3 φωτογραφ?ε? ?

Απ? το Ρεζερβου?ρ στι? Μπαταρ?ε?

Διαβ?στηκε απ? 25116 αναγν?στε? - 17/9/2020

Η μπαταρ?α ε?ναι το ρεζερβου?ρ του ηλεκτρικο? αυτοκιν?του. Αλλ? π?? κατασκευ?ζεται μια τ?τοια μπαταρ?α; Απ? τι αποτελε?ται και π?σο κοστ?ζει; Η AUTO BILD σπ?ει του μ?θου? και απαντ? σε ?λε? τι? σημαντικ?? ερωτ?σει?!

 
 
Η χωρητικ?τητα των ρεζερβου?ρ των αυτοκιν?των αντικαθ?σταται στην εποχ? τη? ηλεκτροκ?νηση? απ? τη χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α?. Μαζ? με την καταν?λωση ρε?ματο? του ηλεκτροκινητ?ρα καθορ?ζει την αυτονομ?α εν?? ηλεκτρικο? αυτοκιν?του. Αυτ? σημα?νει ?τι η μπαταρ?α εν?? ηλεκτρικο? αυτοκιν?του γ?νεται ?λο και πιο σημαντικ?.
Π?? κατασκευ?ζεται, ?μω?, μια τ?τοια μπαταρ?α; Απ? τι αποτελε?ται η σημαντικ? συσκευ? αποθ?κευση? εν?ργεια? στο αυτοκ?νητο, τι γ?νεται με την απ?ρριψ? τη?; Π?σο διαρκε? η ζω? μια? μπαταρ?α? ηλεκτρικο? αυτοκιν?του και π?σο ακριβ? ε?ναι η αγορ? τη?; Η?AUTO BILD εξηγε? τον τρ?πο λειτουργ?α? των μπαταρι?ν των ηλεκτροκ?νητων μοντ?λων με β?ση αυτ?ν του VW ID.3 και δ?νει απαντ?σει? σε ?λε? τι? ?λλε? σημαντικ?? ερωτ?σει?!

Π?? κατασκευ?ζεται η μπαταρ?α εν?? ηλεκτρικο? αυτοκιν?του;
Η μον?δα αποθ?κευση? εν?ργεια? αποτελε?ται απ? πολλ? μεμονωμ?να μ?ρη, τα οπο?α με τη σειρ? του? φτι?χνονται απ? πολλ?? μεμονωμ?νε? κυψ?λε?. Η κυψ?λη τη? μπαταρ?α? ε?ναι η μικρ?τερη μον?δα στο σ?στημα μπαταρι?ν. Τα σ?γχρονα συστ?ματα βασ?ζονται στι? λεγ?μενε? κυψ?λε? θ?λακα, οι οπο?ε? ε?ναι παρ?μοιε? στη σχεδ?αση με τι? μπαταρ?ε? κινητ?ν τηλεφ?νων. Στο VW ID.3, 24 τ?τοιε? κυψ?λε? σχηματ?ζουν μια μον?δα μπαταρ?α?. ?ω? δ?δεκα μον?δε? ?χουν ω? αποτ?λεσμα ?να πακ?το μπαταρ?α? στο ηλεκτρικ? VW. ?μω? περισσ?τερε? ? λιγ?τερε? μον?δε? ε?ναι επ?ση? δυνατ?? και καθορ?ζουν τη χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α?.Π?? ορ?ζεται η αυτονομ?α;
Με την προσθ?κη μον?δων αυξ?νεται η αυτονομ?α, εν? η παρ?λειψ? του? περιορ?ζει την ακτ?να δρ?ση? του ηλεκτρικο? αυτοκιν?του. Η ηλικ?α τη? μπαταρ?α? του ηλεκτρικο? αυτοκιν?του ε?ναι επ?ση? καθοριστικ?? παρ?γοντα?. Η ενεργειακ? πυκν?τητα ?πα?ζει? επ?ση? σημαντικ? ρ?λο, δηλαδ? π?ση εν?ργεια μπορε? να αποθηκευτε? σε ποιο β?ρο?.

Πο? τοποθετε?ται η μπαταρ?α σε ?να ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο;
Οι μον?δε? κυψ?λη? πα?ρνουν θ?ση στο κ?λυμμα τη? μπαταρ?α?, το οπο?ο προορ?ζεται να προστατε?σει τι? μεμονωμ?νε? μον?δε? απ? ζημι??. ?λα τα σημαντικ? μ?ρη βρ?σκουν τη θ?ση του? μ?σα στη μαζικ? υποστ?ριξη β?ση?, η οπο?α χρησιμε?ει ω? προστατευτικ? -απ? συγκρο?σει?- πλα?σιο. Στην πλατφ?ρμα MEB (αρθρωτ? πλα?σιο ηλεκτροδ?τηση?) τη? Volkswagen, η πλ?κα του πατ?ματο? περι?χει επ?ση? το σ?στημα ψ?ξη? για τι? μπαταρ?ε?. ?λα τα εξαρτ?ματα συνδ?ονται με καλ?δια υψηλ?? τ?ση?.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频