11 φωτογραφ?ε? ?

Οδ?γηση τον χειμ?να: Ποια λ?θη πρ?πει να αποφ?γουμε

28/12/2020

Ο χειμ?να? ε?ναι η πιο απαιτητικ? περ?οδο? για ?να αυτοκ?νητο. Για τον λ?γο αυτ? πρ?πει ε?μαστε ιδια?τερο προσεκτικο?, αποφε?γοντα? συγκεκριμ?νε? κακοτοπι??. Διαβ?στε ποια λ?θη δεν πρ?πει να κ?νουμε.

 
 
Οι δ?σκολε? καιρικ?? συνθ?κε? του χειμ?να πολλ?? φορ?? επιβαρ?νουν την λειτουργ?α του αυτοκιν?του, με αποτ?λεσμα να προκ?πτουν μικρ? ? μεγ?λα προβλ?ματα. Δι?τι οι κ?νδυνοι μπορε? να ξεπεταχτο?ν απ?... παντο?. Χι?νι, σκουρι?, περιορισμ?νη ορατ?τητα, ε?ναι μερικ? μ?νο απ? τα συνηθισμ?να φαιν?μενα που συναντ?με την πιο κρ?α εποχ? του χρ?νου και τα οπο?α ανεβ?ζουν τον δε?κτη δυσκολ?α? στη οδ?γηση.
?
Τι κ?νουμε σε αυτ?? τι? περιπτ?σει?; Η προετοιμασ?α και η πρ?ληψη ε?ναι ο καλ?τερο? σ?μβουλο?. Βρ?σκεται στην ευχ?ρεια κ?θε οδηγο? να βοηθ?σει το αυτοκ?νητ? του να αποδ?σει καλ?τερα μ?σω τη? συντ?ρηση?. Η Auto Bild παρουσι?ζει δ?κα βασικ? λ?θη και απροσεξ?ε? που πρ?πει να αποφ?γουμε, δι?τι κοστ?ζουν στην ασφ?λεια και τα χρ?ματ? μα?.
?
?Ακατ?λληλα ελαστικ?
Ταξιδε?ετε σε ορειν?? περιοχ?? για λ?γου? αναψυχ?? ? μ?νετε στην Β?ρεια Ελλ?δα; Τα κατ?λληλα ελαστικ? ε?ναι απαρα?τητο? εξοπλισμ?? για του? χιονισμ?νου? με παγετ? δρ?μου?. Στην χ?ρα μα? δεν υπ?ρχει νομοθεσ?α υποχρεωτικ?? χρ?ση? χιονολ?στιχων, παρ? πρ?πει να χρησιμοποιο?με τι? αναγκα?ε? αντιολισθητικ?? αλυσ?δε?. ?σοι αναζητο?ν, π?ντω?, χειμεριν? ελαστικ? μπορο?ν να τα αναγνωρ?σουν ε?τε με το αλπικ? σ?μβολο(βουν? με σχ?διο νιφ?δα? χιονιο?) ε?τε με την ?νδειξη ?M + S?, δηλαδ? ?mud and snow? (λ?σπη και χι?νι). Κατ?λληλα για οδ?γηση τον χειμ?να ε?ναι και τα ?All Weather? ελαστικ?, που ?χουν προδιαγραφ?? χρ?ση? και για τι? τ?σσερι? εποχ??.


?
Σε αντ?θεση με τα καλοκαιριν? ελαστικ?, τα χειμεριν? χρησιμοποιο?ν με?γμα με μεγαλ?τερο ποσοστ? φυσικο? καουτσο?κ, ?χουν πιο μαλακ? δομ? με αποτ?λεσμα να προκ?πτει περισσ?τερη πρ?σφυση, που καθιστ? το αυτοκ?νητο ασφαλ?στερο στην οδ?γηση. ?ποιο? οδηγε? χωρ?? χειμεριν? ελαστικ? ? ελαστικ? παντ?? εποχ?? κατ?λληλα για το χειμ?να πρ?πει να περιμ?νει πρ?στιμο.
?
Παρεμπιπτ?ντω?, τα φθαρμ?να χειμεριν? ελαστικ? ε?ναι το ?διο προβληματικ? με τα ακατ?λληλα. Παρ?λο που νομικ? μπορο?με να οδηγ?σουμε μ?χρι ελ?χιστο β?θο? π?λματο? 1,6 χιλιοστ?ν, καλ? θα ε?ναι να τα αντικαταστ?σουμε στα 3 και 4 χιλιοστ? στα καλοκαιριν? και χειμεριν? ελαστικ? οδ?γηση?. ?τσι, θα διατηρ?σουμε σε υψηλ? επ?πεδο την ποι?τητα οδ?γηση?.
?
Δεν τσεκ?ρουμε το αντιψυκτικ?
Το επαρκ?? αντιψυκτικ? ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? το χειμ?να. Ε?ν ταξιδε?ετε το αυτοκ?νητο ε?ναι εκτεθειμ?νο σε χαμηλ?? θερμοκρασ?ε?, διατρ?χετε τον κ?νδυνο να παγ?σει το υγρ? και να καταστραφε? το σ?στημα ψ?ξη?. Υπ?ρχει επ?ση? κ?νδυνο? ζημι?? στον κινητ?ρα, στην αντλ?α νερο? και στον ιμ?ντα χρονισμο? ε?ν ξεκιν?σετε το αυτοκ?νητο εν? το υγρ? στο σ?στημα ψ?ξη? ?χει παγ?σει.? Ειδικ? θερμ?μετρο, κατ?λληλο για χαμηλ?? θερμοκρασ?ε?, μπορε? να χρησιμοποιηθε? σε τ?τοιε? περιπτ?σει?. Θα πρ?πει να δε?χνει τουλ?χιστον -20 βαθμο?? Κελσ?ου, ειδ?λλω? πρ?πει να προσθ?σουμε αντιψυκτικ?.


?
Ο ?λεγχο? δεν ε?ναι σημαντικ?? μ?νο τον χειμ?να. Το αντιψυκτικ? υγρ? π?ρα απ? χαμηλ? σημε?ο τ?ξη? ξεχωρ?ζει και για τον χαμηλ? σημε?ο βρασμο?, προστατε?οντα? το υγρ? απ? το να βρ?ζει σε υψηλ?? θερμοκρασ?ε? πρ?ωρα. Ο κινητ?ρα? δεν υπερθερμ?νται, δεν διαβρ?νεται και λειτουργε? σωστ?. Ελ?γχετε τη στ?θμη του υγρο? κ?θε μ?να και συμπληρ?σετε αντιψυκτικ? αν? εξ?μηνο.
?
Ελλιπ?? συντ?ρηση μπαταρ?α?
Οι χαμηλ?? θερμοκρασ?ε? επιβαρ?νουν την μπαταρ?α του αυτοκιν?του, καθ?? χ?νει μεγ?λο μ?ρο? τη? απ?δοσ?? τη?, εν? ταυτ?χρονα ο κινητ?ρα? χρει?ζεται περισσ?τερη ισχ? κατ? την εκκ?νηση. Αν μ?λιστα πι?ζετε την μπαταρ?α με καταναλωτ?? ?πω? μ?α ηλεκτρικ? κουβ?ρτα ? θερμαιν?μενα παρ?θυρα και καθ?σματα, ?σω? αδει?σει εντελ??. Ο εναλλ?κτη? συχν? δεν παρ?χει με ενδεδειγμ?νο τρ?πο ηλεκτρικ? ρε?μα για την φ?ρτιση, ειδικ? αν χρησιμοποιο?με το αυτοκ?νητο για μικρ?? αποστ?σει?. Συνιστ?ται, επομ?νω?, να συνδ?ουμε τακτικ? την μπαταρ?α σε φορτιστ? μ?σα στον χειμ?να.


?
Η απ?λεια τ?ση? δεν δημιουργε? μ?νο μακροπρ?θεσμα προβλ?ματα, ?ταν β?ζουμε μπροστ? το αυτοκ?νητο. Εξαιτ?α? του γεγον?το? αυτο?, προκαλε?ται επ?ση? θε?ωση, κατ? την οπο?α η επιφ?νεια των πλακ?ν μολ?βδου καλ?πτεται με επ?στρωση λευκ?? κρυσταλλικ?? ?νωση?. Σε β?θο? χρ?νου μει?νεται η χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α? η οπο?α δ?σκολα φοιρτ?ζει ξαν? μ?χρι τ?ρμα. Χρησιμοποιε?στε παλμικο?? αποθειικωτ?? ? ειδικο?? φορτιστ??, που υποτ?θεται ?τι εξουδετερ?νουν τα θειικ? ?λατα που συσσωρε?τηκαν μεταδ?δοντα? παλμο?? υψηλ?? τ?ση?.
?
Παραμελο?με το υγρ? καθαριστικ? του παρμπρ?ζ
Ε?ναι γνωστ? ?τι για τον καθαρισμ? του παρμπρ?ζ προτιμ?τερο ε?ναι να επιλ?γουμε χειμεριν? υγρ?, ανθεκτικ? σε χαμηλ?? θερμοκρασ?ε?. Αν δεν αντικαταστ?σετε το καλοκαιριν? καθαριστικ?, υπ?ρχει κ?νδυνο? να παγ?σει το υγρ? και να προκληθο?ν ζημι?? τ?σο στο δοχε?ο ?σο και στα σωλην?κια. Ορισμ?νοι οδηγο? συμπληρ?νουν λ?θο? αντιψυκτικ? ? επιλ?γουν αραιωμ?νο αλκο?λ. Η δε?τερη επιλογ? μπορε? να βοηθ? τον ?νθρωπο που το π?νει (σε μικρ?? ποσ?τητε?) ?ταν κ?νει κρ?ο, αλλ? στο παρμπρ?ζ δεν ε?ναι τ?σο αποτελεσματικ? δι?τι ο π?γο? συσσωρε?εται ξαν?, . Εκτ?? αυτο?, αν το αλκο?λ δεν ?χει διαλυθε? σωστ?, αφ?νει υπολε?μματα στο τζ?μι και περιορ?ζει την ορατ?τητα.


?
Ειδικ? πρ?σθετα χημικ? στο αντιψυκτικ? καθαριστικ? κ?νουν την δουλει? του? αποτελεσματικ?. Προσοχ? στην σωστ? αναλογ?α αν αγορ?σετε συμπ?κνωμα. Η υπερβολικ? συγκ?ντρωση συμπυκν?ματο? αφεν?? δεν βοηθ? στην καθαρι?τητα του παρμπρ?ζ, αφετ?ρου ε?ναι επιβλαβ?? για το περιβ?λλον.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频