22 φωτογραφ?ε? ?

MEGA TEST: 50 Ελαστικ? για οδηγικ? απ?λαυση

Διαβ?στηκε απ? 109688 αναγν?στε? - 27/11/2020

Ε?ναι απαρα?τητα τα ελαστικ? απ? αναγνωρισμ?νε? μ?ρκε?, ? αρκο?ν τα ?φθηνο? κ?στου? κομμ?τια?? Υπ?ρχει τελικ?, διαφορ? στα ποιοτικ? του? χαρακτηριστικ?? Δε?τε τη δοκιμ?-γ?γα? με 50 ελαστικ?.

 
 
Για τη συγκεκριμ?νη δοκιμ? συγκεντρ?σαμε 50 θεριν? ελαστικ? με σπορ χαρακτ?ρα και ?μφαση στην οδηγικ? απ?λαυση και την ασφ?λεια. Στ?χο? ε?ναι να δο?με μ?σα απ? δ?σκολε? ασκ?σει?, ποιο ε?ναι το πιο ολοκληρωμ?νο.?
Η αγορ? των ελαστικ?ν βρ?σκεται σε ?νθιση το τελευτα?ο δι?στημα, καθ?? ?λο και περισσ?τερε? ν?ε? μ?ρκε? εμφαν?ζονται στην αγορ?, προσφ?ροντα? μα? πλ?θο? επιλογ?ν, αλλ? και τιμ??. Οι αυξημ?νε? ποσ?τητε? και τα απο?λητα ακ?μη προ??ντα τη? περασμ?νη? χρονι??, πι?ζουν τι? τιμ?? προ? ?φελο? μα?, αφο? μπορο?με?να επωφεληθο?με απ? αυτ?ν την κατ?σταση, για πιο ?ξυπνε? και συμφ?ρουσε? αγορ??.
Σε κ?θε περ?πτωση, αυτ? ε?ναι μια πολ? καλ? περ?οδο? για ?ρευνα αγορ?? και συγκρ?σει? τ?μων και υπηρεσι?ν, γι αυτ??σα? συμβουλε?ουμε το εξ??:
Κ?ντε ερωτ?σει? στου? εμπ?ρου? ελαστικ?ν ? ακ?μα και σε ?σου? τα εμπορε?ονται στο internet.
Μ?θετε, σχετικ? με την τελικ? τιμ? αγορ?? του?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? τοποθ?τηση? και τη? ζυγοστ?θμιση?, γιατ? ακριβ?? αυτ?? οι λεπτομ?ρειε? και οι παροχ?? των εν λ?γω υπηρεσι?ν κ?νουν τη διαφορ? σε ?,τι αφορ? το κ?στο?.Πω? ?γινε το Test Αξιολ?γηση? Ελαστικ?ν
Με βασικ? μα? προσ?γγιση να μην κ?νουμε καμ?α παραχ?ρηση στον τομ?α τη? ασφ?λεια?, ξεκιν?με να αξιολογ?σουμε 50 ελαστικ? τη? αγορ??. Πρ?το β?μα, ?πω? π?ντα, ο αποδεδειγμ?νο? ?λεγχο? ασφαλε?α?. Β?λαμε τα 50 ελαστικ? αρχικ?, σε ?να μεγ?λο test φρεναρ?σματο? σε μ?α πολ? μεγ?λη π?στα στο β?ρειο τμ?μα τη? Γερμαν?α?. Στα φρεναρ?σματα ?κτακτη? αν?γκη? (100-0 km/h) σε βρεγμ?νη και στεγν? π?στα ?πρεπε τα ελαστικ? να αποδε?ξουν τα περιθ?ρια ασφ?λεια? που παρ?χουν. Μ?νο τα 20 καλ?τερα προκρ?θηκαν για τι? υπ?λοιπε? διαδικασ?ε?, που προσομοι?νουν συνθ?κε? δυναμικ?? οδ?γηση?, αντοχ??, εξοικον?μηση? καυσ?μου, θορυβο? αλλ? και κ?στου?.Ο ?λεγχο? ασφαλε?α? μα?, στον οπο?ον οπο?ο μετρ?ται με ακρ?βεια η απ?σταση ακινητοπο?ηση? σε βρεγμ?νη και στεγν? ?σφαλτο για κ?θε ?να απ? τα 50 υποψ?φια ελαστικ?, ξεχωρ?ζει την ??ρα απ? το σιτ?ρι?. Αν?μεσα στα κορυφα?α 20 ελαστικ? βρ?σκονται, εκτ?? απ? του? ακριβο??, premium κατασκευαστ?? και πολλ? προ??ντα απ? προσιτ?? και λιγ?τερο γνωστ?? μ?ρκε?. Για πρ?τη φορ? ?φτασαν στον ?τελικ?? τα νε? προ??ντα των Laufenn και Zeetex. Β?βαια, ?,τι λ?μπει, δεν ε?ναι χρυσ??: Τ?σσερα, πολλ? υποσχ?μενα σετ ελαστικ?ν... υποτιμ?θηκαν εξαιτ?α? των κακ?ν επιδ?σε?ν του? στα τελευτα?α μ?τρα τη? δοκιμ?? του? σε αυτ? το test.?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频