6 φωτογραφ?ε? ?

50 ?λογα παραπ?νω με 3-4 κατοστ?ρικα! Θα ?παιρνε? το ρ?σκο;

Διαβ?στηκε απ? 43633 αναγν?στε? - 26/11/2020

Mπορε?? πολ? ε?κολα να ανεβ?σει? το μοτ?ρ σου μ?χρι και 50 ?λογα. Μ?πω? ?μω? ε?ναι ρ?σκο και πρ?πει να το ξανασκεφτε??; Ξ?ρει? πω? γ?νεται; Το ?χει? κ?νει;

 
 
Σ?γουρα ?χει? ακο?σει τη φρ?ση, ?Εβαλα πρ?γραμμα και π?ρα 30 ?λογα παραπ?νω?. Εσ? θα το ?κανε? με 3-4 κατοστ?ρικα ? φοβ?σαι μην το σπ?σει?; Ξ?ρει? πω? γ?νεται και ποια ρ?σκα πα?ρνει?;

Με ?να χαμηλ? κ?στο? τα περισσ?τερα αυτοκ?νητα μπορο?ν να αναβαθμιστο?ν και να παρ?ξουν ακ?μα και 50 επιπλ?ον ?ππου?, χωρ?? να χρειαστε? ο μ?στορα? να ακουμπ?σει καν τη μηχαν?. Η ιδ?α π?σω απ? τα προγρ?μματα αναβ?θμιση? εγκεφ?λου ε?ναι αρκετ? απλ?. Οι κατασκευαστ?? ?ταν δημιουργο?ν ?να σ?νολο, δεν αξιοποιο?ν τι? δυνατ?τητε? του στο 100%, καθ?? δεν αποσκοπο?ν σε ?να αυτοκ?νητο επιδ?σεων. Περισσ?τερο δημιουργο?ν την καλ?τερη δυνατ? ισορροπ?α αν?μεσα σε επιδ?σει?, καταν?λωση και αξιοπιστ?α χρ?ση? του κινητ?ρα. Εδ? ακριβ?? επεμβα?νουν τα προγρ?μματα.

Οι φανατικο? υποστηρικτ?? αυτ?? τη? τεχνικ?? χρησιμοποιο?ν ω? βασικ? επιχε?ρημα του? το γεγον?? πω? εφ?σον ?να αυτοκ?νητο μπορε? να χρησιμοποιε? ?ναν 1.000?ρη κινητ?ρα και να διατ?θεται σε εκδ?σει? με 90, 115, 150 ?ππου?, ε?ναι σε θ?ση να αξιοποιηθε? κ?θε του μορφ?.? Ισχ?ει ?μω? ?τι υπ?ρχει περιθ?ριο για ?ξεκλε?δωμα? των ?ππων χωρ?? ρ?σκο βλ?βη?;

?χι ακριβ??...

Α? π?ρουμε για παρ?δειγμα ενα μοντ?λο, το οπο?ο διατ?θεται με ιπποδυν?μει? 90, 100, 115, 130 και 150 ?ππων. Ε?ναι πραγματικ?τητα πω? η μηχαν? που παρ?γει 90 ?ππου? δεν ε?ναι σε θ?ση να ανταπεξ?λθει με μ?α μετατροπ? και να καταφ?ρει να φτ?σει την ?κδοση των 150 ?ππων. Αυτ? γιατ? η εταιρ?α σε κ?θε ?κδοση αλλ?ζει το μ?γεθο? τη? τουρμπ?να?, το σ?στημα ψ?ξη?, ακ?μα και τα υλικ? που χρησιμοποιε? σε στρ?φαλου? κ.α. Δεν ε?ναι μυστικ? πω? σε ?να αυτοκ?νητο ?σο αυξ?νεται η ιπποδ?ναμη, τ?σο καλ?τερα και ποιοτικ?τερα υλικ? χρησιμοποιο?νται.

Παρ?λο που μπορε? ?πω? ε?ναι ξεκ?θαρο, η ?κδοση των 90 ?ππων να μην μπορε? να φτ?σει αυτ? των 150, ?μω? ?χει ?ντω? ?να περιθ?ριο βελτ?ωση? και οι ειδικο? απαντο?ν πω? αυτ? μπορε? να επιτευχθε?.


Τι ε?ναι ο επαναπρογραμματισμ?? εγκεφ?λου?
Τα π?ντα πλ?ον ελ?γχονται ηλεκτρονικ? απ? εκατοντ?δε? αισθητ?ρε? οι οπο?οι λαμβ?νουν τιμ?? ασταμ?τητα για ?λε? τι? συνθ?κε? λειτουργ?α? του αυτοκιν?του(?πω? θερμοκρασ?α κτλ.) Αυτ? η ασταμ?τητη συλλογ? ?χει πρακτικ? σκοπ?, αφο? ο ?εγκ?φαλο?? του κινητ?ρα μπορε? να ρυθμ?ζει ?λε? τι? παραμ?τρου? για να λειτουργε? το αυτοκ?νητο π?ντα στην καλ?τερη κατ?σταση και με τον στ?χο που του ?χει τεθε? απ? το εργοστ?σιο.

Να το πο?με πιο απλ?, το καθ?κον τη? μον?δα? ελ?γχου ε?ναι να εξασφαλ?ζει τη β?λτιστη συμπεριφορ? οδ?γηση? υπ? τι? τρ?χουσε? συνθ?κε? και σ?μφωνα με τα πρ?τυπα εκπομπ?ν ( η λεγομ?νη και ω? χαρτογρ?φηση του κινητ?ρα).
Με την εισχ?ρηση σε αυτ? την μον?δα ελ?γχου, μπορε? ?να? επαγγελματ?α? να αλλ?ξει τον αρχικ? εργοστασιακ? χ?ρτη ? ακ?μα και να θεωρ?σει εκ ν?ου τι? εργοστασιακ?? τιμ?? που ?χουν οριστε?, επεμβα?νοντα? ουσιαστικ? στον τρ?πο λειτουργ?α? του αυτοκιν?του.


Εδ? πρ?πει να επισημ?νουμε πω? ακ?μα και ε?ν ?να? επαγγελματ?α? επ?μβει και καθορ?σει εκ ν?ου τι? τιμ?? αυτ??, μ?α ενημ?ρωση λογισμικο? απ? τον κατασκευαστ? μπορε? να καταστρ?ψει ολ?κληρο το συντονισμ? και να ?επαναφ?ρει? το αυτοκ?νητο, ?πω? ?να format ?ναν υπολογιστ?.
Εσε?? τι λ?τε;

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频