19 φωτογραφ?ε? ?

Test ελαστικ?ν All Weather: Δοκιμ?ζουμε 32 ελαστικ?

Διαβ?στηκε απ? 36060 αναγν?στε? - 31/12/2020

Δοκιμ?ζουμε και συγκρ?νουμε σε πραγματικ?? συνθ?κε? 32 μοντ?λα ελαστικ?ν All weather με δι?σταση 205/55 R 16. Ποια ξεχ?ρισαν και δι?πρεψαν στην πιο δ?σκολη κατηγορ?α ελαστικ?ν.

 
 
Τα ελαστικ? ?All Weather? διαρκ?? κερδ?ζουν την εμπιστοσ?νη του αγοραστικο? κοινο? και γ?νονται περισσ?τερο δημοφιλ? στι? περισσ?τερε? κατηγορ?ε? αυτοκιν?των. Εμφαν?στηκαν για πρ?τη φορ? πριν απ? 40 χρ?νια ω? μ?α ασφαλ?? αλλ? και προσιτ? οικονομικ? επιλογ?. Ειδικ? στην Γερμαν?α, το 2019 σημει?θηκε α?ξηση ζ?τηση? τη? τ?ξεω? του 20%. Στην Ελλ?δα η συντριπτικ? πλειοψηφ?α των οδηγ?ν χρησιμοποιο?ν All Weather ελαστικ?, ?τσι αποκτ? ιδια?τερο ενδιαφ?ρον το παρακ?τω συγκριτικ?.
?
Ο λ?γο?, προφαν?? το πλεον?κτημ? που δ?νεται απ? την ονομασ?α του?: δεν αναγκαζ?μαστε αν? εξ?μηνο να αντικαθιστο?με τα θεριν? με τα χιονολ?στιχα, ο?τε πρ?πει να κ?νουμε συχν? ?επισκ?ψει?? στο συνεργε?ο. Ποιο? δεν θ?λει να γλιτ?νει χρ?ματα (π.χ. για αντικατ?σταση ? αποθ?κευση ελαστικ?ν) χωρ?? καμ?α ?κπτωση στην ασφ?λει? του; Ειδικ? για ?σου? ?χουν αυτοκ?νητο με ?μεσο σ?στημα ελ?γχου π?εση? ελαστικ?ν (direct TPMS) με ενσωματωμ?νου? στο εσωτερικ? χε?λο? των ελαστικ?ν αισθητ?ρε?, το κ?στο? ανεβα?νει στα ?ψη, αν χρει?ζεται να αλλ?ζουν συχν? λ?στιχα.
?
Στι? προδιαγραφ?? του?, σε ?λα αναφ?ρεται ?τι ε?ναι ασφαλ? και κατ?λληλα σε καθεμι? απ? τι? τ?σσερι? εποχ??. Π?ντα, ωστ?σο, υπ?ρχουν εκε?να τα ελαστικ? που θα ξεχωρ?ζουν για την ποι?τητ? του? σε κ?θε καιρικ? συνθ?κη, προσαρμοζ?μενα απ?λυτα στην ?συστατικ? επιστολ?? που τα συνοδε?ει. Προσ?ξτε ?μω?. Δεν σημα?νει ?τι κ?θε ελαστικ? με το τυπικ? σ?μβολο all season σημα?νει ?τι ?χει απ?δοση ?All Weather?.
?
Για να καταλ?βουμε ποιο σετ πραγματικ? ε?ναι value for money επιλογ? πρ?πει να τεστ?ρουμε τι? δυνατ?τητ?? του εκε? που ε?ναι η θ?ση του, στου? δρ?μου?. Η Auto Bild δοκιμ?ζει συνολικ? 32 σετ ελαστικ?ν και μα? πληροφορε? για ?σα πρ?πει να γνωρ?ζουμε.
?
Στην δοκιμ? αξιολογ?θηκαν ελαστικ? διαστ?σεων 205/55 R 16. Η πρ?τη δοκιμασ?α αφορο?σε το φρεν?ρισμα πανικο? (ακινητοπο?ηση?) απ? τα 100 χλμ/?ρα τ?σο σε? βρεγμ?νο ?σο και σε στεγν? οδ?στρωμα. Απ? αυτ? την δοκιμασ?α π?ρασαν μ?λι? τα κορυφα?α 14. Τα υπ?λοιπα λ?γω τη? μεγ?λη? απ?σταση? ακινητοπο?ηση? που χρει?στηκαν ?τα απορρ?ψαμε απ? την συν?χεια του test. Την καλ?τερη επ?δοση στην πρ?τη δοκιμασ?α την π?τυχε η Bridgestone με το Weather Control A005 Evo (94 V). ?

Ω? γενικ? συμβουλ?, καλ? θα ε?ναι να μην προτιμ?σετε ελαστικ? με συνολικ? απ?σταση ακινητοπο?ηση? ?νω των 100 μ?τρων.
?
Η τελικ? διαδικασ?α για τα κορυφα?α σε απ?δοση ελαστικ? περιλ?μβανε περαιτ?ρω δοκιμ?? σε ?λλε? καιρικ?? συνθ?κε?, ?πω? η αποτελεσματικ?τητ? του? σε χι?νι και π?γο. Τι? δοκιμ?? των τριβ?ν σε συνολικ?? αποστ?σει? ?νω των 12.000 χιλιομ?τρων πραγματοπο?ησαν οι μηχανικο? τη? IFV.
?
O νικητ?? του συγκριτικο? ε?ναι το? ?Goodyear Vector 4Seasons Gen-3?, κ?τοχο? και του βραβε?ου EcoMaster 2020.??


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频