Π?? καταλαβα?νω ?τι ?χει βλ?βη η αλυσ?δα χρονισμο?;

Διαβ?στηκε απ? 30144 αναγν?στε? - 2/11/2020

Μ?α ζημι? στην αλυσ?δα χρονισμο? δεν ε?ναι π?ντα εμφαν?? και μερικ?? φορ?? μπορε? να ε?ναι δ?σκολο να εντοπιστε?. Συν?θω? ακο?γεται ?ταν ο κινητ?ρα? ε?ναι κρ?ο? και τον θ?σουμε σε λειτουργ?α, ?που για τα πρ?τα μ?νο δευτερ?λεπτα ακο?γεται ?να μεταλλικ? κουδο?νισμα – κροτ?λισμα ( στη συν?χεια ο θ?ρυβο? σταματ?ει). Ε?ν πιστε?ετε πω? ακο?τε ?ναν αντ?στοιχο και περ?εργο θ?ρυβο πρ?πει να π?τε στο συνεργε?ο για ?λεγχο, ?που τα ειδικ? διαγνωστικ? θα ελ?γξουν του αισθητ?ρε? στροφ?λου και εκκεντροφ?ρου ?ξονα.

?
Ενδε?ξει? προβλ?ματο?

  • Ε?ν ακο?σετε ?να δυνατ? κρ?το και ο κινητ?ρα? δεν ανταποκρ?νεται, τ?τε μ?λλον ?χει σπ?σει εντελ?? η αλυσ?δα. Σε αυτ? τη περ?πτωση ακινητοποι?στε αμ?σω? το ?χημα και καλ?στε οδικ?.
  • Κροτ?λισμα: Σε αυτ? τη περ?πτωση η αλυσ?δα ε?ναι ?τοιμη να σπ?σει και ε?ν προλ?βετε και σταματ?σετε το ?χημα, θα προλ?βετε και πολλ?? ζημι??. ?σω? β?βαια να χρει?ζεται και ρ?θμιση, την οπο?α πρ?πει να την κ?νει ειδικ??.
  • Μεταλλικ? χτ?πημα παρ?λληλα με αναμμ?νο λαμπ?κι μηχαν??: Σε αυτ? τη περ?πτωση μπορε?τε να οδηγ?σετε αργ? το αυτοκ?νητο μ?χρι το συνεργε?ο για να διαπιστωθε? ε?τε η εκ ν?ου ρ?θμιση ε?τε η αλλαγ? τη?.

?
Αλλαγ? αλυσ?δα?
Η διαδικασ?α αλλαγ?? ? ρ?θμιση?, απαιτε? ?μπειρα χ?ρια μια? και θα πρ?πει να ανοιχτε? ο κινητ?ρα? μον?πλευρα και η ρ?θμιση τη? να γ?νει χωρ?? λ?θη. ?πω? καταλαβα?νετε το παραμικρ? λ?θο? μπορε? να αποβε? μοιρα?ο για τον κινητ?ρα και για αυτ? δεν θα συμβουλε?αμε σε καμ?α περ?πτωση να το τολμ?σετε μ?νοι σα?, ακ?μα και αν γνωρ?ζετε π?νω στο θ?μα. Η τιμ? για την αγορ? μ?α? ν?α? αλυσ?δα? ξεκιν? απ? τα 100 ευρ?, τιμ? στην οπο?α θα πρ?πει να προσθ?σετε και τα εργατικ? που δεν θα ε?ναι λ?γα.

?
Ελαττωματικ?? περιπτ?σει?
Οι επ? του παρ?ντο? γνωστ?? περιπτ?σει? προβλημ?των αλυσ?δα? χρονισμο? αναφ?ρονται στην οικογ?νεια κινητ?ρων VW EA111-TSI. Τα 1.2 TSI και 1.4 TSI σ?νολα ε?ναι εγκατεστημ?να σε πολλ? μοντ?λα Audi, Seat, Skoda και VW, με την τελευτα?α να προσδ?δει το πρ?βλημα σε ελαττωματικ? εξαρτ?ματα που ?ρθαν απ? τον προμηθευτ?. Και η BMW ?μω? στην 116i των 2004 και 2005 αντιμετ?πισε πρ?βλημα και παρ?λο που δεν προχ?ρησε σε αν?κληση, στα σ?ρβι? προχ?ρησε σε αλλαγ? χωρ?? επιπλ?ον κ?στο?.
?
?
?
?
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频