3 φωτογραφ?ε? ?

Τι σημα?νουν οι κωδικο? στα λιπαντικ? αυτοκιν?των;

Διαβ?στηκε απ? 6533 αναγν?στε? - 7/9/2020

Π?? ξεχωρ?ζω ποιο λιπαντικ? ε?ναι πιο ποιοτικ? απ? το ?λλο; Τ? σημα?νουν οι κωδικο? στο π?σω μ?ρο? του μπουκαλιο? που αγορ?ζουμε; Μπορ? να αλλ?ξω λιπαντικ? και να ε?ναι καλ?τερο;

 
 
Το λ?δι του κινητ?ρα ε?ναι σαν το α?μα που κυκλοφορε? στο κορμ? μα?. Απαρα?τητο και βιoτικ?? σημασ?α?. ?μω? δεν ε?ναι ?λα τα λ?δια ?δια καθ?? δεν ε?ναι και ?λοι οι κινητ?ρε? ?διοι, αναγκ?ζοντα? τι? εταιρ?ε? να εξελ?σσουν παρ?λληλα αυτ?? τι? δ?ο κατηγορ?ε?. Που διαφ?ρουν μεταξ? του? ?μω?; Ποιο χρει?ζεται το δικ? σα? αυτοκ?νητο; Ε?ν ?χετε πι?σει και εσε?? τον εαυτ? σα? να στεκεται στο ρ?φι με τα λ?δια και να πελαγ?νει, αξ?ζει να διαβ?σετε την συν?χεια του ?ρθρου, καθ?? θα σα? λυθο?ν ?λε? οι απορ?ε?.
?
Τι σημα?νει κ?θε κωδικ??;
?
SAE: Τα αρχικ? σημα?νουν Society of Automotive Engineers και ανταποκρ?νονται στον συγκεκριμ?νο οργανισμ? που θ?τει τα περισσ?τερα πρ?τυπα στην αυτοκινητοβιομηχαν?α. Εδ? μεταξ? ?λλων καθορ?ζεται και το ιξ?δε? του λαδιο? ενημερ?νοντα? τον αγοραστ? για την ποσ?τητα του. Για παρ?δειγμα στην ονομασ?α 5W30 αποτυπ?νεται το ιξ?δε? χαμηλ?? και υψηλ?? θερμοκρασ?α? ?που το 5 ε?ναι το χαμηλ? και το 30 το υψηλ?. ?σο υψηλ?τερο ε?ναι το πρ?το νο?μερο τ?σο πιο ανθεκτικ? ε?ναι το λ?δι στο κρ?ο, και στο συγκεκριμ?νο παρ?δειγμα ξεκαθαρ?ζει πω? το συγκεκριμ?νο λειτουργε? ?ψογα μ?χρι και του? -35 βαθμο?? κελσ?ου. Αντ?στοιχα το δε?τερο νο?μερο δε?χνει την αντ?δραση του λαδιο? στι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε?, ?που μεγαλ?τερο νο?μερο δε?χνει μεγαλ?τερη αντοχ? σε υψηλ?? θερμοκρασ?ε?. Το γρ?μμα? W? παραπ?μπει στη λ?ξη Winter και δε?χνει πω? το λ?δι ε?ναι κατ?λληλο και για χειμ?να.
?
ASEA: Εδ? τα αρχικ? συμβολ?ζουν το Association des Constructeurs Europeens dAutomobiles ( ?νωση Ευρωπα?ων Κατασκευαστ?ν Αυτοκιν?των). Μ?λη τη? αποτελο?ν κορυφα?ε? εταιρ?ε? ?πω? η VW ? η Volvo, δημιουργ?ντα? τι? δικ?? του? προδιαγραφ?? λαδι?ν κινητ?ρα. Σε αυτ? τη περ?πτωση ο κωδικ?? αντιστοιχε? το λ?δι σε συγκεκριμ?νο τ?πο αυτοκιν?του και ?ναν αριθμ? που αντικατροπτ?ζει την απ?δοση του λαδιο?. ?σο μεγαλ?τερο το νο?μερο τ?σο ισχυρ?τερο το λ?δι.?
?
Επεξ?γηση γραμμ?των συγκεκριμ?νη? κατηγορ?α?:
Α: Για βενζινοκινητ?ρε?
Β: Για πετρελαιοκινητ?ρε??
C: Για οχ?ματα ε?τε βενζ?νη? ε?τε πετρελα?ου με σ?γχρονα συστ?ματα μετεπεξεργασ?α? καυσαερ?ων ?πω? το φ?λτρο σωματιδ?ων.?
E: Φορτηγ? με diesel κινητ?ρα
?
?
API: Η συγκεκριμ?νη κατηγορ?α και ταξιν?μηση ε?ναι σ?μφωνα με τα πρ?τυπα του American Petroleum Institute, και κατ? συν?πεια ?χει ω? β?ση τι? αμερικ?νικ?? μηχαν??. Εδ? το λ?δι του κινητ?ρα χωρ?ζεται μ?νο με γρ?μματα. Το γρ?μμα S ε?ναι για κινητ?ρε? βενζ?νη?, το C για κινητ?ρε? diesel μ?νο επαγγελματικ?ν οχημ?των, εν? δεν υπ?ρχει κατηγορ?α αποκλειστικ? για diesel αυτοκ?νητα ιδιωτικ?? χρ?ση?. ?λλα γρ?μματα ?πω? J, M, και N αφορο?ν του? βενζινοκινητ?ρε? ( SJ – SM – SN )και ?χουν στ?χο να αποτυπ?σουν τι? επιδ?σει? του λαδιο?.
?
Κωδικο? κατασκευαστ?: Μεγ?λοι κατασκευαστ?? ?πω? η VW ? η Mercedes ?χουν του? δικο?? του? κωδικο?? λαδιο?. Αυτ? οφε?λεται κυρ?ω? στο γεγον?? ?τι οι κινητ?ρε? του? γ?νονται ?λο και πιο περ?πλοκοι και τα λιπαντικ? γ?νονται ολο?να και πιο ισχυρ?. Οι κατασκευαστ?? επομ?νω? πραγματοποιο?ν τι? δικ?? του? δοκιμ?? και δημιουργο?ν συγκεκριμ?να λ?δια για του? αντ?στοιχου? κινητ?ρε?.?

?
Διαλ?γοντα? το σωστ? λ?δι κινητ?ρα
Ο καν?να? ε?ναι πω? το εγχειρ?διο του κατασκευαστ? ορ?ζει ποιο ε?δο? λαδιο? ε?ναι το κατ?λληλο για την σωστ? λειτουργ?α του κινητ?ρα. Σε αυτ? που θα διαλ?ξετε εν τ?λει, πρ?πει να συμβαδ?ζει με τα πρ?τυπα του εγχειριδ?ου, σε αντ?θετη περ?πτωση πρ?πει να προσ?ξετε τι? προδιαγραφ?? ACEA, API. Ε?ν δεν ?χετε το εγχειρ?διο του οχ?ματο?, το βιβλ?ο σ?ρβι? μπορε? επ?ση? να σα? βοηθ?σει. Εναλλακτικ?, ορισμ?νοι κατασκευαστ?? πετρελα?ου προσφ?ρουν διαδικτυακ?? μηχαν?? αναζ?τηση? λαδι?ν, ?που εσε?? συμπληρ?νεται τα στοιχε?α του αυτοκιν?του και ενημερ?νεστε διαδικτυακ? για το πιο ταιριαστ?.?
?
Μπορε? να χρησιμοποιηθε? διαφορετικ? λ?δι;
Ναι και ?χι. Ε?ν για παρ?δειγμα θ?λετε να συμπληρ?σετε λ?δι, αυτ? δεν χρει?ζεται να ε?ναι απαρα?τητα το ?διο ακριβ?? με αυτ? που ?χετε ?δη σε χρ?ση. Απαρα?τητη προυπ?θεση ?μω? ε?ναι να πληρο? ?λε? τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Για αυτ? χρει?ζεται ιδια?τερη προσοχ? σε μοντ?λα που χρησιμοποιο?ν ειδικ? φ?λτρο μετεπεξεργασ?α? καυσαερ?ων, καθ?? λ?θο? επιλογ? θα φρ?ξει το σ?στημα και θα προκαλ?σει μεγ?λε? ζημι??.?
?
?
Χρ?σιμα TIPS γ?ρω απ? τα λ?δια
?
  • Τσεκ?ρετε συχν? τα λ?δια: Η προτροπ? μα? ε?ναι να ελ?γχετε τα λ?δια σε κ?θε τρ?το γ?μισμα που πραγματοποιε?τε στο βενζιν?δικο. ?τσι θα ?χετε μ?νιμα τον ?λεγχο και δεν θα περιμ?νετε να εμφανιστε? το λαμπ?κι στο ταμπλ? για να σα? ενημερ?σει. Κ?τι που συμβα?νει συν?θω? ?ταν ε?ναι ?δη αργ?.
  • ?χετε καβ?τζα: Επειδ? των φρον?μων τα παιδι? πριν πειν?σουν μαγειρε?ουν, μη περιμ?νετε να σα? τ?χει το κακ?. ?χετε μαζ? σα? περ? το 1 λ?τρο απ? το λ?δι που χρησιμοποιε?τε, καθ?? ποτ? δεν ξ?ρετε π?τε θα σα? χτυπ?σει τη π?ρτα μ?α ζημι?.
  • Αλλ?ξτε νωρ?τερα τα λ?δια: Τα λ?δια με τον καιρ? και την συνεχ? χρ?ση, χ?νουν πολλ? απ? τα χαρακτηριστικ? του?. ?τσι οφε?λετε να μ?νετε πιστο? στο πρ?γραμμα του κατασκευαστ? για την αλλαγ? του?, με εμ?? να σα? συμβουλε?ουμε να το κ?νετε και λ?γο νωρ?τερα, για να προλ?βετε ακ?μα και τι? πρ?τε? φθορ??. Καθ?τι ε?κολο, μπορε?τε να το κ?νετε και μ?νο? σα?, εξοικονομ?ντα? χρ?ματα απ? την εργασ?α, και δ?νοντα? τα για την αγορ? του?.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频