4 φωτογραφ?ε? ?

Θα αλλ?ξει ο Κορονο??? τα χρ?ματα των αυτοκιν?των?

Διαβ?στηκε απ? 10272 αναγν?στε? - 20/11/2020

Στη μετ? κορoνο?ο? εποχ? ?λα γ?νονται ?γχρωμα. Τα χρ?ματα βι?νουν μ?α αναγ?ννηση, πιστε?ουν οι ψυχολ?γοι αλλ? και οι σχεδιαστ??. Θα αλλ?ξουν τα διαθ?σιμα χρ?ματα των αυτοκιν?των μετα την πανδημ?α? Τι λ?νε οι ερευνητ???

 
 
Οι απαλ?? αποχρ?σει? κυριαρχο?ν εδ? και χρ?νια στι? επιλογ?? χρ?ματο? των αυτοκιν?των και εξαιτ?α? διαφορετικ?ν λ?γων ε?ναι πολ? επιτυχημ?νε?. Απ? τη μ?α, πολλ? απ? αυτ? τα χρ?ματα, δε διατ?θενται ?ναντι επιπλ?ον χρ?ωση?, κι απ? την ?λλη, οι ?μποροι αυτοκιν?των και οι υπ?λληλοι του? προτε?νουν στου? πελ?τε? του? τι? πιο πολλ?? φορ?? τα... ?χρωμα χρ?ματα, καθ?? τα αυτοκ?νητα, που θα επιστρ?ψουν στην ?κθεση, ?στε να πουληθο?ν εκ ν?ου ω? μεταχειρισμ?να, θα μεταπωληθο?ν πιο γρ?γορα.Β?βαια, η... θλ?ψη θα μπορο?σε σ?ντομα να τελει?σει, υποστηρ?ζει ο ψυχολ?γο? χρωμ?των Klausbernd Vollmar.??Σε τ?τοιε? περι?δου? κρ?ση? οι ?νθρωποι επιθυμο?ν τα λαμπερ? χρ?ματα?. Σ?μφωνα με τον κ. Vollmar, ιδια?τερα το κ?τρινο θα γ?νει και π?λι αγαπητ? χρ?μα, καθ?? δεν ?χει μ?νο θετικ? επ?δραση, ε?ναι επιπλ?ον το χρ?μα τη? καταν?ηση?. ??πειτα απ? την εμπειρ?α τη? απομ?νωση?, οι ?νθρωποι αναζητο?ν ?ντονα και π?λι την επικοινων?α.? ?τσι, το κ?τρινο, σε σ?γκριση με τα ?λλα χρ?ματα, δ?νει στο αυτοκ?νητο τη δυνατ?τητα να αναγνωρ?ζεται ταχ?τερα. Πιστε?ουμε επ?ση?, ?τι και το κ?κκινο ?ω? επιβεβαιωτικ? χρ?μα του α?ματο?? θα προστεθε? σ?ντομα στι? πιο αγαπητ?? επιλογ??. Π?ντω?, ε?ναι πολ? πιθαν? το πορτοκαλ? να αποτελ?σει μ?α εξα?ρεση, αφο? ?τα αντικε?μενα πορτοκαλ? χρ?ματο? στον πολιτισμ? μα? αποπν?ουν την εντ?πωση κ?τι του φθηνο?.?

Ο Mark Gutjahr, αρχισχεδιαστ?? στην εταιρε?α χημικ?ν προ??ντων BASF, βλ?πει ?τι βρ?σκεται στη μ?δα με πολλ? ?νταση το μπεζ, ??να χρ?μα, που για πολ? καιρ? περνο?σε απαρατ?ρητο?. Δεν πρ?κειται ?για ?να βαρετ?... κοτλ? μπεζ, αλλ? για μ?α απ? τι? πιο κομψ?? και ζεστ?? αποχρ?σει?.? Σ?μφωνα με τον Gutjahr, ?το χρ?μα εκφρ?ζει την αν?γκη για εγγ?τητα και ασφ?λεια, εν? δεν ε?ναι τυχα?ο ?τι γενικ?τερα αυξ?νεται η επιθυμ?α για ιδια?τερου? τ?νου? χρωμ?των. Το προ??ν "αυτοκ?νητο" γ?νεται ?λο και περισσ?τερο αντ?στοιχο τη? μεμονωμ?νη? προσωπικ?τητα?.? Σε κ?θε περ?πτωση, οι αυξημ?νε? δυνατ?τητε? επιλογ?? υπ?ρχουν, αφο? η BASF κ?νει λ?γο για συνολικ? 700 χρωματικο?? τ?νου?, που χρησιμοποιο?νται αυτ?ν τον καιρ?. Σκεφθε?τε πω? οι αποχρ?σει? του μπλε και του γκρι, που περνο?ν στη γραμμ? παραγωγ?? των αυτοκιν?των ε?ναι, αντ?στοιχα, 160 και 120!Ωστ?σο, οι κατασκευαστ?? ?επιτρ?πουν? να του? κοστ?ζουν αυτ? τα πειρ?ματα με τα χρ?ματα, ?πω? προκ?πτει απ? μια ματι? στην παλ?τα χρωμ?των του σ?γχρονου Golf. Μ?νο το θολ? γκρι Urano δεν κοστ?ζει κ?τι επιπλ?ον (και στην Ελλ?δα). Σημει?στε πω? το 1974 τα πρ?γματα ?ταν κατ? πολ? διαφορετικ?: Τ?τε, το Golf πρ?τη? γενι?? ?ταν διαθ?σιμο χωρ?? επιπλ?ον χρ?ωση σε 5 βασικ? χρ?ματα. Σ?μερα το κ?τρινο Lime (μεταλλικ?), με το οπο?ο το VW Golf VIII ?κανε την παγκ?σμια πρεμι?ρα του το 2019, κοστ?ζει στην Ελλ?δα 483 ευρ?. Ε?πατε πω? ε?ναι πολλ?; Για το ?λευκ? Oryx π?ρλα? η τιμ? ανεβα?νει στα 749 ευρ?...

Η VW εξηγε? πω? αυτ? το κ?στο? οφε?λεται στι? πολ?πλοκε? διαδικασ?ε? τη? βαφ??. Το κ?τρινο Lime (μεταλλικ?) απαιτε? μια διαδικασ?α βαφ?? δ?ο επιπ?δων. Οι ιδι?τητε? των χρωστικ?ν ουσι?ν του χρ?ματο? ε?ναι πολ? περ?πλοκε?, σ?μφωνα με τη VW. Σε γενικ?? γραμμ??, ?ε?ναι δ?σκολο να παραχθο?ν χρ?ματα καθαρο? εφ??. Η VW δικαιολογε? τη μεγ?λη προσα?ξηση τη? τιμ?? για το "λευκ? oryx" με τη δομ? βερνικιο? τρι?ν επιπ?δων, ?στε να δημιουργηθε? το εφ? του μαργαριταριο?. ?τσι, το αυτοκ?νητο θα πρ?πει σε αυτ?ν την περ?πτωση να περ?σει απ? τη διαδικασ?α τη? βαφ?? δ?ο φορ??. Αλλ? με ?λη αυτ? την πληθ?ρα τη? τεχνολογ?α?, μπορο?ν αυτ?? οι επιπλ?ον χρε?σει? πραγματικ? να αποδοθο?ν στην πολ?πλοκη διαδικασ?α τη? παραγωγ??; Ο Gutjahr δεν μπορε? να κ?νει μια γενικ? δ?λωση σχετικ? με τα ?ξοδα.Υποστηρ?ζει απλ? πω? ?εξαρτ?ται π?ντα απ? τη συγκεκριμ?νη σ?νθεση του χρ?ματο? και τα συστατικ? που χρησιμοποιο?νται, εν? οι ουσ?ε? για τα εφ? ε?ναι συν?θω? ακριβ???.
Η Mazda, απ? την πλευρ? τη?, ?χει αποδε?ξει ?τι το κ?κκινο "magma", το οπο?ο κοστ?ζει 950 ευρ? στη Γερμαν?α για το Mazda 3, μπορε? να αποδ?σει περισσ?τερο θ?ρρο? με το χρ?μα. ?Οι πελ?τε? τη? Mazda θ?λουν σ?μερα να ταυτιστο?ν με αυτ?ν τη ζωνταν? απ?χρωση του κ?κκινου, η οπο?α ε?ναι επ?ση? εξαιρετικ? αναγνωρ?σιμη?, λ?ει ο Paolo Tumminelli. Ο καθηγητ?? σχεδιασμο? προβλ?πει ?τι στο μ?λλον θα κυριαρχ?σουν οι φυσικο? τ?νοι. ?Μπλε, ?πω? του ουρανο? και του νερο?, πρ?σινο ?πω? το γρασ?δι και τα φ?λλα, αλλ? και καφ?, ?πω? το χ?μα και η ?μμο?.? Οι μεταλλικ?? αποχρ?σει? του μπλε προορ?ζονται για τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα.

Π?ντω?, ο Gutjahr αναμ?νει επ?ση? περισσ?τερο μπλε. Το χρ?μα στοχε?ει στον ??ντονα τεχνολογικ? και προσανατολισμ?νο στο μ?λλον χαρακτ?ρα εν?? αυτοκιν?του και εναλλ?σσεται μεταξ? πολ? φρ?σκων γαλ?ζιων τ?νων (τιρκου?ζ και πετρ?λ) ?ω? και μοβ αποχρ?σεων?.?Η BMW Σειρ? 3, για παρ?δειγμα, λ?μπει με το συναρπαστικ? μεταλλικ? μπλε του... τανζαν?τη - αλλ? με σημαντικ? επιβ?ρυνση 1.950 ευρ? στη Γερμαν?α.

Συμπ?ρασμα
Αν θ?λετε να απολαμβ?νετε τ?σο το χρ?μα και την οδ?γηση, αλλ? και να αλλ?ξετε την ψυχολογ?α σα? μετ? το Lockdown, καλε?στε να πληρ?σετε ?να ?ντονο, φανταχτερ? χρ?μα, ?πω? λ?νε οι ειδικο?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频