3 φωτογραφ?ε? ?

Κ?θε π?τε αλλ?ζω υγρ? φρ?νων; Το επιχειρ? μ?νο?;

Διαβ?στηκε απ? 41025 αναγν?στε? - 26/10/2020

Κ?θε π?τε πρ?πει να αλλ?ζονται τα υγρ? φρ?νων; Μπορο?με να το επιχειρ?σουμε οι ?διοι ? χρει?ζεται μ?στορα?; Σε αυτ? το ?ρθρο θα σα? λυθο?ν οι απορ?ε?.

 
 
Το υγρ? φρ?νων πα?ζει σημαντικ? ρ?λο στην ομαλ? λειτουργ?α του συστ?ματο? π?δηση? και επομ?νω? στην ασφαλ? οδ?γηση. Ο ρ?λο? του? ε?ναι να μεταφ?ρουν τη δ?ναμη που ασκε?τε εσε?? στο πεντ?λ του φρ?νου, στου? τροχο??, αλλ? και να λιπα?νουν τα δι?φορα μ?ρη του συστ?ματο? αποτρ?ποντα? σκουρι? κτλ. Δεδομ?νου ?τι οι ιδι?τητε? του υγρο? αλλ?ζουν με την π?ροδο του χρ?νου, μ?α τακτικ? αλλαγ? ε?ναι επιβεβλημ?νη, καθ?? σε αντ?θετη περ?πτωση μει?νεται σημαντικ? η αποδοτικ?τητα των φρ?νων.
?
Αλλαγ? κ?θε 2 χρ?νια
Ανεξ?ρτητα απ? τα χιλι?μετρα που θα διαν?σει ?να αυτοκ?νητο, το υγρ? φρ?νων πρ?πει να αντικαθ?σταται το αργ?τερο κ?θε δ?ο χρ?νια. Ο λ?γο? για την τ?σο περιορισμ?νη δι?ρκεια ζω?? του, ε?ναι το γεγον?? πω? μπορε? να απορροφ?σει και να διαλ?σει το νερ?. Ε?ν δεν γ?νει καμ?α αλλαγ?, το νερ? που διαλ?εται μ?σα του, θα μπορο?σε να εξατμιστε? σε φυσαλ?δε? ?ταν θερμανθε? υπερβολικ?, θ?τοντα? ?τσι σε κ?νδυνο τη μετ?δοση τη? δ?ναμη? π?δηση?. Επιπλ?ον, το διαλυμ?νο νερ? προωθε? το σχηματισμ? σκουρι?? στο σ?στημα φρ?νων, ειδικ? στο ?μβολο φρ?νων, μει?νοντα? δραματικ? τη λιπαντικ?τητα του.
Αυτ? ισχ?ει για την πλειον?τητα των υγρ?ν φρ?νων που ?χουν ω? β?ση του? τη γλυκ?λη, εν? στην αγορ? ( αρκετ? σπανι?τερα) χρησιμοποιο?νται και υγρ? με β?ση τη σιλικ?νη, που δεν χρει?ζονται ποτ? αντικατ?σταση καθ?? απωθο?ν το νερ?. Μ?νο ?να συνεργε?ο θα σα? πει με σιγουρι? σε ποια κατηγορ?α αν?κει το αυτοκ?νητο σα?.
?να συνεργε?ο μπορε? να μετρ?σει την περιεκτικ?τητα του υγρο? φρ?νων σα? σε νερ? και ε?ν δε?ξει π?νω απ? 3.5%, πρ?πει να αλλαχθε?.Ο ρ?λο? του αλλ? και τα αδ?νατα σημε?α
?πω? ε?παμε και προηγουμ?νω?, το υγρ? φρ?νων ?χει στ?χο να μεταφ?ρει το β?θισμα του πεντ?λ του φρ?νου στα ?μβολα του δισκοφρ?νου. Επειδ? ?μω? ?πω? ε?ναι γνωστ?, στο σ?στημα μπορο?ν να σημειωθο?ν πολ? υψηλ?? θερμοκρασ?ε?, ?τσι θερμα?νεται και το υγρ? φρ?νων στο οπο?ο σχηματ?ζονται φυσαλ?δε?, με αποτ?λεσμα εσε?? να πατ?τε το φρ?νο και η π?εση να χ?νετε σε αυτ??.
Καλ?τερα να μην τα αλλ?ξετε μ?νοι σα?
Μπορε? σε πολλ?? περιπτ?σει? να σα? ωθο?με στο να β?λετε χ?ρι στο αυτοκ?νητο σα?, ?μω? αυτ? δεν ε?ναι μ?α τ?τοια περ?πτωση, καθ?? πολλ? μπορο?ν να π?νε λ?θο?. Αρχικ?, τα υγρ? φρ?νων ε?ναι τοξικ? και καυστικ? και δεν πρ?πει να ?ρχονται σε επαφ? με το δ?ρμα ? το χρ?μα το αυτοκιν?του. Επ?ση?, ε?ν εισχωρ?σει ?στω και ελ?χιστο? α?ρα?, μπορε? να μει?σει δραματικ? ?ω? και 100% την απ?δοση των φρ?νων. Τ?λο?, ιδια?τερη διαχε?ριση θ?λει ακ?μα και κατ? την απ?ρριψη των χρησιμοποιημ?νων, καθ?? σε καμ?α περ?πτωση δεν μπορε? αυτ? η περιβαλλοντικ? και επιβλαβ?? για την υγε?α ουσ?α να εισ?λθει σε αποχετε?σει? ? καν?λια. Στο Βερολ?νο, μ?α τ?τοια κ?νηση τιμωρε?ται με 50.000 ευρ? πρ?στιμο.
?
Ποια υγρ? να προτιμ?σετε
?πω? και με τα λ?δια κινητ?ρα, ?τσι και εδ?, η επιλογ? δεν ε?ναι και το πιο ε?κολο πρ?γμα. Υπ?ρχουν διαφορετικ?? κατηγορ?ε? DOT για το υγρ? φρ?νων, οι οπο?ε? ξεχωρ?ζουν κυρ?ω? στο σημε?ο βρασμο?. Γ?νεται δι?κριση μεταξ? των επιμ?ρου? κλ?σεων του? σε DOT 3, 4, 5 και 5.1. Οι τ?ξει? 3 και 4 ε?ναι κοιν?? στην Ευρ?πη, με τα περισσ?τερα τρ?χοντα αυτοκ?νητα να χρησιμοποιο?ν υγρ? φρ?νων DOT-4. ?Να αναφ?ρουμε πω? , καθ?? σε περ?πτωση που αναμειχθο?ν υγρ? φρ?νων με διαφορετικ? σημε?α βρασμο?, επηρε?ζεται η αρχικ? απ?δοση του υγρο? φρ?νων. Τα υγρ? που ?χουν ω? β?ση τη σιλικ?νη χρησιμοποιο?νται κυρ?ω? στα κλασικ? αυτοκ?νητα και ξεχωρ?ζουν για το π?χο? του?. Ποτ? μα ποτ? μην αναμε?ξετε υγρ? φρ?νων σιλικ?νη? που δεν διαθ?τουν το ?διο π?χο?.


?
Σημ?δια που δε?χνουν ?μεση αλλαγ?
?ταν δεν υπ?ρχει αρκετ? υγρ? φρ?νων, το αυτοκ?νητο μπορε? να το κ?νει δειλ?, μα προειδοποιε?. Αρχικ?, τα φρ?να πα?ουν να ε?ναι ?σο δυνατ? ε?ναι συν?θω?, εν? το πεντ?λ φρ?νου πατι?ται ευκολ?τερα, προβ?λλοντα? μικρ?τερη αντ?σταση και αντιδρ?ντα? με μικρ? χρονοκαθυστ?ρηση. Ανησυχ?α να σα? προκαλ?σει και ε?ν ακο?τε δι?φορου? θορ?βου? ?ταν φρεν?ρετε. Και στι? δ?ο περιπτ?σει? να απευθυνθε?τε ?μεσα σε συνεργε?ο.
?
Απ? 40 ?ω? 90 ευρ? μ?α αλλαγ?
Στα περισσ?τερα συνεργε?α, το ανταλλακτικ? μαζ? με την εργασ?α που διαρκε? περ?που 30λεπτ?, κοστ?ζει απ? 40 ?ω? 90 ευρ?. Φυσικ? ε?ν ?χει εντοπισθε? διαρρο?, πρ?τα πρ?πει να διορθωθε? αυτ? και μετ? να γ?νει αλλαγ?, καθ?? τα φρ?να σα? μ?νιμα θα υπολειτουργο?ν και εσε?? θα προσθ?τετε συνεχ?? υγρ?, πληρ?νοντα? ξαν? και ξαν?.
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频