9 φωτογραφ?ε? ?

Π?? θα ?αναστ?σω? το παλι? μου αυτοκ?νητο?

Διαβ?στηκε απ? 13169 αναγν?στε? - 29/10/2020

?πεσε? στην αν?γκη του παλιο? αυτοκιν?του του παππο? σου; ? μ?πω? θ?λει? να φ?ρει? στη ζω? ?να μακρ? ακινητοποιημ?νο ?χημα; Δε? β?μα - β?μα πω? θα το καταφ?ρει? μ?νο?, ε?κολα, οικονομικ? και γρ?γορα.

 
 
?να αυτοκ?νητο που παραμ?νει εκτ?? λειτουργ?α? για πολ? καιρ?, χρει?ζεται μ?α ομαλ? μετ?βαση στη ζω? και ?χι ?ναν απινιδωτ?. Πολλ? εξαρτ?ματα ?χουν ?κ?τσει? με κυρι?τερο φυσικ? το λ?δι μηχαν?? που πρ?πει να ε?ναι η πρ?τη μα? κ?νηση, καθ?? θα πρ?πει να του δ?σουμε την αν?λογη π?εση για να ξαναπ?ει παντο?.
Επομ?νω?, αφαιρ?στε τα μπουζοκαλ?δια και ενεργοποι?στε τη μ?ζα μ?χρι να σβ?σει το λαμπ?κι του λαδιο?. Αφο? σβ?σει τ?τε συνδ?στε ξαν? τα μπουζοκαλ?δια και ξεκιν?στε κανονικ? τον κινητ?ρα, για να αποφ?γετε τυχ?ν τριβ?? μεταλλικ?ν μερ?ν απ? την μη παρουσ?α λ?πανση?.
Σα? παραθ?τουμε στο φωτορεπορτ?ζ που ακολουθε? τα κυρι?τερα β?ματα αν?σταση? εν?? αυτοκιν?του.
?
Β?μα 1ο: Λ?δι μηχαν??


Ε?ν το αυτοκ?νητο ε?ναι ακινητοποιημ?νο για π?νω απ? 1 χρ?νο, τ?τε πρ?πει οπωσδ?ποτε να αλλ?ξετε τα λ?δια. Αυτ? γιατ? θα ?χουν χ?σει τι? ιδι?τητε? του και θα προκαλ?σουν μεγ?λη ζημι?, ακ?μα και αν ε?ναι στη σωστ? ποσ?τητα. Για να διαλ?ξετε τα σωστ?, αναζητ?στε το βιβλ?ο του αυτοκιν?του ? πολ? απλ? κ?ντε μ?α ερ?τηση σε ?να μαγαζ?, σ?γουρα θα γνωρ?ζουν.


Β?μα 2ο: Μπαταρ?α


Η μπαταρ?α ε?ναι το πρ?το θ?μα τη? ακινησ?α? και μπορε? να λυθε? με δ?ο τρ?που?. Ε?ν διαθ?τετε ?ναν φορτιστ?, μπορε?τε να την συνδ?σετε και να ανακ?μψει ? σε περ?πτωση που η μπαταρ?α δεν δε?χνει σημ?δια ζω??, να την αντικαταστ?σετε. Η διαφορ? τιμ?? εν?? φορτιστ? απ? την αγορ? μ?α? καινο?ργια? μπαταρ?α? ε?ναι μικρ?, οπ?τε η επιλογ? ε?ναι στα χ?ρια σα?. ?Κ?στο? γ?ρω στα 70 ευρ?.


Β?μα 3ο: Μπουζ?


Επ?μενο τσεκ πρ?πει να γ?νει στα μπουζ?, τα οπο?α μπορε? να ε?ναι και υπε?θυνα σε περ?πτωση που το αυτοκ?νητο αρνε?ται να π?ρει μπροστ?. Ελ?γξτε τα και αν δε?τε πω? δεν ε?ναι σε καλ? κατ?σταση, αντικαταστ?στε τα με ?να συνολικ? κ?στο? που δεν θα ξεπερ?σει τα 30 ευρ?.


Β?μα 4ο : Ιμ?ντα? χρονισμο? - καδ?να


Εδ? ταιρι?ζει η φρ?ση better be safe than sorry. Ελ?γξτε πολ? σχολαστικ? την καδ?να χρονισμο?, σχεδ?ν δοντ?κι – δοντ?κι και με το παραμικρ? παρ?πτωμα, προχωρ?στε απευθε?α? σε αλλαγ?. Μ?λιστα ακ?μα και ε?ν δε?χνει σε καλ? κατ?σταση, ε?ν ?χει περ?σει το χιλιομετρικ? ?ριο ( ? το χρονικ? περιθ?ριο), προτιμ?στε μ?α αντικατ?σταση για να μην προκληθε? περαιτ?ρω ζημι? στη μηχαν?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频