6 φωτογραφ?ε? ?

Τι ε?ναι η βαλβολ?νη και γιατ? στοιχ?ζει τ?σο;

Διαβ?στηκε απ? 16230 αναγν?στε? - 8/9/2020

Εν? το λ?δι του κινητ?ρα αλλ?ζεται σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα, η βαλβολ?νη (το λ?δι του κιβωτ?ου ταχυτ?των), δε... βι?νει αν?λογα συχν? προσοχ? απ? του? περισσ?τερου? οδηγο??. Ωστ?σο, γερν? και αυτ?, και επομ?νω?, πρ?πει να αντικαθ?σταται προτο? το σ?στημα μετ?δοση? υποστε? κ?ποια πολ? ζημι?.

 
 
Μ?λι? συμπληρωθε? απ? τον κατασκευαστ?, η βαλβολ?νη προορ?ζεται συχν? να παραμε?νει στο σ?στημα μετ?δοση? για ?λη τη δι?ρκεια ζω?? του αυτοκιν?του. Δι?στημα αλλαγ?? βαλβολ?νη? προβλ?πεται μ?νο σε λ?γε? περιπτ?σει?.?Το λ?δι του κιβωτ?ου ταχυτ?των μολ?νεται επ?ση? εξαιτ?α? των τριβ?ν και χ?νει τι? καλ??, λιπαντικ?? ιδι?τητ?? του. Μακροπρ?θεσμα, αυτ? μπορε? να προκαλ?σει ζημι? στο κιβ?τιο ταχυτ?των, κ?τι, που σαφ?? θα ε?ναι πιο ακριβ? απ? μια απλ? αλλαγ? του λαδιο? του κιβωτ?ου ταχυτ?των, μια απλ? αλλαγ? βαλβολ?νη?.

Ποια ε?ναι η λειτουργ?α τη? βαλβολ?νη?;
Η βαλβολ?νη ?χει παρ?μοια λειτουργ?α με το λ?δι του κινητ?ρα: λιπα?νει τα γραν?ζια, τα οπο?α εφαρμ?ζουν μεταξ? του? με ακρ?βεια, μει?νοντα? ?τσι τη φθορ?. Ταυτ?χρονα, αναλαμβ?νει και μια λειτουργ?α ψ?ξη? και καθαρισμο?, απορροφ?ντα? ακ?μα και τα μικρ?τερα σωματ?δια τριβ??, τα οπο?α και μεταφ?ρει στο φ?λτρο, ?τσι ?στε να μην προκαλο?νται ανεπιθ?μητε? τριβ?? στο κιβ?τιο ταχυτ?των. ?σο ?γερν?? το λιπαντικ?, γ?νεται ?λο και πιο βρ?μικο και χ?νει τι? καλ?? ιδι?τητ?? ρο?? του λ?γω τη? επιβ?ρυνση?, που δ?χεται. Αυτ? μπορε? επ?ση? να καθοριστε? με την π?ροδο του χρ?νου απ? τη συμπεριφορ? του οδηγο?.Χαρακτηριστικ?? αλλαγ??, που προκαλο?νται απ? την παλι? βαλβολ?νη ε?ναι οι παρακ?τω:
? Οι αλλαγ?? σχ?σεων δε γ?νονται πλ?ον ομαλ? ? με ευκολ?α. Αυτ? γ?νεται ιδια?τερα αισθητ? σε χειροκ?νητα κιβ?τια ταχυτ?των ?ταν η εμπλοκ? τη? σχ?ση? και η μετ?δοση τη? ισχ?ο? καθυστερο?ν.
? Οι σχ?σει? δεν επιλ?γονται πλ?ον τ?σο ε?κολα και με ακρ?βεια. Αυτ? ισχ?ει περισσ?τερο για την πρ?τη και τη δε?τερη σχ?ση. Ιδια?τερα, ?ταν η βαλβολ?νη ε?ναι ακ?μα κρ?α, οι αλλαγ?? σχ?σεων ε?ναι δ?σκολε?.
? Ακ?μα και στο αυτ?ματο κιβ?τιο ταχυτ?των, ?να? ?διασταγμ??? κατ? την επιλογ? μια? σχ?ση?, μπορε? να αποτελε? μ?α απ? τι? αιτ?ε?.
? ?Κουδο?νισμα? ? θ?ρυβο? κατ? την αλλαγ? σχ?ση?.
? Λεκ?δε? λαδιο? κ?τω απ? το κιβ?τιο ταχυτ?των δε?χνουν ?τι αυτ? δεν ε?ναι στεγαν?. Πρ?πει, λοιπ?ν, να συμπληρωθε? βαλβολ?νη και να επισκευαστε? αν ε?ναι απαρα?τητο.Γιατ? να αλλ?ζεται γενικ?? η βαλβολ?νη;

Αν ο κατασκευαστ?? δεν προβλ?πει την αλλαγ? βαλβολ?νη?, τ?τε αυτ? θα πρ?πει στην πραγματικ?τητα να διαρκ?σει ?σο ολ?κληρη η ζω? του αυτοκιν?του. Ωστ?σο, αυτ? η αντοχ? περιορ?ζεται συν?θω? σε μια απ?σταση απ? 150.000 ?ω? 180.000 χιλι?μετρα ? μια δι?ρκεια ζω?? 8 ?ω? 10 ετ?ν. Αν δεν αλλ?ξετε τη βαλβολ?νη το αργ?τερο μετ? απ? τ?σο καιρ?, να ε?στε β?βαιοι πω? το κιβ?τιο ταχυτ?των δε θα αντ?ξει για πολλ? περισσ?τερα χιλι?μετρα. Επειδ? με την π?ροδο του χρ?νου, ?λο και περισσ?τερα σωματ?δια εναποτ?θενται στη βαλβολ?νη. Επιπλ?ον, αυτ? χ?νει τι? καλ?? λιπαντικ?? ιδι?τητ?? τη? με την π?ροδο του χρ?νου. Επ?ση?, με την π?ροδο του χρ?νου παρατηρε?ται και σταδιακ? απ?λεια λαδιο?. Αν η λ?πανση στο κιβ?τιο ταχυτ?των δεν ε?ναι πλ?ον εγγυημ?νη, ω? συν?πεια θα υπ?ρξει αυξημ?νη φθορ? και υπερθ?ρμανση. ?τσι, δεν βρ?σκεστε μακρι? απ? μια ακριβ? ζημι? του κιβωτ?ου ταχυτ?των...
Α? δο?με μαζ? παρακ?τω, π?τε πρ?πει να την αλλ?ξει?, π?σο θα σου στοιχ?σει.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频