6 φωτογραφ?ε? ?

Επισκευ? αυτ?ματου κιβωτ?ου ταχυτ?των

Διαβ?στηκε απ? 32518 αναγν?στε? - 3/11/2020

Τα αυτ?ματα κιβ?τια ταχυτ?των με βλ?βε? δεν ε?ναι υποχρεωτικ? να αντικαθ?στανται, αφο? σχεδ?ν π?ντα ε?ναι δυνατ? η επισκευ? του?. Ποιο ε?ναι το κ?στο? και η διαδικασ?α? Τι πρ?πει να ξ?ρω για να γλυτ?σω τα χρ?ματα μου?

 
 
Αν το αυτ?ματο κιβ?τιο παρουσι?σει ζημι?, τ?τε αυτ? θα κοστ?σει ακριβ?. Ε?τε πρ?κειται για απλ? αυτ?ματο κιβ?τιο ταχυτ?των με μετατροπ?α ροπ??, ε?τε για ?να διπλο? συμπλ?κτη ? για ?να συνεχ?? μεταβαλλ?μενη? σχ?ση?. Αυτ? το πολ?πλοκο μηχανικ? μ?ρο? μπορε? μερικ?? φορ?? να κοστ?σει περισσ?τερο ακ?μα κι απ? ?να... ολ?φρεσκο mini αυτοκ?νητο! Σε σχ?ση με την αγορ? εν?? ν?ου αυτ?ματου κιβωτ?ου λοιπ?ν, η επισκευ? του ε?ναι φθην?τερη.

Ωστ?σο, το οικε?ο μα?, αξι?πιστο συνεργε?ο δεν ε?ναι τι? περισσ?τερε? φορ?? η καλ?τερη επιλογ? για την επισκευ? ζημι?ν του αυτ?ματου κιβωτ?ου. Επειδ? τα αυτ?ματα συστ?ματα μετ?δοση? ε?ναι σαφ?? πιο περ?πλοκα σε σχ?ση με τα χειροκ?νητα, τα συμβατικ? συνεργε?α δε διαθ?τουν την εξειδ?κευση και τα κατ?λληλα εργαλε?α, τ?σο για τη δι?γνωση ?σο και για τι? ?λεπτ??? εργασ?ε? επισκευ??. Τα ηλεκτρο?δραυλικ? και η ηλεκτρονικ? διαχε?ριση αυτο? του μηχανικο? μ?ρου? απαιτο?ν εξαιρετικ?? εξειδικευμ?νε? γν?σει?. Τα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α συχν? δε διαθ?τουν αυτ?ν την εξειδικευμ?νη γν?ση, με αποτ?λεσμα τι? πιο πολλ?? φορ?? να προτε?νουν μ?νο την αντικατ?σταση του κιβωτ?ου.Η αντικατ?σταση εν?? ελαττωματικο? αυτ?ματου κιβωτ?ου με ?να ν?ο ε?ναι μια υπ?θεση συγκριτικ? γρ?γορη σε σχ?ση με την επισκευ? του, αλλ? γι αυτ? το λ?γο ε?ναι ακ?μα πιο ακριβ?. Μ?λιστα, τα ?ξοδα υπερβα?νουν συχν? την υπολειμματικ? αξ?α του αυτοκιν?του, ?τσι οι εμπλεκ?μενοι ιδιοκτ?τε? εξετ?ζουν κι?λα? την π?λησ? του. Αυτ? που πολλο? δε γνωρ?ζουν ε?ναι το εξ??: Κατ? β?ση, ?λε? οι ζημι?? σε ?να αυτ?ματο σ?στημα μετ?δοση? μπορο?ν να επισκευαστο?ν. Σε πολ? λ?γε? περιπτ?σει?, τα ανταλλακτικ? ε?ναι πολ? ακριβ? ? μια επισκευ? ε?ναι τ?σο χρονοβ?ρα, που η τιμ? δεν αξ?ζει τον κ?πο.

?τσι, πρ?πει συχν? να αντικαθ?στανται μ?νο μ?ρη, που ?χουν υποστε? φθορ?. Αν το σφ?λμα οφε?λεται ε?τε στο σ?στημα διαχε?ριση? ε?τε στο μετατροπ?α ροπ??, τ?τε αρκε? η επισκευ? του πρ?του ? η αντικατ?σταση του δε?τερου. Επ?ση?, η τοποθ?τηση εν?? πλ?ρου? κιβωτ?ου ταχυτ?των, δηλαδ? εν?? ανανεωμ?νου μεταχειρισμ?νου κιβωτ?ου ταχυτ?των, ε?ναι επ?ση? δυνατ? σε εξειδικευμ?να συνεργε?α.Π?σο κοστ?ζει ?μω? η επισκευ? εν?? κιβωτ?ου, με ποιον τρ?πο το επισκευ?ζουν, ποιε? ε?ναι οι πιο συχν?? αιτ?ε? βλ?βη? του? και τι να αποφ?γω? Α? δο?με μαζ? στην επ?μενη σελ?δα τι? απαντ?σει? τη? AUTO BILD.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频