Το απ?λυτο Test Ελαστικ?ν ?All weather?

Διαβ?στηκε απ? 84595 αναγν?στε? - 23/9/2020

Δε χρει?ζεται να τα αλλ?ξετε ποτ? ξαν?! Τα all weather ελαστικ? κ?νουν τη ζω? πιο ε?κολη. Ε?ναι, ?μω?, και πραγματικ? ασφαλ?; 31 προ??ντα, που ε?ναι ικαν? για ?λα, στο check ασφαλε?α?.

 
 
Τα all wheather ελαστικ? βρ?σκονται, ?πω? και παλι?τερα, στη μ?δα. Μ?λιστα, το εμπ?ριο υπολογ?ζει αυτ?ν τη χρονι? (στη Γερμαν?α) μια α?ξηση μεριδ?ου τη? τ?ξη? του 10%. Τα πλεονεκτ?ματα του ??να-για-?λα-ελαστικο?? ε?ναι σαφ?: Δεν απαιτε? την αλλαγ? του κ?θε ?ξι μ?νε?, αν?λογα με την εποχ?, απ? θεριν? σε χειμεριν? και το?μπαλιν, δε χρει?ζεται να κλε?νετε τα σχετικ? ραντεβο? με το βουλκανιζατ?ρ σα?, ο?τε να ψ?χνετε πο? θα αποθηκε?ετε αυτ?, που δε χρησιμοποιε?τε. Τα χρ?ματα, που εξοικονομε?τε, μπορε?τε να τα επενδ?σετε σε ?να σαββατοκ?ριακο ξεκο?ραση? και χαλ?ρωσ?? σα? χωρ?? το αυτοκ?νητο.
Μ?νει μ?νο το αποφασιστικ?? σημασ?α? ερ?τημα: Ε?μαι με τα all weather ελαστικ? το ?διο ασφαλ?? καθ οδ?ν, ?σο με τα θεριν? ? τα χειμεριν?;Προκειμ?νου να απαντ?σουμε σε αυτ?ν την ερ?τηση αρμοδ?ω?, κ?ναμε ?να check ασφαλε?α? μ?σα σε ?λε? τι? ζ?νε? του κλ?ματο?. Αρχικ?, λοιπ?ν, ?πρεπε τα 31 προ??ντα να τα καταφ?ρουν σε ?να test φρεναρ?σματο? σε βρεγμ?νη και στεγν? ?σφαλτο. Μ?νο τα δ?κα σετ ελαστικ?ν με τα μεγαλ?τερα αποθ?ματα ασφ?λεια? π?ραν την ευκαιρ?α να αποδε?ξουν τι? δυνατ?τητ?? του? και στι? χειμεριν?? συνθ?κε? του π?γου και του χιονιο?.

?πειτα απ? το επ?ση? σημαντικ? check, σχετικ? με το κ?στο? του?, στο τ?λο?, μπορε? να δοθε? με απ?λυτη σαφ?νεια μια απ?ντηση στο ερ?τημα για την ασφ?λεια, που παρ?χουν τα all weather ελαστικ?. ?λα τα γεγον?τα και τα αποτελ?σματα των δοκιμ?ν θα τα βρε?τε στι? ακ?λουθε? σελ?δε?.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频