6 φωτογραφ?ε? ?

Β?μα - β?μα πω? να ξεθολ?σει? τα φαν?ρια

Διαβ?στηκε απ? 88411 αναγν?στε? - 29/12/2020

?χουν θολ?σει τα φαν?ρια του αυτοκιν?του σου; Δε? εδ? π?? θα τα επαναφ?ρει? στην αρχικ? του? μορφ?, μ?νο? σου, γρ?γορα και με ελ?χιστα ευρ?.

 
 
Τα χρ?νια, ο ?λιο? και τα κακ?? ποι?τητα? καθαριστικ?, ε?ναι οι κυρι?τεροι υπα?τιοι που τα φαν?ρια εν?? αυτοκιν?του θολ?νουν και χ?νουν μ?χρι και το 40% τη? αποδοτικ?τητα? του?. Δε?τε πω? μπορε?τε να τα καθαρ?σετε μ?νοι σα? και να τα επαναφ?ρετε στην αρχικ? του? κατ?σταση ακ?μα και τα πιο ταλαιπωρημ?να φαν?ρια.
Ε?ναι παραπ?νω απ? αυτον?ητο πω? τα κακ?? κατ?σταση? φαν?ρια του αυτοκιν?του θ?τουν σε κ?νδυνο την οδ?γηση. Φυσικ? το πρ?βλημα ε?ναι ακ?μα μεγαλ?τερο σε επαρχιακο?? δρ?μου? ?που ε?ναι παντελ?? η ?λλειψη δημ?σια? ηλεκτροδ?τηση?. Οι παρ?γοντε? που μπορο?ν να οδηγ?σουν σε κιτρ?νισμα ? ακ?μα και θ?λωμα των φαναρι?ν του αυτοκιν?του ε?ναι πολλο?, με κυρι?τερου? το φω? του ?λιου, την υγρασ?α, την ακινησ?α και τα καθαριστικ? που δεν πληρο?ν τι? προδιαγραφ??. Επειδ? η αντικατ?σταση του? ε?ναι πραγματικ? πλ?γμα για την τσ?πη, σα? παρ?χουμε β?μα – β?μα τον τρ?πο για να τα γυαλ?σετε μ?νοι σα?. ?
Τι θα πρ?πει να προσ?ξετε στο γυ?λισμα των φαναρι?ν σα?;
Ποτ? δεν γυαλ?ζουμε τα φ?τα με το γυαλιστικ? του σ?ματο? του αυτοκιν?του. Αντιθ?τω?, προμηθευ?μαστε ?να γυαλ?χαρτο το οπο?ο πρ?τα μουσκε?ουμε για να μειωθε? η αγρι?δα του και να μην κ?νουμε ζημι??, εν? σε αυτ? το σημε?ο να αναφ?ρουμε πω? η διαδικασ?α που θα παρουσι?σουμε εφαρμ?ζεται μ?νο σε πλαστικ? φωτιστικ? σ?ματα. Ε?ν το αυτοκ?νητο σα? (κυρ?ω? παλαι?τερα μοντ?λα) ε?ναι εξοπλισμ?νο με γυ?λινα, καλ?τερα να απευθυνθε?τε σε ειδικ? και να μην το επιχειρ?σετε μ?νοι σα?. ?
Η διαδικασ?α β?μα - β?μα
1.Φτι?χνουμε σαπουν?δα με χλιαρ? νερ? και καθαρ?ζουμε τα φαν?ρια σχολαστικ?.
2.Εξετ?ζουμε την κατ?σταση του κ?θε φαναριο? με σκοπ? να εντοπ?σουμε κ?τρινα στ?γματα ? γρατζουνι??.
3.Καλ?πτουμε τα ?κρα του κ?θε φαναριο? με χαρτοταιν?α προκειμ?νου να προστατ?ψουμε το χρ?μα του αυτοκιν?του.
4.Μουσκε?ουμε το υαλ?χαρτο προσ?χοντα? ?μω? να ε?ναι κατ?λληλο για υγρ? τρ?ψιμο, π?ντα με χλιαρ? νερ?.
5.Τρ?βουμε με χοντρ? υαλ?χαρτο την επιφ?νεια του φαναριο? ασκ?ντα? ελαφρ? π?εση,μ?χρι να γ?νει ομοι?μορφα ομαλ? η επιφ?νεια του.
6.Ε?ν το αποτ?λεσμα δεν ικανοποιε?, τ?τε ξεπλ?νουμε και επαναλαμβ?νουμε την διαδικασ?α, χρησιμοποι?ντα? πιο χοντρ? υαλ?χαρτο (400mm).
7.Ξεπλ?νετε του? προβολε?? και ξανατρ?ψτε του? με πιο λεπτ? υαλ?χαρτο (3000)
8.Γυαλ?ζουμε με ειδικ? γυαλιστικ? προ??ν ?στε να επιτευχθε? το επιθυμητ? αποτ?λεσμα.
9.Απολυπα?νουμε την επιφ?νεια των φαναρι?ν,και στη συν?χεια περν?με μια στρ?ση αστ?ρι ιδανικ? για πλαστικ?.
10.Καθαρ?ζουμε ξαν? και περν?με ομοι?μορφα μια στρ?ση ?χρωμου βερνικιο?.
?
?

Κιτρινισμ?νο εναντ?ον γυαλισμ?νου φαναριο?.
Και θα ρωτ?σει τ?ρα κανε?? ε?λογα: Ε?μαστε σ?γουροι ?τι το γυ?λισμα θα καταφ?ρει να επαναφ?ρει τα φ?τα σε επ?πεδο που να καλ?πτει οδηγ? αλλ? και νομοθεσ?α; Για να δοθε? απ?ντηση στο ερ?τημα, το περιοδικ? AutoBuild μαζ? με το περιοδικ? AMZ ?φεραν σε ?να εργαστ?ριο φωτισμο? ?ναν κιτρινισμ?νο προβολ?α, ?ναν ολοκα?νουργιο και ?ναν προβολ?α που ε?χε υποστε? επεξεργασ?α απ? ειδικο??. Παρακ?τω, μπορε? κανε?? να δει τα αποτελ?σματα του πειρ?ματο? και να ανακαλ?ψει ιδ?οι? ?μασι ?τι ?να κιτρινισμ?νο φαν?ρι δεν πληρο? τι? προ?ποθ?σει? ασφαλε?α? φ?των, δι?τι, το φω? που εκπ?μπει στον δρ?μο ε?ναι ελ?χιστο. Μ?λιστα το κ?νει ακ?μα χειρ?τερο, καθ?? προκαλε? αντιλι? σε επικ?νδυνο βαθμ?.

Τεστ Καινο?ργιο Κιτρινισμ?νο Γυαλισμ?νο
Φωτειν?τητα 75R σε cd (10π?ντοι) 12.272(6) 6.874(1) 9.694(4)
Μ?γιστη φωτειν?τητα σε cd (10π?ντοι) 58.106(6) 28.930(3) 49.716(6)
Η αντιλι? Β5ΟL σε cd (10π?ντοι) 320(8) 1.697(0) 417(2)
Η αντιλι? (σε προχωρημ?νο στ?διο) σε cd???(10π?ντοι) 559(9) 3.479(0) 571(8)
Συνολικο? π?ντοι με ?ριστα το 40 29 4 20
?

Γ?νεται να αποφευχθε? η φθορ?;

Τα πλαστικ? καλ?μματα των φωτιστικ?ν σωμ?των, β?φονται με UV-μπογι? η οπο?α ε?ναι ανθεκτικ? στην ακτινοβολ?α του ηλ?ου. Σε πολλ?? χ?ρε? ?μω? που η ακτινοβολ?α του ?λιου ε?ναι ιδια?τερα ?ντονη, η φθορ? με τον χρ?νο ε?ναι αναπ?φευκτη, ?μω? ε?ν φροντ?ζετε να παραμ?νουν καθαρ? απ? χ?ματα βρωμι?? κτλ, θα αργ?σουν πολ? να χ?σουν αποδοτικ?τητα. Φυσικ? ε?ν κινε?στε αρκετ? σε χωματ?δρομου? και χαλ?κια, το πρ?βλημα θα εμφανιστε? νωρ?τερα.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频