει και την ζ?ντα τ?τε το κ?στο? σ?γουρα αυξ?νεται.

Η ευθ?νη του οδηγο?
Σ?γουρα δεν πρ?πει να τα ρ?χνουμε ?λα σε δεισιδαιμον?ε? και στην κακ? τ?χη.? Μ?α απ? τι? συνηθ?στερε? αιτ?ε? τη? βλ?βη? ε?ναι η απρ?σεκτη οδ?γηση και η ?λλειψη συντ?ρηση?. Λακκο?βε?, κρ?σπεδα ? ?λλα εμπ?δια ε?ναι ικαν? να καταστρ?ψουν τον εσωτερικ? σκελετ? του ελαστικο? ακ?μα και να δημιουργ?σουν το γνωστ? καρο?μπαλο που υποδηλ?νει μεγ?λη παραμ?ρφωση του ελαστικο?.Αν π?σουμε με μεγ?λη ταχ?τητα σε μια λακκο?βα με κρ?α ελαστικ? τα αποτελ?σματα μπορε? να ε?ναι καταστροφικ? και ε?ναι πο? πιθαν? να οδηγ?σει σε σκ?σιμο του ελαστικο?, ?σω? ?και σε κ?ποιο σοβαρ? ατ?χημα. Ακ?μα και οι μικρ?? αποστ?σει? μπορε? να φθε?ρουν γρηγορ?τερα τα ελαστικ? μα?.

Μια ακ?μα απειλ? για τα ελαστικ? μα? ε?ναι οι λ?θο? πι?σει?. Η πολ? χαμηλ? ? πολ? υψηλ? π?εση? ?κτο? απ? πρ?ωρη φθορ? των ελαστικ?ν ?χουν και πιο επικ?νδυνε? παρεν?ργειε? ?πω? η μεγ?λη απ?λεια πρ?σφυση? και η α?ξηση τη? καταν?λωση?. Πολ? ε?κολα μπορε? η πρωιν? υγρασ?α να μα? βγ?λει απ? τον δρ?μο και να βρεθο?με σε δ?σκολε? καταστ?σει?.Π?σο να τα κρατ?σω
Το π?χο? του π?λματο? ε?ναι ?να? απ? του? σημαντικ?τερου? παρ?γοντε? που επηρε?ζει την οδικ? συμπεριφορ? του αυτοκιν?του μα?. Ελ?χιστο π?χο? π?λματο? ε?ναι τα 3 χλστ για τα θεριν? ελαστικ? και τα 4 για τα χειμεριν?. Οποιαδ?ποτε τιμ? κ?τω απ? αυτ?? εγκυμονε? κινδ?νου?.
Τα παπο?τσια του αυτοκιν?του μα?? δεν πρ?πει να τα φορ?με για π?νω απ? 5 χρ?νια. ¨?χουν πλ?ον ξεραθε?, σκληρ?νει και δεν ε?ναι πια… ελαστικ?.? ?να? τετραψ?φιο? αριθμ?? στο προφ?λ των ελαστικ?ν υποδηλ?νει την ημερομην?α παραγωγ??. Οι δυο πρ?τοι αριθμο? αφορο?ν την εβδομ?δα και οι δυο τελευτα?οι την χρονι?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频