7 φωτογραφ?ε? ?

Προβολε?? σε αυτοκ?νητα: ?λα ?σα πρ?πει να γνωρ?ζετε

Διαβ?στηκε απ? 1517 αναγν?στε? - 27/10/2020

Απ? του? λαμπτ?ρε? αλογ?νου, στου? προβολε?? LED και xenon, απ? τα θολωμ?να φ?τα σε συμβουλ?? σωστ?? ρ?θμιση? φωτισμο?. Ο απ?λυτο? οδηγ?? για του? προβολε?? εν?? αυτοκιν?του στα χ?ρια σα?.

 
 
Ο φωτισμ?? σε ?να αυτοκ?νητο ε?ναι μ?α... παρεξηγημ?νη κατ?σταση. Οι περισσ?τεροι ενδεχομ?νω? να ?θυμο?νται? την ?παρξ? του μετ? απ? ?να καμ?νο λαμπ?κι ? λ?γω του ?τι ?σπασε το προστατευτικ? περ?βλημα που ?χουν οι προβολε??. Αδιαμφισβ?τητα, πρ?κειται για δ?ο περιστατικ? τα οπο?α επηρε?ζουν σημαντικ? την ασφ?λεια τ?σο του δικο? μα? αυτοκιν?των ?σο και των ?λλων οδηγ?ν. Ε?ναι ο εξοπλισμ?? που μ?σω του οπο?ου φωτ?ζεται ο δρ?μο?, βλ?πουμε μπροστ? μα? σε συνθ?κε? περιορισμ?νη? ορατ?τητα? και παρ?λληλα διασφαλ?ζει ?τι ?λλοι οδηγο? μπορο?ν να δουν το αυτοκ?νητο εγκα?ρω?.
?
Για του? δ?ο παραπ?νω λ?γου? κρ?νεται επιτακτικ? αν?γκη η σωστ?, ενδεδειγμ?νη και συνεχ?? λειτουργ?α του?. Με την π?ροδο των χρ?νων, η τεχνολογ?α ?φερε στον χ?ρο τη? αυτοκ?νηση? αναβαθμισμ?να φωτιστικ? σ?ματα με ?ξτρα χρ?ωση, ?πω? λ?γου χ?ρη οι φωτειν?τεροι λαμπτ?ρε? xenon ? τα ιδια?τερα μακρ?? δι?ρκεια? φ?τα LED. Ποια πρ?πει να ε?ναι η προτ?μησ? μα? σε τ?τοιε? περιπτ?σει?, ποια η ουσιαστικ? διαφορ? των συγκεκριμ?νων επιλογ?ν και π?? τι? χρησιμοποιο?με. ?

Για ?σου? δεν γνωρ?ζουν. Το ξ?νον (ευγεν?? α?ριο) χρησιμοποιε?ται σε φωτειν?? επιγραφ??, στι? λ?μπε? ξ?νου οι οπο?ε? ?χουν μεγ?λη φωτειν?τητα, και ω? γενικ? αναισθητικ?.
?
Ποια η χρησιμ?τητα των προβολ?ων;Ξεκιν?ντα? την διαδικασ?α απ?ντηση? κ?θε απορ?α?, καλ? θα ε?ναι να εξηγ?σουμε με σαφ?νεια και λεπτομ?ρεια ποια ε?ναι η λειτουργ?α των προβολ?ων. Την σ?γχρονη εποχ?, οι προβολε?? δεν ?φ?ρονται? ω? απλ? φωτιστικ? σ?ματα ?ταν μπορο?ν να αναπαραστ?σουν κινο?μενα σχ?δια (light animations) και κ?θε ε?δου? σχ?μα. Το μοντ?ρνο design ?μω? ?ρχεται σε δε?τερη μο?ρα σε σχ?ση με τι? βασικ?? του? αποστολ??. Τον φωτισμ?-ειδοπο?ηση κατ? το παρκ?ρισμα, τα φ?τα χαμηλ?? δ?σμη? και τα αντ?στοιχα υψηλ?? δ?σμη?.
?
Τα περισσ?τερα σ?γχρονα αυτοκ?νητα διαθ?τουν LED φ?τα ημ?ρα?. Επιπροσθ?τω?, το φλα? αλλαγ?? κατε?θυνση? δεν ε?ναι πλ?ον εγκατεστημ?νο ξεχωριστ?, αλλ? συνιστ? μ?ρο? των κυρ?ω? προβολ?ων. Τα φ?τα ομ?χλη?, ε?ν υπ?ρχουν, εγκαθ?στανται ξεχωριστ? λ?γο πιο χαμηλ?. Οι προβολε?? παρ?χουν επιπλ?ον βο?θεια στον οδηγ? αν?λογα με τι? περιστ?σει?. Πιο συγκεκριμ?να, βρ?σκουμε τα προσαρμ?σιμα φ?τα μεγ?λη? σκ?λα? ? δυναμικ? φ?τα στροφ??. Μ?λιστα, σημαντικ?? πρ?σθετε? λειτουργ?ε? βο?θεια? του οδηγο? ?πω? το cruise control ? το Lane Keeping Assist εξαρτ?νται απ? την λειτουργ?α των προβολ?ων.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频