4 φωτογραφ?ε? ?

Πω? να σ?σετε το αυτοκ?νητο σα? απ? τη σκουρι?

Διαβ?στηκε απ? 7590 αναγν?στε? - 11/9/2020

Πολλ? καινο?ργια αυτοκ?νητα δε?χνουν ευ?λωτα στην σκουρι?. Αρκετ?? βιομηχαν?ε? για λ?γου? με?ωση? κ?στου?, παραμελο?ν αισθητ? την προστασ?α απ? τη σκουρι?, ?μω? εμε?? οι ?διοι ?χουμε τρ?που? να τα προστατ?ψουμε. Δε?τε του? εδ?.

 
 
Για αρκετ? χρ?νια η σκουρι? ?ταν ?να στοιχε?ο που ενδι?φερε ελ?χιστα κατασκευαστ?? και αγοραστ??. Τα τελευτα?α χρ?νια ?μω? ?χει επαν?λθει αρκετ? υψηλ? στη λ?στα ελ?γχου κ?θε μοντ?λου και αναδεικν?εται σε ?να σημαντικ? θ?μα. Β?βαια συν?θω? πρ?κειται για επιφανειακ? σκουρι? που κυρ?ω? προβληματ?ζει για οπτικο?? λ?γου?, ?μω? μετ? απ? καιρ?, ε?ν η οξε?δωση συνεχιστε?, μπορε? να πλ?ξει κα?ρια μ?ρη του αυτοκιν?του, κλον?ζοντα? την ασφ?λεια του.

Η δικ? μα? πρ?ταση ε?ναι η προστασ?α των σημει?ν και μοντ?λων που ε?ναι γνωστ? πω? ?χουν μ?α παραπ?νω ευαισθησ?α στην σκουρι?. Η σφρ?γιση μερικ?ν σημε?ων (κυρ?ω? κοιλοτ?των) με ειδικ? υλικ? αλλ? και η θωρ?κιση του κ?τω μ?ρου? του οχ?ματο?, μπορε? να κοστ?ζουν, ?μω? ε?ναι μ?α επ?νδυση που πραγματικ? αξ?ζει. Ειδικ? για περιοχ?? με μεγ?λο χειμ?να.

Που και γιατ? προκαλε?ται συν?θω? σκουρι?;
Η σκουρι? ε?ναι προι?ν δι?βρωση? που δημιουργε?ται, ?ταν το μ?ταλλο πραμ?νει βρεγμ?νο για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα αντιδρ?ντα? με το οξυγ?νο τη? ατμ?σφαιρα?. Η διαδικασ?α ονομ?ζεται οξε?δωση και τα περισσ?τερα μοντ?ρνα αυτοκ?νητα για την προστασ?α του? απ? αυτ?, προστατε?ονται με γαλβανισμ? (στρ?ση με ψευδ?ργυρο). ?μω? σε οποιοδ?ποτε σημε?ο, ε?τε η στρ?ση αυτ? ε?τε η βαφ?, ?χει το παραμικρ? ελ?ττωμα, σχεδ?ν με βεβαι?τητα δημιουργε?ται σκουρι?. Μ?λιστα το φαιν?μενο ε?ναι πιο σ?νηθε? και πιο ?ντονο κατ? τον χειμ?να λ?γω των καιρικ?ν συνθηκ?ν, εν? ε?ν υπ?ρχει και αλ?τι στο δρ?μο για πρ?ληψη τη? χιον?στρωση?, τ?τε δημιουργε?ται σχεδ?ν αστραπια?α.Αν και η αφα?ρεση μερικ?ν κηλ?δων σκουρι?? ε?ναι δυνατ?, αποτελε? μ?α διαδικασ?α ιδια?τερα κοστοβ?ρα και χρονοβ?ρα, για αυτ? και εμε?? προτε?νουμε ε?λογα προληπτικ? μ?τρα απ?ναντι στο συγκεκριμ?νο φαιν?μενο. Ε?ν το μοντ?λο σα? ε?ναι γνωστ? πω? ?χει σημε?α που ε?ναι επιρρεπ? στη δημιουργ?α σκουρι??, φροντ?στε να σφραγ?σετε με ειδικ? υλικ? τι? εκτεθειμ?νε? κοιλ?τητε? και ενισχ?στε το κ?τω μ?ρο? του. Φυσικ? ε?ναι προτιμ?τερο να το κ?νετε πριν εμφανιστο?ν τα πρ?τα σημ?δια δι?βρωση?.

Οποιοδ?ποτε σημε?ο του αυτοκιν?του μπορε? να φρακ?ρει απ? εξωτερικο?? παρ?γοντε? ?πω? φ?λλα και βρωμι?, και να μην επιστρ?πει στο νερ? να κυλ?σει και να απομακρυνθε? σ?ντομα απ? το αυτοκ?νητο, πρ?πει να καθαρ?ζεται αμ?σω?. Ε?ν το νερ? με?νει στ?σιμο, τ?τε η σκουρι? δεν θα αργ?σει να κ?νει την εμφ?νιση τη?, ?πω? επ?ση? και εαν το χρ?μα ε?ναι κατεστραμμ?νο σε μερικ? σημε?α, δεν θα αργ?σουν να εμφανιστο?ν οι καφ? κηλ?δε?.? Τα πιο συνηθισμ?να και ευ?λωτα σημε?α ε?ναι οι δ?αυλοι αποστρ?γγιση?, οι κοιλ?τητε? στο χ?ρο του κινητ?ρα, το εσωτερικ? των θυρ?ν και οι θ?λοι των τροχ?ν. Η σκουρι? μερικ?? φορ?? μπορε? να κρ?βεται και π?σω απ? μ?α πλαστικ? επ?νδυση ?που μπορε? να καταστρ?ψει μ?α επιφ?νεια χωρ?? να δε?χνει ιδια?τερη? ?κταση? ζημι?. Ουσιαστικ? ?λα τα μ?ρη που δεν ε?ναι γαλβανισμ?να ε?ναι το ?διο ευα?σθητα και εν? το κυρ?ω? σ?μα του αυτοκιν?του συν?θω? μ?νει αλ?βητο, ?ξονε?, μεντεσ?δε? και κλειδαρι??, ε?ναι συν?θω? τα κυρι?τερα θ?ματα.
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频