3 φωτογραφ?ε? ?

Πω? μπορ? να ελ?γξω τη κατ?σταση του συμπλ?κτη?

Διαβ?στηκε απ? 46555 αναγν?στε? - 5/1/2021

Π?? θα καταλ?βει? οτι ο συμπλ?κτη? σου θ?λει επισκευ?; Ποιο ε?ναι το κ?στο? αλλ? και πω? θα τον προστατε?σει? για να μην πληρ?νει? συν?χεια.

 
 
Ο συμπλ?κτη? ε?ναι ?να κοστοβ?ρο σ?μπλεγμα εξαρτημ?των που αργ? ? γρ?γορα θα χρειαστε? κ?ποια επισκευ?. Στα παλαι?τερα αυτοκ?νητα πολλο? που δι?θεταν γν?σει? γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο επιχειρο?σαν να β?λουν χ?ρι μ?νοι του? και μ?λιστα με επιτυχ?α. Πλ?ον ?μω? ( και πιο συγκεκριμ?να απ? το 1997 και ?πειτα) ?λοι οι συμπλ?κτε? ε?ναι αυτορυθμιζ?μενοι και απαιτο?ν συγκεκριμ?να εργαλε?α αλλ? και γν?σει?, κ?νοντα? το ?θλημα, αποκλειστικ? για επαγγελματ?ε?.
?
Π?σο αντ?χει κατ? μ?σο ?ρο ?να? συμπλ?κτη?
?σο πιο καινο?ργιο ε?ναι ?να μοντ?λο, τ?σο πιο ανθεκτικ? ε?ναι τα μ?ρη του συμπλ?κτη αυξ?νοντα? την δι?ρκεια ζω?? του?. Ο πρ?το? που παραδ?δει πνε?μα ε?ναι ο δ?σκο?, ο οπο?ο? κατ? μ?σο ?σο αντ?χει ?ω? και 100.000χλμ. Ε?ν παρουσιαστε? πρ?βλημα νωρ?τερα τ?τε κατ? π?σα πιθαν?τητα φτα?ει ο οδηγ??, για αυτ? και οι ν?οι οδηγο? επισκ?πτονται συχν? το συνεργε?ο. Αξ?ζει πληροφοριακ? να αναφ?ρουμε πω? το υλικ? του δ?σκου αρχ?ζει να αλλοι?νεται?απ? του? 320 βαθμο?? κελσ?ου και π?νω.
?
Π?? χαλ?ει ο συμπλ?λτη?;
  • Πατ?τε τον συμπλ?κτη στο φαν?ρι εν? ε?ναι ακ?μα κ?κκινο;
  • Στρ?βετε με χαμηλ? ταχ?τητα και πατ?τε συμπλ?κτη για να μην σα? σβ?σει?
  • Κ?νετε εκκ?νηση σε ανηφορικ? δρ?μο και σα? ?ρχεται η χαρακτηριστικ? μυρωδι? καμμ?νου στη μ?τη;
  • Ρυμουλκε?τε ροχ?σπιτο ? σκ?φο?; Το φορτ?ο που δ?χεται ο συμπλ?κτη? ε?ναι διπλ?.
?


Π?? θα τον κ?νετε να κρατ?σει ακ?μα και παραπ?νω απ? το μ?σο ?ρο;
  • Πατ?στε τον ?σο λιγ?τερο γ?νεται. Σε κ?θε αλλαγ? ταχυτ?των φροντ?στε να ?χετε την λιγ?τερη δυνατ? επαφ? μαζ? του.
  • Μην ?ξεκουρ?ζετε? ποτ? το π?δι σα? π?νω στο πεντ?λ. Χωρ?? να το π?ρετε ε?δηση τον καταστρ?φετε καθ?? ακ?μα και σε μ?α λακο?βα ε?ν π?σετε θα χρησιμοποιηθε? το β?ρο? του ποδιο? σα?.
  • Μην περιμ?νετε στο φαν?ρι με πατημ?νο συμπλ?κτη και ταχ?τητα μ?σα.
?
?
Π?? θα τσεκ?ρετε οι ?διοι ε?ν θ?λετε ν?ο συμπλ?κτη
?πω? ε?παμε και νωρ?τερα, οι ν?οι συμπλ?κτε? ε?ναι αυτορυθμιζ?μενοι και ?τσι τα σημ?δια τη? αλλαγ?? ?ρχονται πλ?ον στο 90ο λεπτ? μην αφ?νοντα? και πολλ? περιθ?ρια. Συν?θω? το πεντ?λ σκληρα?νει αρκετ? και το αυτοκ?νητο πατιν?ρει στην εκκ?νηση, δηλαδ? κ?νετε αποσ?μπλεξη, ανεβα?νουν οι στροφ?? αλλ? το αυτοκ?νητο δεν επιταχ?νει. Για να τσεκ?ρετε τον συμπλ?κτη σα? κ?ντε το εξ??. ?ντα? σταματημ?νοι, β?λτε 4η ταχ?τητα, σηκ?στε το χειρ?φρενο και κ?ντε απ?σ?μπλεξη με μπ?λικο γκ?ζι. Ε?ν το αυτοκ?νητο σβ?σει, τ?τε ο συμπλ?κτη? ε?ναι ακ?μα σε καλ? κατ?σταση, ε?ν ξεκιν?σει, ετοιμ?στε το πορτοφ?λι σα?.
?


Κ?στο?
Η δουλει? που αναλαμβ?νει ο δ?σκο? συμπλ?κτη μαζ? με το πλατ? ε?ναι μια απ? τι? σημαντικ?τερε? στο αυτοκ?νητο καθ?? ?χουν την πλ?ρη ευθ?νη να μεταφ?ρουν ? να διακ?ψουν τι? στροφ?? και τη ροπ? στρ?ψη? του κινητ?ρα προ? το κιβ?τιο ταχυτ?των. ?ταν αλλ?ζουμε δ?σκο συμπλ?κτη, μαζ? αντικαθ?στανται το πλατ? και το ρουλεμ?ν του πλατ?. Το κ?στο? τη? αλλαγ?? μαζ? με τη εργασ?α σε ?να μικρ? αυτοκ?νητο κυμα?νεται μεταξ??250-300 ευρ?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频