4 φωτογραφ?ε? ?

Ρωγμ?? στο παρμπρ?ζ: π?τε και πω? επισκευ?ζονται;

Διαβ?στηκε απ? 3468 αναγν?στε? - 4/9/2020

M?θε π?τε πρ?πει να επισκευ?σει? τι? ρωγμ?? και π?τε χρει?ζεται αντικατ?σταση ?λο το κρ?σταλλο. Δε? ποια ε?ναι η διαδικασ?α επισκευ?? του και π?τε αυτ? καλ?πτεται απ? την ασφ?λεια σου.

 
 
Ταξιδε?ει? στη εθνικ? οδ? και ?να πετραδ?κι απ? παρακε?μενο ?χημα, εκσφενδον?ζεται με ταχ?τητα που μπορε? να πι?σει και τα 100χλμ./?ρα χτυπ?ντα? το παρμπρ?ζ σου. Διαπιστ?νει? ?να μικρ? σημ?δι και θεωρε?? πω? δεν ε?ναι κ?τι σοβαρ?. Σωστ?; ?χι.

?να μικρ? χτ?πημα, η παραμικρ? ρωγμ? στο τζ?μι, μπορε? να μετατραπε? σε μ?α σοβαρ? σ?γουρα πολ? κοστοβ?ρα ζημι?.?Για την ακρ?βεια, μ?α μικρ? θεωρητικ? ρωγμ? μπορε? να επηρε?σει την ορατ?τητα του οδηγο?, να προχωρ?σει μεγαλ?νοντα? και στην υπ?λοιπη επιφ?νεια, και να επηρε?σει σε μεγ?λο βαθμ? το συνολικ? ?δ?σιμο? του αυτοκιν?του. Ναι, ακ?μα και το παρμπρ?ζ ε?ναι αναπ?σπαστο κομμ?τι του συν?λου του αυτοκιν?του.Π?τε ?μω? χρει?ζεται επισκευ? ?να χτ?πημα και π?τε απαιτε?ται αντικατ?σταση;

Μ?α ρωγμ? στο παρμπρ?ζ δεν συνεπ?γεται αυτ?ματα και αντικατ?σταση του. Ε?ν πληρο?νται μερικ?? προδιαγραφ??, μ?α ?μεση επιδι?ρθωση του ε?ναι 100% ασφαλ?? και σ?γουρα πιο οικονομικ?. Στα περισσ?τερα καινο?ργια αυτοκ?νητα το εμπρ?? τζ?μι αποτελε?ται απ? δ?ο στρ?σει?, αν?μεσα στι? οπο?ε? υπ?ρχει ?να δι?φανο πλαστικ? φιλμ. Επισκευ? μπορε? να πραγματοποιηθε? μ?νο σε χτυπ?ματα που ?χουν επηρε?σει αποκλειστικ? την εξωτερικ? στρ?ση, και που σε μ?γεθο? δεν ξεπερνο?ν συνολικ? τι? διαστ?σει? που καλ?πτει ?να ν?μισμα των 2 ευρ?. Ακ?μη, η ζημι? πρ?πει να απ?χει τουλ?χιστον δ?κα εκατοστ? απ? την ?κρη του παρμπρ?ζ και δεν πρ?πει να βρ?σκεται στο οπτικ? πεδ?ο του οδηγο?.

Τα 4 β?ματα επισκευ??
Μ?νο ?να? ειδικ?? ε?ναι σε θ?ση να σα? πει ε?ν ε?ναι δυνατ? η επιδι?ρθωση μ?α ζημι?? ? μον?δρομο? ε?ναι η αντικατ?σταση ολ?κληρου του κρυστ?λλου. Ε?ν αξιολογηθε? και προχωρ?σει σε επιδι?ρθωση, ακολουθο?ν τα εξ?? 4 β?ματα.
?
  • Ο τεχνικ?? καθαρ?ζει την πληγε?σα περιοχ? και αφαιρε? τυχ?ν υπολε?μματα σπασμ?νου γυαλιο?.
  • Μ?α ειδικ? αντλ?α τοποθετε?ται π?νω απ? το σημε?ο και γεμ?ζει το κεν? με ειδικ? ρητ?νη.
  • Η ρητ?νη που ?χει γεμ?σει την οπ?, σκληρα?νει με την χρ?ση υπερι?δου? φωτ??.
  • Ο τεχνικ?? προχωρ? στο γυ?λισμα του παρμπρ?ζ για να επιβεβαι?σει πω? δεν υπ?ρχει κ?ποια ανωμαλ?α.
Ολ?κληρη η διαδικασ?α δεν διαρκε? περισσ?τερο απ? 30 λεπτ? και ε?ν ?χετε ασφ?λεια η οπο?α περι?χει θρα?ση κρυστ?λλων, εσε?? δεν θα πληρ?σετε τ?ποτα. Ε?ν δεν σα? καλ?πτει το ασφαλιστ?ριο, το κ?στο? κυμα?νεται απ? 80 ?ω? και 100 ευρ?.
?


Οι ν?ε? τεχνολογ?ε? ?χουν αυξ?σει το κ?στο? επιδι?ρθωση?
Απ? την ?λλη, το κ?στο? αλλαγ?? εν?? παρμπρ?ζ ποικ?λλει αν?λογα με τον κατασκευαστ? του αλλ? και απ? τι? τεχνολογ?ε? που φ?ρνει το εκ?στοτε μοντ?λο. Για να φ?ρουμε ?να παρ?δειγμα, το κ?στο? αντικατ?σταση? (σ?μφωνα με την ομοσπονδιακ? ?νωση κατασκευαστ?ν γυαλι?ν αυτοκιν?του) εν?? παρμπρ?ζ VW Golf 7 χωρ?? συστ?ματα υποβο?θηση? οδηγο? ορ?ζεται στα 687 ευρ?. Το ?διο μοντ?λο, αλλ? σε ?κδοση με τα συστ?ματα βο?θεια?, φτ?νει στα 847 ευρ?. Ο λ?γο? τη? διαφορ?? στη τιμ? ε?ναι πω? συστ?ματα ασφαλε?α? που βασ?ζονται στην κ?μερα ?πω? η υποβο?θηση διατ?ρηση? λωρ?δα?, και δι?φοροι αισθητ?ρε?, πρ?πει να επαναπρογραμματιστο?ν. Εδ? για να ?χετε ακριβ? ?λεγχο του κ?στου? θα πρ?πει να μιλ?σετε απευθε?α? με την ασφαλιστικ? σα? για διεκπεραι?σετε το συνολικ? κ?στο? και το μερ?διο που αναλαμβ?νει να καλ?ψει αν?λογα με τι? τεχνολογ?ε? του δικου σα? μοντ?λου.


?
Προστασ?α μετ? την αλλαγ?
Μ?λι? τοποθετηθε? το ν?ο παρμπρ?ζ, για 48 ?ρε? πρ?πει να μην δεχθε? μεγ?λο φορτ?ο, για αυτ? και ο οδηγ?? θα πρ?πει να αποφ?γει τυχ?ν γρ?γορη οδ?γηση, πλυντ?ρια αυτοκιν?των ? ακ?μα και μον?πλευρη στ?θμευση στο πεζοδρ?μιο. Φυσικ? εδ? αξ?ζει να υπενθυμ?σουμε πω? με την αντικατ?σταση του παρμπρ?ζ θα χαθο?ν ?λα τα αυτοκ?λλητα και τα σ?μβολα που ε?χατε τοποθετ?σει προηγουμ?νω?, ?πω? τ?λη κυκλοφορ?α?, συστ?ματα για τα δι?δια ακ?μα και σ?ματα ΚΤΕΟ. Για αυτ? φροντ?στε απ? πριν για την αφα?ρεση του? ? την αντικατ?σταση του?, ?στε να μην βρεθε?τε προ εκπλ?ξεων και χ?σετε κ?τι σημαντικ?.
?

?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频