7 φωτογραφ?ε? ?

Μεγ?λη καταν?λωση καυσ?μου: Τι πρ?βλημα ?βγαλε το αυτοκ?νητο;

17/11/2020

Πηγα?νετε στο βενζιν?δικο και πληρ?νετε διαρκ?? περισσ?τερα; Αν το αυτοκ?νητ? σα? χρει?ζεται περισσ?τερο κα?σιμο ?σω? χρει?ζεται να π?τε σε συνεργε?ο.

 
 
Η καταν?λωση καυσ?μου εξαρτ?ται απ? πολλο?? παρ?γοντε?. Το π?σο κα?ει ο κινητ?ρα? διαφ?ρει αν οδηγο?με σε χαμηλ?? ταχ?τητε? μ?σα σε αστικ? περιβ?λλον ? σε περιπτ?σει? που ταξιδε?ουμε στην επαρχ?α σε δρ?μου? ταχε?α? κυκλοφορ?ε? με το π?δι πατημ?νο στο γκ?ζι.

Αντ?στοιχα, επηρε?ζεται απ? τι? συνθ?κε? (καλοκα?ρι ? χειμ?να?), αλλ? το π?σε? αποσκευ?? ?χουν τοποθετηθε? στο αυτοκ?νητ? μα?. Ενδεικτικ?, σε ?να αυτοκ?νητο με χαμηλ? αεροδυναμικ? το οπο?ο ε?ναι... υπεργεμ?το, η καταν?λωση μπορε? να αυξηθε? ?ω? και 50%!Γενικ?τερα, η διαπ?στωση αυτ? ισχ?ει και για τα δ?ο ε?δη κινητ?ρα, diesel και βενζ?νη?, ακ?μη και αν στην καταν?λωση καυσ?μου των βενζινοκινητ?ρων υπ?ρχουν μεγαλ?τερε? διακυμ?νσει? σε απ?λυτου? ?ρου? απ? εκε?νη των κινητ?ρων ντ?ζελ.
?
Εφ?σον διαπιστ?σουμε ?τι το αυτοκ?νητ? μα? χρει?ζεται περισσ?τερο κα?σιμο, εν? η χρ?ση που του κ?νουμε γ?νεται απ?λυτα στο πλα?σιο τη? καθημεριν?τητ?? μα?, χτυπ? το πρ?το καμπαν?κι. Ο γρηγορ?τερο? και πιο απλ?? τρ?πο? για να μει?σουμε την καταν?λωση βενζ?νη? ? πετρελα?ου ε?ναι να αφ?σουμε το γκ?ζι. Οι υψηλ?? ταχ?τητε? μ?νο οικονομικ?? δεν μπορο?ν να χαρακτηριστο?ν.
?
Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει?, ?μω? η λ?ση δεν ε?ναι τ?σο προφαν??. Ε?ναι πιθαν?? η αιτ?α τη? αυξημ?νη? καταν?λωση? καυσ?μου να σχετ?ζεται με κ?ποιο πρ?βλημα στο αυτοκ?νητο. Η αναζ?τησ? του μ?νο ε?κολη δεν ε?ναι. Παρεμπιπτ?ντω?, το π?σο αυξημ?νη ε?ναι η καταν?λωση καυσ?μου δεν μπορε? να προσδιορ?σει-υποδε?ξει και το ποια ε?ναι η ακριβ?? αιτ?α.
?
Η καταν?λωση μπορε? να διαφ?ρει σε ελ?χιστη κατ? τοι? εκατ? ποσ?στοση και ω? εκ το?του να ε?ναι δ?σκολα αντιληπτ?. Β?βαια, δεν αποκλε?εται να ε?ναι και διπλ?σια απ? το συνηθισμ?νο. Συν?θω? γ?νεται αισθητ? ?ταν κ?νουμε την ?δια διαδρομ?, με τον ?διο ?γκο κυκλοφορ?α, ο ?διο? οδηγ?? και με το ?διο στυλ οδ?γηση?. Αν δ?νουμε περισσ?τερα χρ?ματα για να γεμ?σουμε το ρεζερβου?ρ, πρ?πει να προβληματιστο?με και να αναζητ?σουμε τον λ?γο τη? α?ξηση? καταν?λωση?.

Μπορο?με να ελ?γξουμε κι εμε?? για τυχ?ν πρ?βλημαΠριν π?τε σε συνεργε?ο, μπορε?τε να ελ?γξετε μ?νοι σα? πολλ? πρ?γματα που θα μπορο?σαν να ε?ναι η αιτ?α τη? αυξημ?νη? καταν?λωση?. Μεταξ? ?λλων, τσεκ?ρετε τον ?λεγχο τη? π?εση? των ελαστικ?ν. Ε?ν ε?ναι σημαντικ? χαμηλ?τερο απ? το καθορισμ?νο, η αναζ?τηση του προβλ?ματο? ολοκληρ?νεται γρ?γορα. Αν η π?εση των ελαστικ?ν ε?ναι χαμηλ?, τ?τε μπορε? να προκαλ?σει μ?χρι και 30% ?ξτρα καταν?λωση καυσ?μου.
?
Η συμβο?λη ξεκ?θαρη: ελ?γχετε τακτικ? την π?εση των ελαστικ?ν. ?ταν το κ?νετε, να γνωρ?ζετε πω? τα ελαστικ? μπορο?ν να φουσκωθο?ν περισσ?τερο, το πολ? 0,5 bar π?νω απ? τι? προδιαγραφ?? που γρ?φει το βιβλ?ο συντ?ρηση?. Η με?ωση τη? αντ?σταση? κ?λιση? που προκ?πτει μει?νει την καταν?λωση καυσ?μου.
?
Εξ?σου σημαντικ? ρ?λο πα?ζει η π?εση του α?ρα. Το αντιλαμβαν?μαστε, για παρ?δειγμα, ?ταν ?χουμε μ?α μπαγκαζι?ρα στην οροφ?. Δεν ε?ναι το ?διο με τι? δυν?μει? που ασκο?ν αφαιρο?μενα εξαρτ?ματα του αυτοκιν?του (? πλαστικ?) τα οπο?α ?χουν ?κρεμ?σει? και φ?γει απ? την θ?ση του?. ?Αυτ? μπορο?ν να επιδειν?σουν σημαντικ? την αντ?σταση του α?ρα, ειδικ? ?ταν οδηγε?τε σε επαρχιακο?? δρ?μου? και αυτοκινητ?δρομου?, και συνεπ?? να αυξ?σουν την καταν?λωση.
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频