4 φωτογραφ?ε? ?

Τελικ? ε?ναι ευπαθ?? η Καδ?να χρονισμο??

Διαβ?στηκε απ? 28137 αναγν?στε? - 23/7/2020

Η αλυσ?δα χρονισμο? παρ?λο που δεν απαιτε? ιδια?τερη συντ?ρηση, ε?ν χαλ?σει και δεν το αντιληφθο?με ?μεσα, μπορε? να καταστρ?ψει τον κινητ?ρα. Δε?τε π?? να μην την πατ?σετε.

 
 
Η αι?νια κ?ντρα αν?μεσα σε αλυσ?δα χρονισμο? και ιμ?ντα καλ? κρατε?. Η φ?μη του ?τρωτου εξαρτ?ματο? που ακολουθε? την καδ?να χρονισμο? πολλ?? φορ?? μα? κ?νει να την διαγρ?ψουμε απ? το μυαλ? μα? σαν κ?τι σ?γουρο πω? δεν θα χαλ?σει. ?ταν ?μω? μα? χτυπ?σει την π?ρτα, πρ?πει να αναγνωρ?σουμε τα πρ?α σημ?δια για να μην βρεθο?με προ εκπλ?ξεων. ?
Η λειτουργ?α τη? αλυσ?δα χρονισμο?
Το αυτοκ?νητο ε?ναι σαν μ?α ορχ?στρα στην οπο?α απαιτε?ται ο τ?λειο? συντονισμ?? απ? ?λα τα μ?λη τη?. Υπε?θυνο? ε?ναι φυσικ? ο μα?στρο? που δ?νει τον ρυθμ? και στην περ?πτωση μα? ονομ?ζεται αλυσ?δα χρονισμο?. ?τσι λοιπ?ν, για να ?χουν ακριβ? χρονισμ? οι βαλβ?δε? εισαγωγ?? και εξαγωγ?? του κινητ?ρα, η καδ?να μεταδ?δει την περιστροφικ? κ?νηση του στροφαλοφ?ρου στον εκκεντροφ?ρο ?ξονα. Ο στροφαλοφ?ρο? ?ξονα? περιστρ?φεται π?ντα ακριβ?? με τη διπλ?σια ταχ?τητα του εκκεντροφ?ρου ?ξονα, ?τσι ?στε να διασφαλιστε? ?τι οι βαλβ?δε? του κινητ?ρα ανο?γουν και κλε?νουν την κατ?λληλη στιγμ?. ?
Αλυσ?δα χρονισμο? εναντ?ον ιμ?ντα
Η ιστορ?α τη? αλυσ?δα? χρονισμο? ξεκιν? απ? το μακριν? 1910 και μεσουρανο?σε μ?χρι το 1980. Απ? εκε?νη την χρονι? και ?πειτα, τα ην?α αν?λαβε η πιο σ?γχρονη οδοντωτ? ζ?νη απ? καουτσο?κ ? πολυουρεθ?νη, η οπο?α ουσιαστικ? ?ρθε για να φ?ρει ει? π?ρα? ακριβ?? την ?δια δουλει? αλλ? με μικρ?τερο κ?στο?. ?να εξ?ρτημα που βολε?ει αρκετ? του? μικρ?τερου? κινητ?ρε? καθ?? καταλαμβ?νει μικρ?τερο χ?ρο απ? μ?α αλυσ?δα. Πλ?ον, με το 75% των αυτοκιν?των να επιλ?γουν ιμ?ντα, η καδ?να παραμ?νει πρ?τη επιλογ? των γρ?γορων αυτοκιν?των, καθ?? ε?ναι σε θ?ση να αντ?ξει μεγαλ?τερο φορτ?ο. ?
Συντ?ρηση τη? αλυσ?δα? χρονισμο?
Οι περισσ?τεροι κατασκευαστ?? δεν καθορ?ζουν συγκεκριμ?να διαστ?ματα συντ?ρηση? για μια αλυσ?δα χρονισμο?, σε αντ?θεση με τον ιμ?ντα. Ωστ?σο, αυτ? δεν σημα?νει ?τι η δι?ρκεια ζω?? τη? εκτε?νεται στο ?πειρο. Η πιο απλ? αλυσ?δα τη? αγορ?? συν?θω? αλλ?ζεται στα 100.000χλμ. με τι? πιο ανθεκτικ?? να αντ?χουν μ?χρι και 500.000χλμ. Η συντ?ρηση τη? ουσιαστικ? ε?ναι η σωστ? λ?πανση, για αυτ? δεν πρ?πει ποτ? να αφ?νουμε τα λ?δια του κινητ?ρα στο ?λεο? του?.
?


Π?? προκαλε?ται φθορ?;
Η μακροχρ?νια χρ?ση και η καταπ?νηση τη? αλυσ?δα? χρονισμο? ?πω? ?λα τα μηχανικ? μ?ρη ε?ναι αναπ?φευκτη. Κυρ?ω? ?μω? πρ?τα φθε?ρονται τα παρακε?μενα σε αυτ? εξαρτ?ματα ?πω? ο εντατ?ρα? ο οπο?ο? συν?θω? αντικαθ?σταται μεταξ? των 100.000 και 300.000χλμ. αν?λογα με το ?χημα. Η αλ?θεια ε?ναι ?μω? πω? απ? οικονομικ? ?ποψη σα? συμφ?ρει να αλλ?ξετε ολ?κληρο το σ?στημα και ?χι κ?ποια μ?ρη του, καθ?? τα εργατικ? ε?ναι ?δια. Το μ?σο κ?στο? για ?να πλ?ρε? σετ αλλαγ?? κυμα?νεται απ? 200 και μπορε? να φτ?σει μ?χρι και τα 800 ευρ?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频