8 φωτογραφ?ε? ?

Π?? προετοιμ?ζουμε το αυτοκ?νητο για του? χειμερινο?? μ?νε?;

12/11/2020

?Των φρον?μων τα παιδι? πριν πειν?σουν μαγειρε?ουν? λ?ει η αγαπημ?νη ελληνικ? παροιμ?α και βρ?σκει πεδ?ο εφαρμογ?? σε μ?α ακ?μη περ?σταση. Η κατ?λληλη προετοιμασ?α για οδ?γηση σε χειμεριν?? καιρικ?? συνθ?κε? αποτρ?πει δ?σκολου? μελλοντικο?? μπελ?δε?.

 
 
Ετοιμ?ζεστε για ταξ?δι ? απλ?? μ?νετε σε ορειν?? περιοχ??; Το εξωτερικ? τοπ?ο ε?ναι κλασικ?. Η θερμοκρασ?α π?φτει, η ν?χτα ?ρχεται πιο γρ?γορα και γενικ?τερα το σκηνικ? θυμ?ζει περισσ?τερο ?βαθ?? φθιν?πωρο ? χειμ?να. Σε κ?θε πτυχ? τη? ζω?? μα?, η πρ?ληψη ε?ναι η καλ?τερη αντιμετ?πιση εν?? προβλ?ματο?, πριν καν αυτ? εμφανιστε?. Δεν ε?ναι λ?γε?, ?λλωστε, οι περιπτ?σει? που προκ?πτει μ?α δυσκολ?α και δεν υπ?ρχει καν?να? τρ?πο? για να την περιορ?σουμε.
?
?πω? λ?ει και η παροιμ?α ?των φρον?μων τα παιδι?, πριν πειν?σουν μαγειρε?ουν?. Κατ? αντιστοιχ?α λοιπ?ν, εφ?σον ταξιδ?ψουμε κ?τω απ? δ?σκολε? καιρικ?? συνθ?κε?, οφε?λουμε να προετοιμ?σουμε το αυτοκ?νητ? μα? με τον κατ?λληλο τρ?πο για να προστατε?σουμε του? εαυτο?? μα?, αλλ? και του? ?λλου? οδηγο??. Σε τελικ? αν?λυση, τα ακρα?α φυσικ? φαιν?μενα δεν ε?ναι αποκλειστικ? ?προν?μιο? μην?ν φθινοπ?ρου ? χειμ?να, αλλ? μπορε? να συναντ?σουμε και σε ?λλε? περι?δου? απ?τομε? μεταπτ?σει? τη? θερμοκρασ?α?, συνεπ?? πρ?πει να ε?μαι ?τοιμοι να ανταποκριθο?με σε κ?θε σεν?ριο.
?
Το πιο απλ? πρ?βλημα που μπορε? να μα? (κακο)τ?χει ε?ναι το απ?λυτο σκοτ?δι, σε ?ναν δρ?μο που ο φωτισμ?? δεν ε?ναι καλ?? και η ορατ?τητα ελ?χιστη. Τρ?α ε?ναι τα βασικ? ??πλα? του αυτοκιν?του σε τ?τοιε? περιπτ?σει?. Οι προβολε??-φ?τα, τα ελαστικ? και τα φρ?να. Και στα τρ?α χρει?ζεται να δ?σουμε ιδια?τερη μ?ριμνα. Δεν ε?ναι ?μω? μ?νο αυτ?. Π?με να δο?με αναλυτικ? τι πρ?πει να προσ?χουμε για να οδηγο?με με ασφ?λεια και ?νεση ακ?μη και αν ο καιρ?? δεν ε?ναι σ?μμαχ?? μα?.
?
Φωτισμ??Οι προβολε?? ε?ναι απαρα?τητο ?χι απλ?? να λειτουργο?ν αλλ? να ?χουν ρυθμιστε? σωστ?. Επομ?νω?, καλ? θα ε?ναι αν? τακτ? χρονικ? διαστ?μα να επισκ?πτεστε ?να συνεργε?ο τη? εμπιστοσ?νη? ?στε να δοκιμ?ζετε του? προβολε?? σα? για κ?θε ενδεχ?μενο. Ε?ν τα φ?τα σα? δεν ?χουν ρυθμιστε? σωστ?, ε?τε η δ?σμη φωτ?? δεν θα ?πεφτει? σωστ? στον δρ?μο, ε?τε τα αυτοκ?νητα που ?ρχονται στο αντ?θετο ρε?μα θαμπ?νονται. Σε αμφ?τερε? περιπτ?σει?, ο κ?νδυνο? ε?ναι αυξημ?νο?. Επιπλ?ον, πρ?πει να ελ?γξετε ?τι οι προβολε?? ε?ναι καθαρο? πριν απ? κ?θε ταξ?δι. Πιτσιλ?σμα απ? νερ?, χι?νι και λ?σπη ιδια?τερα το φθιν?πωρο και το χειμ?να λερ?νουν γρ?γορα του? προβολε?? και περιορ?ζουν αισθητ? την φωτειν?τ?τ? του?.
?
Ελαστικ?Σε κρ?ε? θερμοκρασ?ε?, τα σωστ? ελαστικ? ε?ναι απαρα?τητα. Συγκεκριμ?να, αυτ? σημα?νει ?τι το αυτοκ?νητο πρ?πει να ?χει εξοπλιστε? ε?τε με χιονολ?στιχα, τα οπο?α δεν ε?ναι υποχρεωτικ? στην Ελλ?δα μ?χρι στιγμ??, ε?τε με τι? απαρα?τητε? αντιολισθητικ?? αλυσ?δε?. Σε ευρωπα?κ? επ?πεδο, η συντομογραφ?α Μ+S σημα?νει ?Mud and Snow? και κανονικ? συναντ?ται σε χειμεριν? ελαστικ?, χωρ?? ωστ?σο να ε?ναι προστατευ?μενη ονομασ?α και να δ?νει συγκεκριμ?νε? πληροφορ?ε? για τι? ιδι?τητ?? του?.
?
Σε αντ?θεση με τα καλοκαιριν?, τα χειμεριν? ?χουν πολλ?? λεπτ?? αυλακ?σει? και χ?ρη στην ιδι?τητα του υλικο? του? (ειδικ? σ?νθεση αποτελο?μενη σε μεγ?λο ποσοστ? απ? καουτσο?κ) ε?ναι κατ?λληλα για οδ?στρωμα σε χειμεριν? περ?οδο. Ορισμ?να χειμεριν? ελαστικ?, μ?λιστα, εξοπλ?ζονται με καρφι? για να δ?σουν καλ?τερο κρ?τημα ειδικ? σε περιοχ?? ?που υπ?ρχει παγετ??. Στον αντ?ποδα, τα καλοκαριν? ?χουν μειωμ?νη ελαστικ?τητα σε θερμοκρασ?ε? κ?τω απ? 7 βαθμο?? Κελσ?ου, χειρ?τερη πρ?σφυση και προβληματικ? συμπεριφορ? σε φρεν?ρισμα, διε?θυνση και επιτ?χυνση.
?
Φρ?ναΠροφαν??, τα ?κρω? λειτουργικ? και αποτελεσματικ? φρ?να ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? σε ολισθηρο?? και χιονισμ?νου? δρ?μου?. Επομ?νω?, πρ?πει να ελ?γχονται με συγκεκριμ?νη συχν?τητα. Η τ?λεια ευκαιρ?α για την συγκεκριμ?νη δοκιμ? κατ? την αλλαγ? των ελαστικ?ν. Τ?τε μπορε?τε να τσεκ?ρετε αν οι δ?σκοι και τα τακ?κια των φρ?νων χρει?ζονται αντικατ?σταση. Αν υπ?ρχει λ?γη σκουρι? δεν πρ?πει να μα? ανησυχε? ?μεσα. Σε περ?πτωση, ωστ?σο, που η επιφ?νεια των δ?σκων δεν ε?ναι λε?α και υπ?ρχουν αυλακ?σει?, τ?τε πρ?πει να π?με στο πλησι?στερο συνεργε?ο. Επιπλ?ον, πρ?πει να ελ?γχεται η στ?θμη του υγρο? φρ?νων. Ε?ν δεν ?χετε αρκετ? υγρ? φρ?νων, θα πρ?πει επ?ση? να το αναπληρ?σετε. Αυτ? η ?λλειψη ε?ναι σημ?δι πω? ? τα τακ?κια των φρ?νων ?χουν φθαρε? ? πω? υπ?ρχει πιθαν? διαρρο?.
?
Αντιψυκτικ? υγρ?Ε?ν το ψυγε?ο δεν προστατε?εται επαρκ?? απ? τι? εξωτερικ?? συνθ?κε?-χαμηλ?? θερμοκρασ?ε? και παγ?σει, ενδ?χεται ολ?κληρο το σ?στημα ψ?ξη? να καταστραφε?. Στη χειρ?τερη περ?πτωση, ελλοχε?ει κ?νδυνο? βλ?βη? του κινητ?ρα. Επομ?νω?, το ψυγε?ο και το αντιψυκτικ? πρ?πει να ελ?γχεται πριν εμφανιστο?ν θερμοκρασ?ε? σε... χαμηλ? ?ψη. Ο ?λεγχο? ε?ναι πολ? απλ??. Ανο?γουμε το σχετικ? δοχε?ο και τσεκ?ρουμε αν η στ?θμη του υγρο? βρ?σκεται αν?μεσα στι? ενδε?ξει? min και max.

Προσοχ?! Ο ?λεγχο? πρ?πει να γ?νεται π?ντα με τον κινητ?ρα κρ?ο, γιατ? αν ε?ναι ζεστ?? τα καυτ? υγρ? μπορε? λ?γω τη? π?εση? που δ?χονται να εκτοξευτο?ν στον α?ρα κα?γοντα? το πρ?σωπο και τα χ?ρια μα?.
?
Υγρ? υαλοκαθαριστ?ρωνΦυσικ?, η προστασ?α απ? τον παγετ? επεκτε?νεται στο υγρ? των υαλοκαθαριστ?ρων. Πρ?πει να ανανε?νεται γιατ? και το συγκεκριμ?νο υγρ? κινδυνε?ει να παγ?σει λ?γω των εξωτερικ?ν συνθηκ?ν προκαλ?ντα? ζημι? στο σ?στημα καθαρισμο? του παρμπρ?ζ. Η καλ?τερη λ?ση ε?ναι ειδικ? με?γματα χειμερινο? υγρο? αποκλειστικ? για χρ?ση σε υαλοκαθαριστ?ρε? κ?τω απ? δ?σκολε? καιρικ?? συνθ?κε?. Δεν συν?σταται να προσθ?σουμε αλκο?λ για να αναμε?ξουμε το υγρ? (το θεριν? περι?ρχει κυρ?ω? απορρυπαντικ? και ?χι αλκο?λε?), δι?τι μπορε? να προκαλ?σουμε φθορ?? και σε καμ?α περ?πτωση δεν καθαρ?ζει αποτελεσματικ? το τζ?μι.
?
Μπαταρ?α αυτοκιν?τουΕ?ν το κρ?ο επιβαρ?νει μια μπαταρ?α που ?χει ?δη πιεστε?, το αυτοκ?νητο δεν πα?ρνει μπροστ?. Επομ?νω?, ε?ναι προτιμ?τερο να ελ?γξετε την δι?ρκεια ζω?? και την ποι?τητα τη? μπαταρ?α? σα?. Μπορε?τε να ελ?γξετε την τ?ση με ?να battery tester. Ε?ν ε?ναι 12,6 volt ? χαμηλ?τερη, η μπαταρ?α του αυτοκιν?του ?νεκρ?νει? και πρ?πει να συνδεθε? με ?ναν φορτιστ? το συντομ?τερο δυνατ?. Η μπαταρ?α πρ?πει να επαναφορτ?ζεται τακτικ? για την αποφυγ? πλ?ρου? ζημι??, ειδικ? ε?ν οδηγε?τε συχν? σε μικρ?? αποστ?σει?.
?
Τσιμο?χε? π?ρτα? και λ?στιχα στα τζ?μιαΤα λ?στιχα των τζαμι?ν και οι τσιμο?χε? στι? π?ρτε? χρησιμοποιο?νται για να διατηρο?ν το εσωτερικ? του αυτοκιν?του στεγανοποιημ?νο. Τυχ?ν φθορ?? τα καθιστ? δι?τρητα στην βροχ?, με αποτ?λεσμα να περν?ει νερ? ε?τε απ? ?να παρ?θυρο ε?τε απ? μ?α π?ρτα, προκαλ?ντα? απ? μο?χλα ?ω? και ηλεκτρικ?? δυσλειτουργ?ε?. Επ?ση?, η τακτικ? λ?πανσ? του? συμβ?λλει στο να μην παγ?νουν οι π?ρτε? και να ανο?γουν ε?κολα ακ?μα και κ?τω απ? πολικ?? θερμοκρασ?ε?.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频