5 φωτογραφ?ε? ?

Π?? θα καταλ?βετε ?τι υπ?ρχει πρ?βλημα στο ρουλεμ?ν τροχο?;

Διαβ?στηκε απ? 5903 αναγν?στε? - 15/9/2020

Π?? μπορε?τε να αναγνωρ?σετε τα ελαττωματικ? ρουλεμ?ν των τροχ?ν αλλ? και ποιο ε?ναι το κ?στο? αλλαγ?? του?; Ο μεγ?λο? σ?μμαχο? ε?ναι το αυτ? σα? και μερικ?? συμβουλ?? απ? εμ??.

 
 
Τα ρουλεμ?ν των τροχ?ν ε?ναι απ? τα πιο ανθεκτικ? μ?ρη του αυτοκιν?του. Αποτελο?ν μ?ρο? του πλαισ?ου με αποκλειστικ? δουλει? να καθοδηγο?ν του? ?ξονε? κ?νηση?, και μπορο?ν να αντ?ξουν για π?νω απ? 180.000χλμ. Πραγματικ? εντυπωσιακ? νο?μερο καθ?? κατ? τη δι?ρκεια αυτ?ν ?να ρουλεμ?ν θα περιστραφε? περ?που 100 εκατομμ?ρια φορ??. Αργ? ? γρ?γορα ?μω? η φθορ? θα επ?λθει και οι οδηγο? θα αναγκαστο?ν να προβο?ν στην αντικατ?σταση εν?? ? περισσοτ?ρων.
?
Τι δε?χνει πρ?βλημα στο ρουλεμ?ν;
Η ζημι? στο ρουλεμ?ν του τροχο? δεν ε?ναι ε?κολο να παρατηρηθε? στα πρ?τα στ?δια, καθ?? ο θ?ρυβο? που δημιουργε?ται δεν γ?νεται ε?κολα αντιληπτ??. Σε πολλ?? περιπτ?σει?, ωστ?σο, το επ?πεδο θορ?βου αυξ?νεται μετ? απ? σ?ντομο χρονικ? δι?στημα εν? υπ?ρχει και ?να μικρ? κ?λπο για να προσδιοριστε? ποια πλευρ? του ρουλεμ?ν ε?ναι ελαττωματικ?.
Βρε?τε ?ναν δρ?μο χωρ?? κ?νηση και π?ρτε μ?α στροφ? με μερικ? χιλι?μετρα και νεκρ? ( για να μειωθε? ο ?χο? του κινητ?ρα και να ακο?σετε καλ?τερα). Ε?ν λοιπ?ν σε δεξι? στροφ? ο θ?ρυβο? αυξηθε?, τ?τε η ζημι? ε?ναι στο αριστερ? ρουλεμ?ν, και αντ?στροφα.? Σε πιο προηγμ?να στ?δια βλ?βη?, αυξ?νεται και η καταν?λωση καθ?? δυσκολε?εται η κ?νηση του ?ξονα και η μηχαν? δουλε?ει περισσ?τερο. Πριν απ? αυτ?, ωστ?σο, υπ?ρχει συν?θω? μια αξιοσημε?ωτη αν?πτυξη θορ?βου κατ? την οδ?γηση.
?
Π?σο επικ?νδυνη ε?ναι μια ζημι? στο ρουλεμ?ν;
Ε?ν υπ?ρχει υποψ?α ελαττωματικο? ρουλεμ?ν τροχ?ν, αυτ? πρ?πει να ελεγχθε? στο συνεργε?ο το συντομ?τερο δυνατ?. Ε?ν η ζημι? ε?ναι στην αρχ? τη? τ?τε στο σημε?ο υπ?ρχει ασυν?θιστα αυξημ?νη θερμοκρασ?α εν? ε?ν η βλ?βη ε?ναι ολικ? τ?τε ο τροχ?? χ?νει την σταθερ?τητα και κρ?νεται ακατ?λληλο? για οδ?γηση σε υψηλ?? ταχ?τητε?.
?


Κ?στο? αντικατ?σταση?
Το κ?στο? για ?να σετ ρουλεμ?ν ε?ναι απ? 30 ?ω? 100 ευρ? εν? ε?ν αγορασθε? μαζ? με την πλ?μνη κυμα?νεται απ? τα 70 ?ω? και τα 200 ευρ?. Τα περισσ?τερα συνεργε?α χρε?νουν μ?α ?ρα εργασ?α? αν? ρουλεμ?ν τροχο?. Κανονικ?, αν?λογα με το μοντ?λο, ?να ρουλεμ?ν τροχ?ν μπορε? να αλλ?ξει σε περ?που 45 ?ω? 60 λεπτ?. Ε?ν το ρουλεμ?ν ?χει κολλ?σει, ο απαιτο?μενο? ?χρ?νο? μπορε? να διπλασιαστε?, εν? σημαντικ? ρ?λο στην τιμ? πα?ζει και η ποι?τητα του υλικο? που θα αγοραστε?.
?γραφο? καν?να? ε?ναι να αλλ?ξετε και τα δ?ο ρουλεμ?ν του ?ξονα ?στω και αν υπ?ρχει μ?νο ?να ελαττωματικ?. Με ταυτ?χρονη ανταλλαγ?, μπορε?τε να εξοικονομ?σετε κ?στο? και χρ?νο.
?
Δομ? και λειτουργ?α του ρουλεμ?ν τροχ?ν
?πω? ?χει ?δη αναφερθε?, τα ρουλεμ?ν ε?ναι μ?ρο? του πλαισ?ου. Χωρ?? αυτ?, το αυτοκ?νητο δεν θα κυλο?σε. Ε?ν ?να ?δρανο ε?ναι ελαττωματικ?, οι κυλι?μενε? ιδι?τητ?? του επιδειν?νονται αν?λογα. Η φθορ? οφε?λεται κυρ?ω? στι? αξονικ?? και ακτινικ?? δυν?μει? που δρουν στα ρουλεμ?ν των τροχ?ν κατ? την οδ?γηση, τα οπο?α αποτελο?νται απ? δ?ο ομ?κεντρου? μεταλλικο?? δακτ?λιου? με κυλι?μενε? σφα?ρε? ? κυλ?νδρου? στο ενδι?μεσ? του? δι?στημα. Δεδομ?νου ?τι η περιστροφικ? κ?νηση των ρουλεμ?ν τροχ?ν δημιουργε? σχετικ? μεγ?λη τριβ?, η περιοχ? των ρουλεμ?ν πρ?πει να λιπα?νεται με κατ?λληλο γρ?σο. Στα καινο?ργια αυτοκ?νητα ε?ναι σφραγισμ?να ?στε να μην εισχωρε? βρωμι? ? νερ?.
Επειδ? πλ?ον συνδ?ονται με αισθητ?ρε? ?πω? του ABS και του ESP πρ?πει η αντικατ?σταση του? να γ?νεται μ?νο απ? επαγγελματ?ε? με τα κατ?λληλα εργαλε?α.


?
Πω? να αποφ?γετε τη ζημι? στα ρουλεμ?ν των τροχ?ν
Τα ρουλεμ?ν δ?χονται συνεχ?? πι?σει? και παρ?λο που ε?ναι ιδια?τερα ανθεκτικ?, μερικ?? συν?θειε? μπορο?ν να μει?σουν την δι?ρκεια ζω?? του?. Αρχικ? το στυλ οδ?γηση? ε?ν ε?ναι επιθετικ? και απ?τομο προκαλε? πρ?ωρη ζημι??, ?πω? επ?ση? εχθρο? του? ε?ναι οι βαθι?? λακκο?βε? αλλ? και οι π?τρε?. Συν?θω? ο μεγαλ?τερο? εχθρ?? ε?ναι η υγρασ?α που προκαλε? δι?βρωση και επιτρ?πει σε νερ? ? βρωμι? να εισχωρ?σει. Προκειμ?νου να αποφευχθε? η ε?σοδο? υγρασ?α?, πρ?πει να τηρο?νται οι οδηγ?ε? συναρμολ?γηση? του κατασκευαστ? κατ? την εγκατ?σταση των ρουλεμ?ν. Ακ?μη τα ρουλεμ?ν ε?ναι ευα?σθητα στην θερμ?τητα με αποτ?λεσμα ε?ν το φρ?νο πατι?ται για πολ? ?ρα ? το χειρ?φρενο δεν ?χει λυθε? εντελ??, το γρ?σο στο εσωτερικ? του ρουλεμ?ν μπορε? να καε?. Τ?λο?, ακ?μη και οι κακ?? ισορροπημ?νοι τροχο? κακομεταχειρ?ζονται τα ρουλεμ?ν των τροχ?ν λ?γω των μ?νιμων δον?σεων. Πολλ?? φορ?? χρησιμοποιε?ται αρκετ? δ?ναμη για να αφαιρεθο?ν κολλημ?να τακ?κια ? δισκ?πλακε?, με τα ρουλεμ?ν να σηκ?νουν μεγ?λο φορτ?ο και αρκετ? σ?ντομα να σα? ξαναστε?λουν στο συνεργε?ο

.
?
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频