11 φωτογραφ?ε? ?

Test χειμεριν?ν ελαστικ?ν SUV: 225/55/17

Διαβ?στηκε απ? 23801 αναγν?στε? - 29/12/2020

Συγκρ?νουμε δ?κα σετ χειμεριν?ν ελαστικ?ν για μικρ? και μικρομεσα?α SUV, τα οπο?α δοκιμ?στηκαν στο χι?νι και στον π?γο, τ?σο σε στεγν? ?σο και σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα!

 
 
?ποιο? αγορ?ζει φθην? προ??ντα, τελικ? καταλ?γει να ψων?ζει δ?ο φορ??. Αυτ? ε?ναι κ?τι που επαληθε?εται συχν? με μεγ?λη συχν?τητα, αλλ? δ?σκολα μπορε? να εφαρμοστε? κατ? την αγορ? ελαστικ?ν. Γιατ?, παρ? τη μεγ?λη απογο?τευση, που νι?θει ο οδηγ?? ?πειτα απ? τα πρ?τα 100 χιλι?μετρα, τα φθην? ελαστικ? συν?θω? μ?νουν τελικ? στο αυτοκ?νητο για τα επ?μενα χρ?νια. Ποιο? θα απ?ρριπτε, ?λλωστε, ν?α ελαστικ? αμ?σω?, προκειμ?νου να επιτ?χει καλ?τερη ποι?τητα με ακ?μα περισσ?τερα χρ?ματα; Κανε?? δεν το κ?νει αυτ?. Και γι αυτ? το λ?γο, οι δοκιμ?? των ελαστικ?ν ε?ναι τ?σο σημαντικ??. Στη δικ? μα? δοκιμ? χειμεριν?ν ελαστικ?ν θα δε?τε ?τι μπορε?τε να εξοικονομ?σετε ?να αξιοσ?βαστο ποσ? π.χ. 385 ευρ? ? ?να απ?στευτο ποσοστ? τη? τ?ξη? του 63% σε ?να σετ χειμεριν?ν ελαστικ?ν, αγορ?ζοντ?? τα απ? την ?γνωστη εταιρε?α Duraturn αντ? των ακριβ?ν ελαστικ?ν τη? Michelin. Θα καταλ?βετε επ?ση?, ?μω?, ?τι στο τ?λο? μπορε? να μην ε?ναι τ?σο καλ? ιδ?α να επενδ?σετε σε ?να τ?σο φθην? ελαστικ?.

Φθην? ελαστικ? με μεγ?λε? αποστ?σει? ακινητοπο?ηση? στο βρεγμ?νο
Τα δελεαστικ? απ? πλευρ?? κ?στου? χειμεριν? ελαστικ? τη? Duraturn ε?ναι μεν πειστικ? στο χι?νι, ωστ?σο η απ?σταση ακινητοπο?ηση? απ? τα 100 km/h επεκτε?νεται σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα στα φαινομενικ? ατελε?ωτα 58,5 μ?τρα. Συμπερασματικ?, το φθην? ελαστικ? παρ?χει απλ?? πολ? λ?γη πρ?σφυση στο βρεγμ?νο οδ?στρωμα, που ακ?μα και το -ω? γνωστ?ν- καλ? ABS τη? BMW X1 τη? δοκιμ?? μα? δ?σκολα μπορε? να τα καταφ?ρει. Σε σ?γκριση με το καλ?τερο χειμεριν? ελαστικ? σε αυτ?ν τη δοκιμασ?α, το Bridgestone, η απ?σταση ακινητοπο?ηση? του Duraturn ε?ναι μεγαλ?τερη κατ? 15,1 μ?τρα - ? κατ? π?νω απ? τρ?α μ?κη εν?? συνηθισμ?νου αυτοκιν?του. Με ?λλα λ?για, αν υποχρεωθε?τε να φρεν?ρετε ξαφνικ? στο τ?λο? τη? ουρ?? μια? κυκλοφοριακ?? συμφ?ρηση?, με τα φθην? ελαστικ? θα συντρ?ψετε το π?σω μ?ρο? του οχ?ματο? μπροστ? σα? με ταχ?τητα μεγαλ?τερη απ? 50 km/h, με συν?πεια τον εκνευρισμ?, καθ?? και την απ?λεια χρ?νου, αλλ? και χρημ?των - δε θ?λουμε καν να σκεφτο?με κ?τι χειρ?τερο. Φυσικ?, τ?ποτε απ? ?λα αυτ? δε θα ε?χε συμβε? με ελαστικ? καλ?? ποι?τητα?, επειδ? με αυτ?, το ?διο αυτοκ?νητο θα σταματο?σε εγκα?ρω?. Επομ?νω?, επενδ?στε ?μεσα σε κατ?λληλα ελαστικ?.

Τα Goodyear, Bridgestone, Michelin και Vredestein ε?ναι υποδειγματικ?
Τα προ??ντα των Goodyear, Bridgestone, Michelin και Vredestein ?ταν οι νικητ?? στι? φετιν?? δοκιμ?? ελαστικ?ν. Κ?θε σετ ελαστικ?ν του? κοστ?ζει στη Γερμαν?α μεταξ? 615 ευρ? (Michelin) και 500 ευρ? (Vredestein), αλλ? αξ?ζουν τα λεφτ? του?. ?χι μ?νο στο χι?νι, αφο? και τα φθην? Duraturn και Syron ε?ναι επ?ση? πειστικ?, αλλ? ειδικ?τερα σε γεωγραφικ? πλ?τη, ?που ο χειμ?να? δεν αποτελε?ται μ?νο απ? χι?νι και π?γο, ?πω? και απ? πολλ?? μ?ρε? με βροχ? ? λιωμ?νο χι?νι και επομ?νω? αποτελε? επ?ση? υγρ? επιφ?νεια. Και, στη συν?χεια, η… ?ρα ξεχωρ?ζει απ? το στ?ρι. Εξακολουθε? να μην ε?ναι ε?κολο για του? κατασκευαστ?? ελαστικ?ν να βρουν ?να μ?γμα, που συνδυ?ζει την καλ? πρ?σφυση στο χι?νι με την καλ? πρ?σφυση στο βρεγμ?νο. Π?ντω?, και οι ν?οι κατασκευαστ?? απ? την ?πω Ανατολ? ?χουν να μ?θουν πολλ? ν?α πρ?γματα. Αυτ? φα?νεται απ? το παρ?δειγμα τη? μ?ρκα? Maxxis του γ?γαντα στον τομ?α των ελαστικ?ν απ? την Τα?β?ν, Cheng Shin: Με 385 ευρ? (στη Γερμαν?α) αν? σετ ελαστικ?ν δεν ε?ναι πολ? πιο ακριβ? σε σχ?ση με ?λα τα υπ?λοιπα "no name" προ??ντα, αλλ? ε?ναι τ?σο καλ?τερο, που στο τ?λο? καταφ?ρνει να κριθε? στη συνολικ? βαθμολογ?α ?ικανοποιητικ??.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频