7 φωτογραφ?ε? ?

Μπεκ ψεκασμο?: Χρ?σιμε? συμβουλ?? για κ?θε πρ?βλημα

Διαβ?στηκε απ? 1107 αναγν?στε? - 30/10/2020

Π?? γ?νεται ο ψεκασμ?? του καυσ?μου στο θ?λαμο κα?ση? του κινητ?ρα; Τι συνεπ?γεται μ?α δυσλειτουργ?α στα μπεκ; Τα ερωτ?ματα που τ?θηκαν και πολλ? ακ?μη πα?ρνουν απαντ?σει? και ξεκαθαρ?ζουν τα π?ντα σχετικ? με το σ?στημα ?γχυση? καυσ?μου.

 
 
Οι εγχυτ?ρε? καυσ?μου, γνωστο? και ω? μπεκ ? ακροφ?σια εγχ?σεων, ε?ναι εξαρτ?ματα που επιτελο?ν σημαντικ? ρ?λο στην λειτουργ?α εν?? αυτοκιν?του. Ουσιαστικ?, πρ?κειται για το τελευτα?ο τμ?μα του συστ?ματο? τροφοδοσ?α? του κινητ?ρα. Τα μπεκ δ?νουν στον κινητ?ρα τη σωστ? δ?ση καυσ?μου πριν απ? κ?θε κ?κλο κα?ση?. Ανεξ?ρτητα απ? το αν βρ?σκονται σε κινητ?ρα βενζ?νη? ? diesel, τα ακροφ?σια ψεκασμο? του καυσ?μου ε?ναι αρκετ? ευ?λωτα σε πιθαν?? φθορ??. Πριν ωστ?σο φτ?σουμε στο σημε?ο μ?α? ζημι??, απαρα?τητο ε?ναι να γνωρ?σουμε τα μπεκ και το ευρ?τερο πλα?σιο λειτουργ?α? του? με πιο λεπτομερ? τρ?πο.


?
Οφ?λη απ? την ?γχυση καυσ?μου
Στο παρελθ?ν τα μπεκ λειτουργο?σαν με μηχανικ? τρ?πο. Εκε?να τα εξαρτ?ματα ?χουν αντικατασταθε? την σ?γχρονη εποχ? απ? ηλεκτρονικ? ελεγχ?μενε? ηλεκτρομαγνητικ?? βαλβ?δε? που ?χουν γ?νει πραγματικ? ?ργανα ακριβε?α?.
?
Τα ακροφ?σια ε?ναι συνδεδεμ?να με ?λλα εξαρτ?ματα και αισθητ?ρε? που σχετ?ζονται με την κα?ση μ?σω τη? μον?δα? ελ?γχου κινητ?ρα (control system). Στα τ?λη τη? δεκαετ?α? του 1980, η ?γχυση βενζ?νη? αντικατ?στησε σε μεγ?λο βαθμ? το καρμπυρατ?ρ (εξαερωτ?ρα) επειδ? προσφ?ρει πολλ? πλεονεκτ?ματα. Η σημαντικ?τερη αναβ?θμιση σχετ?ζεται με την με?ωση τη? καταν?λωση? καυσ?μου, δι?τι σε σ?γκριση με τα σ?γχρονα συστ?ματα ψεκασμο?, τα καρμπυρατ?ρ κατ? κ?ποιο τρ?πο αποδ?δουν ω?... δοχε?α ποτ?σματο?, ε?ναι δηλαδ? αρκετ? μακρι? απ? τι? τεχνολογικ?? απαιτ?σει? και εξελ?ξει? ειδικ? ?σον αφορ? την ακρ?βεια. Επιπλ?ον, με την ?γχυση βενζ?νη? καθιερ?θηκε η χρ?ση ρυθμιζ?μενου καταλυτικο? μετατροπ?α και επομ?νω? η ευθ?νη για περιορισμ? εκπομπ?? ρ?πων και για καθαρ?τερα καυσα?ρια επιμερ?ζεται για πιο ικανοποιητικ? αποτελ?σματα.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频