10 φωτογραφ?ε? ?

TEST: Ε?ναι καλ?τερα τα μεγαλ?τερα και φαρδ?τερα ελαστικ??

Διαβ?στηκε απ? 32549 αναγν?στε? - 30/12/2020

Τα μεγ?λου μεγ?θου? ελαστικ? δε?χνουν κομψ? και ε?ναι σε θ?ση να διαφοροποι?σουν σε σημαντικ? βαθμ? την οδικ? συμπεριφορ? του αυτοκιν?του. Τι κερδ?ζει? και τι χ?νει? με την τοποθ?τηση μεγαλ?τερη? ζ?ντα? και ελαστικο?, στο αυτοκ?νητο σου? Το Test τη? AUTO BILD δ?νει τι? απαντ?σει?.

 
 

Τα φαρδι? ελαστικ? ε?ναι εδ? και πολλ? χρ?νια ?να θ?μα, που απασχολε? του? περισσ?τερου? ιδιοκτ?τε? αυτοκιν?των. Φυσικ?, απασχολε? περισσ?τερο του? πιο ν?ου? οδηγο??, οι οπο?οι θεωρο?ν πω? με τα ογκ?δη ελαστικ? το αυτοκ?νητ? του?, εκτ?? του ?τι θα ε?ναι πιο ικαν?, δε?χνει και δυναμικ?τερο, κ?τι που ταυτ?χρονα σημα?νει πω? ε?ναι και οι... ?διοι πιο δυναμικο?, πιο μυ?δει? σε σχ?ση με του? οδηγο?? των αυτοκιν?των, που εφοδι?ζονται με ελαστικ? φυσιολογικο? μεγ?θου?.Αρχικ??λοιπ?ν, η α?ξηση του μεγ?θου? των ελαστικ?ν, που εφοδ?αζαν το αυτοκ?νητο, γιν?ταν με σκοπ? την βελτ?ωση τη? συμπεριφορ?? του. Γιατ? με τα φαρδι? ελαστικ?, τα καυτ? σπορ μοντ?λα μπορο?σαν να κινο?νται πιο γρ?γορα στι? στροφ??, εν???ποιο? ?ταν επ?ση? φ?λο? του μηχανοκ?νητου αθλητισμο?, σαφ?? και ενθουσιαζ?ταν με τα μεγ?λου μεγ?θου? ελαστικ?. Στι? αρχ?? τη? δεκαετ?α? του 1970 στην Ευρ?πη ?ταν στη μ?δα οι αγωνιστικ?? εκδ?σει? των Opel Manta και BMW Σειρ?? 3 εκε?νη? τη? εποχ??, μοντ?λα που ?δ?νειζαν? πολλ?? λεπτομ?ρειε? τη? εμφ?νισ?? του?, ?πω? αυτοκ?λλητε? λωρ?δε?, πρ?σθετου? προβολε?? και?β?βαια, φαρδι? ελαστικ? στα ?καθημεριν?? αυτοκ?νητα. Φα?νεται?λοιπ?ν, πω? αυτ? η μ?δα συνεχ?ζεται ακ?μα και στι? μ?ρε? μα?, καθ?? π?ρα πολ? λ?γα αυτοκ?νητα κυκλοφορο?ν σ?μερα με τα ελαστικ?, που ?φορο?σαν? ?ταν αγορ?στηκαν.

?δη απ? τι? τελευτα?ε? δεκαετ?ε? του περασμ?νου αι?να, πολλο? οδηγο? θε?ρησαν του? υπερβολικο?? συνδυασμο?? ζ?ντα?-ελαστικο?... status symbol. Απ? την ?λλη πλευρ?, ?μω?, βρ?θηκε η τεχνολογ?α των σ?γχρονων αυτοκιν?των, η οπο?α απαιτε? δικαιολογημ?να?μεγαλ?τερου? τροχο??. Τα αυτοκ?νητα γ?νονται ?λο και πιο βαρι? και εφοδι?ζονται με ?λο και πιο ισχυρο?? κινητ?ρε?, υποστηρ?ζει ο Tjeerd Buijinck, επικεφαλ?? μηχανικ?? δοκιμ?ν τη? εταιρε?α? παραγωγ?? ελαστικ?ν Apollo-Vredestein, και ολοκληρ?νει την ?ποψ? του ω? εξ??: ?Προκειμ?νου?λοιπ?ν, αυτ? τα αυτοκ?νητα να περνο?ν με ασφ?λεια απ? τη στροφ?, χρει?ζονται απλ?? μ?α μεγαλ?τερη επιφ?νεια επαφ??.?

Α? δο?με παρακ?τω, τα αποτελ?σματα του Test ελαστικ?ν μεγαλ?τερη? δι?σταση? απ? τι? εργοστασιακ??.?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频