15 φωτογραφ?ε? ?

Π?? θα αυξ?σω τη δι?ρκεια ζω?? του αυτοκιν?του μου;

Διαβ?στηκε απ? 4558 αναγν?στε? - 22/10/2020

Ποιε? επισκευ?? μπορε?? να προλ?βει? πριν γ?νουν ?αβ?στακτε??; Κ?νοντα? και ελ?γχοντα? απλ? πρ?γματα μεγαλ?νει? την δι?ρκεια ζω?? του αυτοκιν?του σου και εξοικονομε?? πολλ? λεφτ?. Μ?θε πω?.

 
 
Ε?ν ρ?χνει? μια καλ? ματι? στο αυτοκ?νητο σου αν? τακτικ? χρονικ? διαστ?ματα, μπορε?? πραγματικ? να μει?σει? κατ? πολ? τι? επισκ?ψει? σου στο συνεργε?ο.? Οι περισσ?τερε? ζημι?? μπορο?ν να προβλεφθο?ν και να μειωθε? το κ?στο? αποκατ?σταση? του? σε τερ?στιο βαθμ?, ε?ν τι? αντιληφθο?με στην αρχ? του?. ?να διαφορετικ?? θ?ρυβο? στα φρ?να, μ?α ασυν?θιστη αντ?δραση του αυτοκιν?του, ε?ναι ?λα σημ?δια πω? ε?ν θ?λει? να γλυτ?σει? ευρ?, πρ?πει να κινηθε?? ?μεσα.

Ε?ν αγαπ?? το αυτοκ?νητο σου πρ?πει να δημιουργ?σει? μ?α ιδια?τερη σχ?ση μαζ? του. Το να ε?ναι καθαρ? σ?γουρα ε?ναι σημαντικ? (μια? και εκτ?? απ? πιο ?μορφο, προστατε?εται και το χρ?μα του), ?μω? υπ?ρχουν μερικ?? συν?θειε?, στι? οπο?ε? π?νω ?μα χτ?σετε τη σχ?ση σα?, θα ε?ναι παντοτιν? και πιο οικονομικ?. Λ?δια κινητ?ρα, ιμ?ντα? χρονισμο?, κρ?ε? εκκιν?σει?, ο τρ?πο? αλλαγ?? ταχυτ?των και πολλ? ακ?μα στο π?? διαχειριζ?μαστε το αυτοκ?νητο μα?, καθορ?ζουν το π?σα χρ?νια θα μα? συντροφε?ει αλλ? και την αξ?α του.

Στο φωτορεπορτ?ζ που ακολουθε? σα? παρουσι?ζουμε απλο?? τρ?που? για να το ?χετε ?στη π?να? μια ζω?.
?
Tip1: Αποφ?γετε τι? πολ? μικρ?? αποστ?σει?. Ειδικ? του? κρ?ου? μ?νε?, ε?ν το αυτοκ?νητο δεν πι?σει τη σωστ? θερμοκρασ?α και εσε?? ?χετε ξαναπαρκ?ρει ?δη, ?χοντα? φτ?σει στο προορισμ? σα?, μ?νο κακ? κ?νετε.? Το λ?δι δεν ?πι?νει? την απαιτο?μενη θερμοκρασ?α με αποτ?λεσμα να κατακ?θονται κα?σιμα και νερ? σε αυτ?, σχηματ?ζοντα? ( ω? σ?μβολο προειδοπο?ηση?) λευκο?? λεκ?δε? στο π?μα λαδιο?.


Tip2: Συχν? πλ?σιμο. Μην αφ?νετε τη βρωμι? να διαβρ?σει το χρ?μα του. Πλ?νετε συχν? το αυτοκ?νητο σα? εξωτερικ? με προσοχ? και δ?νοντα? ιδια?τερη προσοχ? στον κινητ?ρα. Εκε? καλ?τερα να απευθυνθε?τε σε ?ναν ειδικ?, γιατ? πολλ? ηλεκτρονικ? μ?ρη ε?ναι ?κρω? ευα?σθητα. Για να ?χετε ακ?μα καλ?τερα μακροχρ?νια αποτελ?σματα, περ?στε το με κερ? ?στε να αποκτ?σει την απαιτο?μενη προστατευτικ? στρ?ση.Tip3: Μην αφ?σετε μικρ? σημαδ?κια ? γρατζουνι?? στο χρ?μα, δι?τι θα μετατραπο?ν σε εστ?ε? σκουρι?? και θα χαλ?σουν ανεπαν?ρθωτα την εικ?να. Προτιμ?στε να β?ψετε τοπικ? ?σα σημε?α γ?νεται με ειδικ? μπογι? για να μην επιτρ?ψετε τη δι?βρωση του σημε?ου, εν? ?να φανοποιε?ο θα σα? βοηθ?σει με μικρ? κ?στο? για το σβ?σιμο γρατζουνι?ν.


Tip4: Ε?ν οδηγε?τε κυρ?ω? σε αυτοκινητοδρ?μου? και χωματ?δρομου?, τ?τε πολλ? μικρ? πετραδ?κια εκτοξε?ονται απ? τα υπ?λοιπα αυτοκ?νητα και συν?θω? κ?νουν μικρ? βαθουλ?ματα στο μπροστιν? μ?ρο?. Με μ?α διαφαν? μεμβρ?νη τοπικ?, μπορε?τε να ε?στε ?συχοι.Tip5: Εκτ?? απ? το χρ?μα, ιδια?τερη προσοχ? θ?λουν και τα πλαστικ? μ?ρη του αυτοκιν?του, τα οπο?α δεν ε?ναι λ?γα και φυσικ? πρ?πει να τα θωρακ?ζουμε, πριν ξεκιν?σουν να χαλ?νε. Υπ?ρχουν δεκ?δε? προ??ντα στην αγορ? που με ?να π?ρασμα του?, μπορε?τε να εξασφαλ?σετε πολλ? ?τη αντοχ?? σε κ?θε πλαστικ? εξ?ρτημα.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频