4 φωτογραφ?ε? ?

7 λ?γοι που θα σου ?με?νει? το μοτ?ρ

Διαβ?στηκε απ? 46611 αναγν?στε? - 28/9/2020

Π?νω απ? τι? μισ?? φορ?? που ?να? κινητ?ρα? παρουσι?ζει μ?α πολ? ακριβ? ζημι? ? βγα?νει off, υπα?τιο? ε?ναι ο οδηγ??. Σα? παρουσι?ζουμε 7 λ?θη που ε?ν τα αποφ?γετε, θα ?χετε την ?δια μηχαν? για 500.000χλμ.

 
 
?να? σωστ?? ιδιοκτ?τη? αυτοκιν?του, ποτ? δεν το παραμελε? και φροντ?ζει να γνωρ?ζει αν? π?σα στιγμ? την κατ?σταση του οχ?ματο? του. Αν?μεσα σε πολλ?? πιθαν?? αιτ?ε? που μπορε? να σα? στε?λουν στο συνεργε?ο, σα? παρουσι?ζουμε 7 συν?θειε? που πρ?πει να ΑΠΟΦΕ?ΓΕΤΕ π?ση θυσ?α.
  1. Λιγ?τερα ? περισσ?τερα λ?δια απ? το ?ριο
Μ?α κ?νηση που δεν κρατ?ει π?νω απ? 1 λεπτ?, μπορε? να αποβε? μοιρα?α, ?ταν δεν γ?νεται. Ελ?γχετε κ?θε μ?να τα λ?δια του αυτοκιν?του σα? και π?ντα πριν απ? κ?ποιο ταξ?δι, καθ?? ε?ν η ποσ?τητα του? δεν ε?ναι η απαιτο?μενη, τ?τε πολλ? μ?ρη του συστ?ματο? φθε?ρονται σε τερ?στιο βαθμ? και δεν θα αργ?σει η ?ρα που θα παραδ?σουν πνε?μα. Προσοχ? ?μω?, τηρε?στε την στ?θμη, μην τοποθετ?σετε παραπ?νω απ? το επιτρεπτ? ?ριο καθ?? και σε αυτ? τη περ?πτωση κ?νετε κακ?. Και μια? και ελ?γχετε τα λ?δια, αφιερ?στε ελ?χιστα δευτερ?λεπτα να ελ?γξετε και το ψυκτικ? υγρ?, το οπο?ο πα?ζει εξ?σου σημαντικ? ρ?λο ?στε να ψ?χεται το σ?στημα και να λειτουργε? σωστ?.
  1. Αναβ?λει? τα σ?ρβι?, γιατ? νομ?ζει? ?τι ξ?ρει? το αμ?ξι σου
Ε?ναι κοιν? μυστικ? πω? οι περισσ?τεροι οδηγο? λ?νε ?το ξ?ρω το αμ?ξι μου, αντ?χει, δεν το π?ω ακ?μα συνεργε?ο?. Επειδ? το οικονομικ? ε?ναι ?να ζ?τημα που μα? απασχολε? ?λου?, σταδιακ? οι ιδιοκτ?τε? ξεχνο?ν την σημαντικ?τητα του να τηρε?? ευλαβικ? το πρ?γραμμα συντ?ρηση? του αυτοκιν?του, με αποτ?λεσμα να ξεκιν?ει ?να ντ?μινο απ? βλ?βε?. Δεν ε?ναι καλ?τερο να δ?νετε το μικρ? ποσ? που χρει?ζεται ?ταν χρει?ζεται, παρ? να σα? ?ρθει μ?α βλ?βη 600 ευρ? μαζεμ?νη απ? αμ?λεια; Επ?ση?, με μικρ?? κιν?σει?, ?πω? να αλλ?ζετε συχν? το φ?λτρο α?ρα και τα μπουζ?, βοηθ?τε πολ? τη μηχαν? σα?, να αυξ?σει τη δι?ρκεια ζω?? τη?.
  1. Αδιαφορε?? για προειδοποιητικ?? λυχν?ε? και θορ?βου?
Ε?ν ο οργανισμ?? μα? προσβληθε? απ? κ?ποιο ι?, μα? προειδοποιε? πω? χρει?ζεται βο?θεια μ?σω του πυρετο? ? του π?νου. Ε?ναι ο τρ?πο? συναγερμο? του. ?τσι και το αυτοκ?νητο διαθ?τει αρκετ?? ενδεικτικ?? λυχν?ε? που σε προειδοποιο?ν πω? κ?τι δεν λειτουργε? καλ?, ακ?μα και αν ?λα φα?νονται να ε?ναι οκ. Ποτ? μην περιμ?νετε να νι?σετε το πρ?βλημα του αυτοκιν?του, αψηφ?ντα? την προειδοπο?ηση του καντρ?ν, γιατ? συν?θω? θα ε?ναι πολ? αργ? και θα πρ?πει να π?τε στο ταμε?ο. Το ?διο ισχ?ει και για του? θορ?βου?. Εμπιστευτε?τε το αυτ? σα?, και ?ταν καταλ?βετε πω? κ?ποιο? ?χο? δεν ταιρι?ζει στα συνηθισμ?να, υποψιαστε?τε και ελ?γξτε προκαταβολικ?.
  1. Δεν κ?νει? σωστ? κρ?α εκκ?νηση
Μπορε? να μην χρει?ζεται να περιμ?νετε μερικ? λεπτ? για να ξεκιν?σετε ?να κρ?ο πρωιν? το αυτοκ?νητο σα?, αυτ? ?μω? δεν σημα?νει πω? μπορε?τε να οδηγ?σετε απευθε?α? στα… ?κ?κκινα?. Μ?χρι να πι?σει τη σωστ? θερμοκρασ?α το μοτ?ρ και τα λ?δια να κινο?νται σωστ?, οδηγε?στε συνετ? μ?χρι 2-2.500σ.α.λ. δ?νοντα? στο αυτοκ?νητο σα?, το χρ?νο που χρει?ζεται.
?
  1. Σβ?νει? το ?χημα αμ?σω?, μετ? απ? πολ?ωρο ταξ?δι
Αφο? παρκ?ρετε, αφ?στε το αυτοκ?νητο για 1 με 2 λεπτ? να δουλ?ψει στο ρελαντ? ?στε να ρ?ξει την θερμοκρασ?α, και σβ?στε το μετ?. Ε?ν το σβ?σετε απευθε?α?, υπ?ρχει κ?νδυνο? να κ?νετε μεγ?λη ζημι? στην κυλινδροκεφαλ?. Μ?λιστα στα turbo γιαυτ? υπ?ρχει και το turbotimer, ?μω? ε?ν το κ?νετε πρ?ξη και στα ατμοσφαιρικ? μοτ?ρ, τα προστατε?εται ιδια?τερα, αυξ?νοντα? μακροπρ?θεσμα και την δι?ρκεια ζω?? του?.
  1. Οδηγε?? στα… ?κ?κκινα?
Το στροφ?μετρο διαθ?τει την κ?κκινη ζ?νη, και το χρ?μα δεν ?χει επιλεγε? τυχα?α. ?σο περισσ?τερο οδηγε?τε σε υπερβολικ? ψηλ?? στροφ??, τ?σο πιο γρ?γορα θα σα? χαλ?σει η μηχαν? για δ?ο λ?γου?. Πρ?τον, οι δον?σει? αυξ?νονται σημαντικ? και μει?νουν την αντοχ? του συν?λου και δε?τερον η θερμοκρασ?α στην οπο?α λειτουργε? το λ?δι, αυξ?νεται σε υπερβολικ? βαθμ? μει?νοντα? τι? ιδι?τητε? του. Θυμηθε?τε, ?σο λιγ?τερο μ?νετε στα ?κ?κκινα?, τ?σο περισσ?τερο θα χα?ρεστε το ?χημα σα?.
  1. Μπ?κε? σε λ?μνη νερο? με ?να ?χι off road ?χημα
Ε?ν για κ?ποιο λ?γο βρεθε?τε μ?σα σε αρκετ? νερ?, υπ?ρχει περ?πτωση ο κινητ?ρα? να τραβ?ξει νερ? αντ? για α?ρα. ?ταν το νερ? ?πειτα εισ?λθει στο θ?λαμο κα?ση?, συν?θω? ε?ναι πολ? αργ?: σε αντ?θεση με το με?γμα καυσ?μου-α?ρα, το νερ? δεν μπορε? να συμπιεστε? και σπ?ει το ?μβολο. Δεδομ?νου ?τι πολλ? αυτοκ?νητα απορροφο?ν τον α?ρα σχετικ? χαμηλ? προ? τα κ?τω, πρ?πει να αποφ?γετε την οδ?γηση σε μεγ?λε? λακκο?βε?, ?στε να μην διακινδυνε?σετε ακριβ? ζημι? στον κινητ?ρα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频